خدمات

کریدت ضروری

مشترکین پیش پرداخت ام تی ان افغانستان می توانند با خدمت کریدت ضروری ام تی ان، کریدت و انترنت را بطور قرضه بگیرند و آنرا در ازدیاد بعدی با در نظرداشت فیس خدمت که در جدول ذیل ذکر گردیده، پرداخت نمایند

برای دریافت قرضه باید مشترک واجد شرایط باشد، به این معنا که او باید برای مدت 90 روز در شبکه ام تی ان فعال باشد

باند های پیشرفته کریدت و انترنت خدمت کریدت ضروری
باند قرضه مقدار کریدت فیس خدمت مقدار قابل پرداخت
5 افغانی  5 افغانی  1 افغانی  6  افغانی
 10 افغانی  10  افغانی  2 افغانی  12 افغانی
15 افغانی  15 افغانی 3 افغانی  18 افغانی
 30 افغانی  30  افغانی  5 افغانی  35 افغانی
 40  افغانی  40  افغانی  6  افغانی  46 افغانی
 60 افغانی   60 افغانی  9  افغانی  69 افغانی
 100 ام بی  30 افغانی  5  افغانی  35 افغانی
 300 ام بی  60 افغانی  9 افغانی  69 افغانی
 100 افغانی  100 افغانی  15 افغانی  115 افغانی
150 افغانی  150 افغانی  23 افغانی  173 افغانی
200 افغانی  200 افغانی  30 افغانی  230 افغانی

برای دریافت کریدت ضروری #404* را دایل نمایید
برای معلوم نمودن مقدار باقیمانده کریدت خدمت کریدت ضروری #2*789* را دایل نمایید.
برای معلوم نمودن مقدار باقیمانده انترنت خدمت کریدت ضروری ام تی ان #3*789* را دایل نمایید.