خدمات

جزئیات ثبت سیمکارت تان را تکمیل سازید به قید قرعه برنده جوایز حیرت انگیز شوید!

هشدار! اگر جزئیات ثبت سیمکارت تان را تکمیل ننمایید، سیمکارت تان مسدود میگردد.

بـــه مرکز خدمات مشتریان ام تی ان همـــراه بـــا اصل تــــذکره الکترونیکی یا پاسپورت با اصل تذکره کاغذی تان مراجعه کنید و سیمکارت خود را راجستر نمــایید. اگر تنها تــذکره کاغذی دارید، یکی از اعضـــای فامیل یا دوستان تان را که تذکــره الکترونیکی داشته باشـد منحیث تایید کننده با خود به مرکز خدمات مشتریان بیا ورید.

برای معلوم نمودن حالت ثبت سیمکارت تان #888* را دایل نموده، با کلید 3 پاسخ دهید.

هر ماه 3 برنده انتخاب می گردد و آنها میتوانند یکی از جوایز را انتخاب نمایند.