ام تی ان مومو

چگونه میتوانید؟

Personal

چطور میتوانیم خود را در ام تی ان مومو راجستر نماییم؟

Personal

چطور میتوانیم بل برق را پرداخت نماییم؟

Personal

چطور میتوانم به کاربر راجستر شدۀ مومو پول ارسال نمایم؟

Personal

چطور میتوانم به کاربر نا راجستر شدۀ مومو پول ارسال نمایم؟

Merchant

چطور میتوانیم در بدل خریداری اموال پول پرداخت نماییم؟

Personal

پین کود موموی خویش را چطور تغیر دهم؟

Personal

چطور میتوانیم تصدیقات در حال انتظار خویش را مشاهده نماییم؟

Personal

وضعیت آخرین معامله را چطور مشاهده کنیم؟

Personal

چطور میتوانیم زبان را تغیر دهیم؟

Personal

صد فیصد فواید رایگان با خرید کریدت و بسته ها از طریق ام تی ان مومو

Personal

خدمات مالی بانکی چیست؟

Personal

چطور میتوانم از حساب موموی خویش پول نقد بردارم؟

Agent

چطور میتوانم نماینده شوم؟

Merchant

چطور میتوانم فروشنده شوم؟

Personal

چطور میتوانم در موبایل خویش پول اضافه نمایم؟

Personal

چطور میتوانیم کریدت خریداری نماییم

Corporate

تاجران

اپلیکیشن My MTN را دانلود نمایید

آخرین نسخه برنامه MyMTN برای iOS و Android در دسترس است.

Download from Apple App Store Download from Google Play store