خدمات

راجستر نمودن سیمکارت

سیمکارت تان راجستر نمایید و به قید قرعه برنده جوایز نقدی شوید

عجله نمایید به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان ام تی ان با تذکره اصلی تان مراجعه کنید و با تکمیل نمودن جزئیات ثبت سیمکارت خویش به قید قرعه جوایز نقدی هفته وار، انترنت و یا دقایق رایگان به شماره های ام تی ان بدست آورید.

  1. 5 برنده هفته وار 50،000 افغانی
  2. 10 برنده هفته وار 10،000 افغانی
  3. 10 برنده هفته وار 5،000 افغانی

خدمات