آغاز

تنظیمات انترنت مبایل

Sony Ericsson

۱. نام: MTN INTERNET

۲. APN: INTERNET.MTN.COM.AF

۳: پروکسی: اختیاری

۴: پورت: اختیاری

۵: اسم کاربری: اختیاری

۶: پاسورد: اختیاری

۷: سرور: خالی

۸: MMSC: خالی

۹: پروکسی MMS: خالی

۱۰: پورت MMS: خالی

۱۱: MCC: خالی

۱۲: MNC: خالی

۱۳: نوع تصدیق: خالی

۱۴: نوع APN: خالی

۱۵: پروتوکول APN: خالی

Sony Ericsson T610,T630,Z600

پیکربندی تنظیمات خدمت

به “وصل شىن” برويد و انترنت Comm را انتخاب نمایید ← حسابات انترنت ← GPRS انترنت ← بعدی (برای هر بخش وارد نمایید)

۱. نام: MTN internet

۲. APN: INTERNET.MTN.COM.AF

۳: اسم کاربری

۴: پاسورد

۵: بالای ثبت کلیک کنید

GPRS

به “وصل شدن” بروید و گزینۀ WAP را انتخاب نمایید ← پروفایل های WAP ← پروفایل جدید ← بعدی (برای هر بخش وارد نمایید)

آیفون اپل G۲، G۳، Gs۳، G۴، Gs۴ و G۵ تنظیمات دستی

۱. آغاز صفحه ← تنظیمات ← عمومی ← شبکه ← شبکۀ سلولی انترنت ← جزئیات انترنت سلولی را ویرایش کنید.

۲. APN: internet.mtn.com.af

۳. اسم کاربری: اختیاری

۴. پاسورد: اختیاری

۵. به آغاز صفحه برگردید.

۶. برای فعالسازی تنظیمات، G۳ آیفون را خاموش و دوباره روشن کنید.

اپل آیپد، آیپد۲، آیپد کوچک

۱. آغاز صفحه ← تنظیمات ← انترنت سلولی ← انترنت سلولی و این گزینه را فعال سازید.

۲. APN: internet.mtn.com.af

۳. اسم کاربری: اختیاری

۴. پاسورد: اختیاری

۵. به آغاز صفحه برگردید.

۶. برای فعالسازی تنظیمات، آیپد را خاموش و دوباره روشن کنید.

انترنت از طریق تنظیمات GPRS برای i-mate jam

۱. آغاز را انتخاب کنید ← تنظیمات.

۲. بخش اتصال ها را انتخاب کنید ← اتصال ها.

۳. زیر ISP  من، یک اتصال مودم جدید را انتخاب نمایید.

۴. پارامتر های خویش که در زیر معلوم میگردد پر کنید.

برای اتصال نام را وارد کنید: MTN Internet

یک مودم را انتخاب کنید: لین سلولی (GPRS)

۵. بعدی را انتخاب کنید.

نام نقطه دسترسی: Internet.mtn.com.af

۶. بعدی را انتخاب کنید.

۷. بلی و بعداْ پایان را انتخاب کنید.

۸. برای آغاز انترنت در قسمت بالا طرف چپ آغاز را انتخاب کنید، سپس جستجوگر انترنت را انتخاب نمایید.

HTC Sensation XL \ 3D \ X1 \ X2

به مینو بروید – تنظیمات – شبکه های بیسیم – شبکه های موبایل – نام های نقاط دسترسی – سپس بالای کلید گزینه کلیک کنید و APN جدید را برگزینید.

۱. نام: MTN INTERNET

۲. APN: INTERNET.MTN.COM.AF

۳: پروکسی: اختیاری

۴: پورت: اختیاری

۵: اسم کاربری: اختیاری

۶: پاسورد: اختیاری

۷: سرور: خالی

۸: MMSC: خالی

۹: پروکسی MMS: خالی

۱۰: پورت MMS: خالی

۱۱: MCC: خالی

۱۲: MNC: خالی

۱۳: نوع تصدیق: خالی

۱۴: نوع APN: خالی

۱۵: پروتوکول APN: خالی

HTC انترنت سریع روی GPRS

به مینو بروید – تنظیمات – شبکه های بیسیم – شبکه های موبایل – نام های نقاط دسترسی – سپس بالای کلید گزینه کلیک کنید و APN جدید را برگزینید.

