مومو

فروشنده

شما میتوانید در بدل خریداری اموال در دکاکین، فروشگاه ها و دریافت خدمات در شرکت های سیاحتی و هوتل ها از طریق مومو پول پرداخت نمایید.

اگر شما مالک دکان/ فروشگاه هستید و یا رستورانت یا دیگر کار و بار دارید که از مشتریان و مصرف کنندگان در بدل اموال و خدمات پول دریافت میکنید پس شمارۀ ام تی ان خویش را منحیث فروشندۀ مومو راجستر کنید و از راحتی تادیات الکترونیکی لذت ببرید.

در صورتیکه شما منحیث فروشندۀ مومو راجستر شدید از فواید ذیل مستفید میشوید:

۱. استفاده از مجموعۀ تادیات سریع و غیرنقدی.

۲. از بین بردن خطر ربوده شدن، پول شما بطور الکترونیکی در حساب موموی تان ذخیره شده که فقط شما میتوانید به آن دسترسی داشته باشید.

۳. ایجاد زمینه برای مشتریان که میخواهند بطور الکترونیکی تادیات را انجام دهند.

۴. صرفه جویی در زمان و منابع شرکای کاری و عرضه کننده گان که در تادیات به مصرف میرسد.

زیرا حالا شما میتوانید دوباره به عرضه کننده ها و شرکای کاری خویش از طریق حساب موموی خویش پول پرداخت نمایید.


منحیث فروشنده ثبت نام کنید

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store