ام تی ان مومو

چگونه میتوانید؟

Agent

شما نیز میتوانید نماینده مومو باشید

MoMo

نماینده مومو را به آسانی پیدا کنید

Agent

برای دیگران کریدت خریداری نمایید و پول بدست آورید

Personal

ارسال پول از یک شخص به شخص دیگر با هزینه کمتر از طریق ام تی ان مومو

Personal

پیشکش ویژه خوش آمدید ام تی ان مومو فقط برای مشترکین جدید!

Personal

وقتی کریدت تمام است، دوست موموی تان به کار است!

Personal

بسته های ویژه مومو

Personal

معاملات مالی سریع و مصئون فقط با ام تی ان مومو

Personal

تعرفه ام تی ان مومو

Personal

خدمات قابل دسترس ام تی ان مومو برای مشترکین

Personal

چطور می توانیم زبان حساب ام تی ان موموی خویش را تغییر دهیم؟

Personal

چطور می توانیم حساب ام تی ان موموی خویش را معلوم نماییم؟

Personal

چطور میتوانیم خود را در ام تی ان مومو راجستر نماییم؟

Personal

چطور میتوانیم بل برق را پرداخت نماییم؟

Personal

ارسال سریع پول به فامیل و دوستان از طریق ام تی ان مومو

Merchant

چطور میتوانیم در بدل خریداری اموال پول پرداخت نماییم؟

Personal

پین کود موموی خویش را چطور تغیر دهم؟

Personal

چطور میتوانیم تاییدات در حال انتظار خویش را مشاهده نماییم؟

Personal

چطور می توانیم آخرین معاملۀ حساب ام تی ان موموی خویش را مشاهده نماییم؟

Personal

چطور میتوانیم زبان را تغیر دهیم؟

Personal

خدمات مالی بانکی چیست؟

Personal

چطور میتوانم از حساب موموی خویش پول نقد بردارم؟

Agent

چطور میتوانم نماینده شوم؟

Merchant

چطور میتوانم فروشنده شوم؟

Personal

چطور میتوانم در موبایل خویش پول اضافه نمایم؟

Personal

در حساب تان پول اضافه نموده و 50% فواید اضافی را با خریدن کریدت و بسته های انترنت بدست آورید

Corporate

تاجران

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store