۱. نام: MTN INTERNET

۲. APN: INTERNET.MTN.COM.AF

۳: پروکسی: اختیاری

۴: پورت: اختیاری

۵: اسم کاربری: اختیاری

۶: پاسورد: اختیاری

۷: سرور: خالی

۸: MMSC: خالی

۹: پروکسی MMS: خالی

۱۰: پورت MMS: خالی

Huawei – E 160

انترنت روی HSDPA

  • سیت اپ وسیع بیسیم ام تی ان نمایان میگردد -> بالای بعدی کلیک کنید
  • موافقۀ جواز -> بالای موافقم کلیک کنید
  • موقعیت نصب نمودن -> بالای بعدی کلیک کنید
  • پوشۀ آغاز مینو -> بالای نصب کلیک کنید
  • نصب شدن آغاز میگردد
  • سیت اپ وسیع بیسیم ام تی ان در حال تکمیل شدن است
  • بالای پایان (تمام) کلیک کنید
  • به صفحۀ کمپیوتر بروید
  • بالای بیسیم وسیع ام تی ان آیکن دسکتاپ کلیک کنید
  • بالای وصل شدن کلیک کنید

Huawei -220

INTERNET over HSDPA

نوت: نرم افزار اتصال موبایل E620 Huawei را از CD شامل در جعبه را نصب کنید. پروسیجر نصب نمودن که در رهنمای آغاز سریع گنجانیده شده تعقیب نمایید. با تعقیب پروسیجر خدمت انترنت را پیکربندی نمایید.

۱. اپلیکیشن اتصال موبایل را آغاز نمایید.

۲. بالای تنظیمات کلیک کنید (در مینو پایین بروید).

۳. تنظیمات اتصال شبکه را انتخاب نمایید…

۴. تنظیمات اتصال شبکه

۵. اسم پروفایل را انتخاب نمایید

۶. اسم پروفایل را وارد نمایید: MTN internet

۷. تصدیق ← نمبر را وارد نمایید: #۹۹*

۸. از نوشتن اسم کاربری صرف نظر کنید: خالی

۹. بالای پاسورد کلیک کنید: خالی

۱۰. APN و دیگر تنظیمات: Static را تیک نمایید

۱۱. APN را وارد نمایید: internet.mtn.com.af

LG 5300

GPRS/WAP

منیوی اصلی را انتخاب نمایید ← خدمات WAP ← پروفایل ها.

یک پروفایل را انتخاب نمایید انتخاب را فشار دهید.

نام پروفایل: MTN Internet

تنظیمات را انتخاب نمایید، بخش های ذیل را تغیر دهید:

۱. صفحه اصلی: http://www.google.com

۲. نوع اتصال: ادامه

۳. تنظیمات امنیتی: نه خیر

۴. نوع خدمت: GPRS

۵. تنظیمات GPRS

۶. پروکسی:

۷. APN: internet.mtn.com.af

۸. ID کاربر: خالی

۹. پاسورد: خالی

۱۰. انتظار زمان: ۳۰۰

۱۱. تنظیمات مکمل گردید

 

LG U8110

GPRS/WAP

مینوی اصلی را انتخاب نمایید ← تنظیمات.

نقاط دسترسی را فشار دهید.

ویرایش (ایدیت) را انتخاب نمایید

۱. عنوان اتصال: MTN Internet

۲. حامل: GPRS

۳. ID کاربر

۴. پاسورد

۵. APN: internet.mtn.com.af

تنظیمات مکمل گردید

 

D500

مینو را فشار دهید

مرورگر را فشار دهید

تنظیمات پروفایل ← پروفایل جدید

۱. نام پروفایل را وارد نمایید: MTN internet

۲. لینک صفحه را وارد نمایید: www.google.com

۳. حامل را انتخاب نمایید: GPRS نخست

۴. پروکسی را غیرفعال کنید: غیرفعال

۵. تنظیمات GPRS را فشار دهید

– ادرس IP: در صورت نیاز ۱۹۲.۱۶۸.۰۰۴.۱۳۴

– پورت: ۸۰۸۰

موضوعات مرتبط