داستان ما

باور ما، دیدگاه، هدف و استراتیژی

ام تی ان یک شبکه مخابراتی پیشتاز در عرصۀ تکنالوژی و جهان دیجیتل است. مرکز ام تی ان در جوهانسبورگ است و ما بر اساس ارزش های خویش در حال عرضۀ یک جهان جدید دیجیتلی به مشترکین خویش در سرتاسر افریقا و کشور های شرق میانه که یکی از ساحات به شدت در حال توسعه از نگاه خدمات مخابراتی است میباشیم.

ام تی ان در آغاز ظهور دموکراسی در افریقای جنوبی بنا نهاده شد، منحیث یک شبکۀ پیشتاز با سرمایه گذاری در بخش زیربنای ارتباطات نوین و با به کارگیری استعداد مردم خویش گام به گام پیشرفت نمود. ما حالا در ۲۲ کشور به مشترکین خویش خدمات صوتی، انترنت و خدمات دیجیتل را عرضه می نماییم. همچنان ما در ۲۴ کشور به مشتریان تجارتی و سکتور عامه پیشکش ها و راه حل های خاص برای پیشبرد تجارت و کار و بار های آنها عرضه می نماییم. برند ما در میان برند های افریقایی یکی از پسندیده ترین و با ارزش ترین برند ها میباشد.

باور ما این است که همه حق دارند از مزایای زندگی عصری و متصل مستفید شوند. دیدگاه ما این است که مشتریان خویش را با جهان جدید دیجیتلی وصل نماییم و هدف ما این است که زندگی مشتریان خویش را بر اساس راهکار BRIGHT خویش روشنتر سازیم.

 


باور ما

باور ما این است که همه حق دارند از مزایای زندگی عصری و متصل مستفید شوند.


دیدگاه ما

دیدگاه ما این است که مشترکین خویش را با جهان جدید عصری و دیجیتل متصل سازیم.


هدف ما

که زندگی مشترکین خویش را با به کارگیری استراتیژی BRIGHT خود روشنتر سازیم.


بیشتر بخوانید