بنیاد

ابتکارات

بخش
نویسنده
ساحات اولویت ملی

ام تی ان افغانستان بر 500 فامیل نیازمند کمپل توزیع نمود

ساحات اولویت ملی

بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان با 500 فامیل عودت کننده کمک مواد اولیۀ خوراکی و ادویه مینماید

صحت

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان کمپاین اهدای خون را موفقانه برگزار نمود

صحت

بنیاد خیریه ام تی ان با 15 شفاخانه 1200 تخته البسه بستر که مشمول بالشت، دوشک و پوش دوشک میباشد کمک کرد

صحت

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان “خون هدیه نمایید و زندگی را نجات دهید” کمپاین اهدای خون را موفقانه برگزار نمود

تعلیم

ام تی ان افغانستان 500 بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان تهیه میکند

تعلیم

ام تی ان افغانستان 600 بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان تهیه میکند

تعلیم

ام تی ان افغانستان ۵۰۰ بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان مهیا نمود

۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی را افتتاح و به انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مساعدت نمود

۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان روز مواظبت یلو را برای جوانان افغان برگزار نمود

۲۱ روز مواظبت یلو

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان کمپاین ۲۱ روزه” مواظبت یلو” را تحت شعار توانمندی جوانان افتتاح نمود.

۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان روز مواظبت یلو را برای جوانان افغان برگزار نمود

۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان با دارالایتام اسرا یک کتابخانه مجهز مساعدت کرد

۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان کمپاین 21 روزه مواظبت یلو را در کابل آغاز نمود