خدمات

کریدت ضروری

!کریدت ضروری ام تی ان فقط برای شما

اگر برای برقراری تماس کریدت کافی ندارید، با دایل نمودن کود #404* از خدمت کریدت ضروری ام تی ان بطور قرضه کریدت بدست آورید و بعد از ازدیاد کریدت در حساب تان، قرضه خویش را پرداخت نمایید.
برای معلومات بیشتر با شماره 779 به تماس شوید.

خدمات