خدمات

بهترین خدمات رسانه یی

خدمات دیجیتلی ام تی ان پلیت فورم ها یی را توسعه میدهد که قابلیت اتصال و پرداخت ما را آشکار و تقویه می نماید و با یک ایکو سیستم کمک میکند تا ابتکارات محلی را به حرکت آورد.

ما این کار را در سه بخش مهم انجام میدهیم:

پیام رسانی – یک پلیت فورم پیام رسانی و ارتباطات سریع پیشرفته که اساس یک اپلیکیشن عالی و پیام رسانی پیوسته و متحد، خدمات رسانی و ایکو سیستم معاملات را تشکیل میدهد را ایجاد می نماییم.

بخش رسانه یک مجموعۀ از پیشکش های تفریحی است، از طریق موزیک تایم عرضه میگردد و خدماتی را در بر میگیرد که نیاز دارد در وقت کم انجام گردد این بخش شامل ویدیو ها و بازی ها نیز میباشد.

تبلیغات موبایل – در این بخش ما در صدد گسترش پلیت فورم تبلیغات در سر تاسر مارکیت SSA خویش و به دنبال روابط جانب سوم هستیم تا بتوانیم یک ایکو سیستم تبلیغات موبایل را ایجاد نماییم.

خدمات مرتبط