ام تی ان افغانستان

بنیاد

بنیاد

ابتکارات


درباره کمپاین 21 روزه مواظبت یلو:

این کمپاین همه ساله در 21 کشور که ام تی ان در آن خدمات مخابراتی عرضه می نماید راه اندازی میگردد. ام تی ان و رضاکاران آن از طریق این کمپاین برای متعلمین و معلمین مکاتب کورس های کوتاه مدت راه اندازی میکند، مکاتب و مساجد را ترمیم و رنگ امیزی میکند و همچنان برای شاگردان مکاتب مواد درسی لازم و محیط سالم آموزشی را فراهم میسازد.

در کنار کمک با سکتور تعلیمی ام تی ان در جریان کمپیان 21 روزه خویش در سایر بخش ها مانند راه اندازی کمپاین اهدای خون به بیماران، توزیع البسه، کمک با بیجا شده گان داخلی و توزیع کمک های غذایی و صحی برای آسیب دیده گان نیز کمک میکند.