خدمات

راجستر نمودن سیمکارت

راجستر نمودن سیمکارت سریع و آسان است!

به نزدیکترین مرکز خدمات ام تی ان مراجعه نمایید و سیمکارت خویش را راجستر کنید.

یکی از اسناد ذیل را با خود داشته باشید:

  • تذکره
  • پاسپورت
  • جواز رانندگی
  • کارت دولتی