آغاز نمایید

پوشش نقشه

با ام تی ان بهترین پوشش را تجربه نمایید، ما در سرتاسر کشور پوشش وسیع خدمات G۲، در ۳۱ ولایت پوشش خدمات G۳ صوتی و انترنت و در کابل، بلخ و ننگرهار خدمات انترنت G۴ را داریم.

ام تی ان متعهد است تا در سر تاسر کشور هر جا که هستید برای شما خدمات مخابراتی عرضه نماید و شما را تحت پوشش مخابراتی قرار دهد.

موضوعات مرتبط