مومو

نماینده

نماینده های مومو در راستای عرضۀ خدمات مالی از طریق موبایل و توسعۀ این صنعت اولین و مهمترین شرکا میباشند. نماینده های مومو مسئولیت انجام معاملات مومو همچو ازدیاد پول در حسابات مومو، برداشت پول از حسابات مومو و راجستر نمودن مشتریان برای خدمات مومو را دارد. نماینده های مومو همچنان به مشتریان برای استفاده از مومو و محصولات آگاهی میدهد.

چرا نمایندۀ مومو شوم

نماینده شدن مومو در امر گسترش خدمات مالی در ساحات که بانک ها فعالیت ندارد و همچنان تحت فعالیت های بانک ها کمک می نماید. نمایندگان مومو هنگام ازدیاد پول در حساب مومو، برداشت پول از حساب مومو، فروش سیمکارت ها، فروش کریدت و راجستر نمودن مشتریان برای خدمات مومو کمیشن بدست می آورند.

ام تی ان مومو یک نمونۀ تجارت پایدار و مفید را عرضه می نماید که هر کس میتواند از این خدمات با ارزش مومو بهره مند شود.


منحیث نماینده ثبت نام کنید

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store