درباره

اطاق خبر

بر اساس سال
بر اساس بخش

پلان تداوم عرضۀ بهترین خدمات مخابراتی برای مشترکین در افغانستان

تحــفــۀ نـــوروزی ام تی ان

ام تی ان متعهد است که به منظور کمک به آیندۀ پایدار انتشار گاز های گلخانه یی را الی سال 2040 به صفر تقلیل دهد

اپلیکیشن پیام رسانی سریع ایوبا

ام تی ان منحیث مورد پسند ترین برند افریقایی برگزیده شد

ام تی ان گروپ در کشور های تحت فعالیت خویش برای مبارزه با ویروس کرونا 250 میلیون پول افریقایی کمک میکند

پیام رییس عمومی ام تی ان گروپ درمورد ویروس کرونا

سوالاتیکه مکرراً درباره کرونا پرسیده میشود

ام تی ان خدمت مومو را در افغانستان آغاز نمود

ام تی ان در راستای از بین بردن نابرابری های جنسیتی متعهد میباشد

ام تی ان کمک ۱۴ بیلیون پول افریقایی خویش را برای سال ۲۰۱۹ اعلام نمود

ام تی ان ابتکار “ما با هم یکجا خوب هستیم” خویش را وسعت بخشید

ام تی ان گروپ در ساحل عاج برای ام تی ان رییس جدید را معرفی نمود

ام تی ان برای آیندۀ درخشان قاره به دوستی خود ادامه میدهد

ام تی ان گروپ از تغیرات در رهبری این شبکه خبر میدهد

ام تی ان افغانستان مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی را افتتاح و به انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مساعدت نمود

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان “خون هدیه نمایید و زندگی را نجات دهید” کمپاین اهدای خون را موفقانه برگزار نمود

بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان با ۵۰۰ فامیل عودت کننده کمک مواد اولیۀ خوراکی، ادویه و کمپل مینماید

ام تی ان افغانستان ۵۰۰ بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان مهیا نمود