خدمات

جزئیات ثبت سیمکارت تان را تکمیل سازید به قید قرعه برنده جوایز حیرت انگیز شوید!

اگر جزئیات ثبت سیمکارت تان تکمیل نیست، به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان ام تی ان همراه با تذکره اصلی تان مراجعه نمایید و با تکمیل نمودن جزئیات ثبت سیمکارت تان انترنت یا دقایق رایگان به شماره های ام تی ان بدست آورید، همچنان به قید قرعه شانس برنده شدن سفر حج عمره، آخرین مدل موبایل آیفون، سفر سیاحتی در داخل کشور و یا جوایز نقدی شوید.

هر ماه 3 برنده انتخاب می گردد و آنها میتوانند یکی از جوایز را انتخاب نمایند.

برای معلوم نمودن حالت ثبت سیمکارت تان #888* را دایل نموده، با کلید 3 پاسخ دهید.

اگر جزئیات ثبت سیمکارت تان را تکمیل ننمایید، سیمکارت تان مسدود میگردد.