آغاز

خدمات مشتریان

ام تی ان افغانستان همواره تلاش دارد تا بهترین خدمات را به مشتریان خویش مطابق درخواست آنها عرضه نماید. لطفاً شکایات، پیشنهادات و تجارب خویش را از خدمات و محصولات ما از طریق چت زنده، پیام شخصی و کمنت با ما شریک سازید.

آدرس های نمایندگی های خدمات:

شماره CSPنام موقعیت
1 شهر نو کابل- شهر نو
2 کوته سنگی(میرویس میدان)  کوته سنگی(میرویس میدان)
3 خیرخانه کابل-خیرخانه
4 جاده میوند کابل- جاده میوند
5 گلبهار سنتر کابل-گلبهارسنتر
6 کارته نو کابل-کارته نو
7 دشت برچی کابل- دشت برچی

کانال های خودکار(Self service)

نام خدمت کود/ شماره تماس
راجستر نمودن سیمکارت (واتس آپ) 772222222
تاریخچه معامله 888#*
تغییر سیمکارت 888#*
معلوم نمودن وضعیت راجستر نمودن سیمکارت 888#*
تنظیمات دستگاه *667*
فعال نمودن بسته ها بطور صوتی 247
کریدت کارت خراب شده 775111779

 

خدمات مشتریان

Skype

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

IMO

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

Viber

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

WhatsApp

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+