خدمات

راجستر نمودن سیمکارت

SIM Registration

با راجستر نمودن سیمکارت برنده جوایز نقدی شوید

اگر هنوز سیمکارت تان را راجستر نکرده اید، همراه با تذکره اصلی تان به نزدیکترین نمایندگی ام تی ان مراجعه نمایید، سیمکارت خود را راجستر نموده و از مسدود شدن آن جلوگیری نمایید، همچنان به قید قرعه جوایز نقدی ماهوار و انترنت یا دقایق رایگان به شماره های ام تی ان بدست آورید.

  1. جوایز 50,000 افغانی
  2. جوایز 10,000 افغانی
  3. جوایز 5,000 افغانی

حالت ثبت سیمکارت خویش #888* را دایل نموده، با کلید 3 پاسخ دهید.