خدمات

سیمکارت تان را با تذکره الکترونیکی خود ثبت نمائید و برنده جایزه شوید

بر اساس مقررات اداره اترا ثبت نمودن سیمکارت با تذکره الکترونیکی به نام خود الزامی می باشد.

اگر تذکره الکترونیکی ندارید همراه با اصل تذکره کاغذی و پاسپورت الکترونیکی خود به مرکز خدمات مشتریان ما مراجعه کنید.

اگر تنها تذکره کاغذی دارید میتوانید یکی از اعضای خانواده و یا دوستان خود را که تذکره الکترونیکی و یا پاسپورت الکترونیکی داشته باشد و هویت شما را تائید نماید با خود به مرکز خدمات مشتریان بیاورید.

بعد از تکمیل نمودن پروسه ثبت سیمکارت، برنده انترنت یا دقایق رایگان به شماره های ام تی ان شوید.

جایزه هفته وار 25,000 افغانی

جایزه ماهانه 100,000 افغانی

جایزه بزرگ یک میلیون افغانی به قید قرعه در شش ماه

اگر سیمکارت خود را به نام خود ثبت ننمایید سیمکارت شما مسدود میگردد!

ثبت نمودن سیمکارت رایگان میباشد.