ام تی ان افغانستان

فرصت های کاری

آینده از آن کسانی است که از مبارزه با مشکلات هراس ندارند، و برای رسیدن به اهداف خویش مبارزه میکنند. کسانیکه این فرصت را بدست آوردند آنها بالای راه بهتر و آینده درخشان باور دارند این را میدانند که بدست آوردن هدف ارزش پذیرفتن خطر را دارد. مردم شما را می پسندد. مردم ما را می پسندد

ایا شما به آورند تحول در جهان خوشبین هستید؟

آیا شما با ارزش “من میتوانم” زندگی میکنید؟

آیا “کار سخت” بخشی از مبارزه شما برای دست یافتن به وظیفه دلخوه تان است؟

اگر بلی پس شما قابلیت کارمند شدن ام تی ان را دارید!

کارمندان ام تی ان کسانی هستند که از مشکلات هراس ندارند و برای رسیدن به اهداف خویش تلاش میکنند. آنها میدانند که رسیدن به هدف ارزش پذیرفتن خطر را دارد، بر آینده درخشان باور دارند و برای ساختن آن مبارزه میکنند.

اگر این برای شما فرصت مناسب معلوم میگردد با داشتن 18000 کارمند در 23 کشور افریقا و شرق میانه با فامیل ما یکجا شوید. آنها هر روز را به امید روشن نمودن زندگی آغاز میکنند.