خدمات

راجستر نمودن سیمکارت

سیمـکـارت خـویش را راجستـر نماییـد و برنــدۀ جایزه شوید!

اگر هنـوز سیمکارت خویـش را راجستـر ننـموده ایـد با تـذکـرۀ اصلی و یـا پاسپورت خویش به نزدیکتـرین نماینـدگی ام تی ان افغانستان مراجعـه نماییـد، سیمکارت تان را راجستر نموده و به قیــد قـرعه برندۀ جوایز حیرت انگیز ماهوار ام تی ان شوید.