آغاز

یک فروشگاه را پیدا کنید

ولایت موقعیت ادرس
کابل کابل مکروریان اول کابل
کابل کابل چهار قلعه سرای حاجی کابل نزدیک مهدی پلازا
بامیان بامیان مقابل هوتل ماما نجف
دایکندی نیلی بازار نیلی – سر گراچ
بامیان یکاولنگ بازار یکاولنگ
غزنی جاغوری بازار غوجور
غزنی غزنی قلۀ سپاز مقابل شرکت برک
وردک میدان شهر مرکز میدان شهر زینت مارکیت
پکتیکا شرنه سرک گردیز مارکیت گل محمد
کابل قره باغ بازار قره باغ
کابل کابل پروژۀ تایمنی ناحیه ۴ کوچه نمبر ۳
پکتیکا ارگون مارکیت سید انور شاه آغا ولسوالی ارگون
دایکندی شهرستان بازار چپراسک
بامیان سیغان بازار سیغان
بامیان ورس بازار ولسوالی
فاریاب میمنه میمنه جاده توربت جان آغا
بلخ مزار شریف مارکیت طلا فروشی
سمنگان ایبک سر چوک
بلخ خلم بازار بالا
جوزجان شبرغان شبرغان مقابل قوماندانی امنیه
سرپل سرپل شهر نو
فاریاب اندخوی بازار میمنه مقابل عزیزی بانک
جوزجان آقچه عطاهی مارکیت منزل اول
فاریاب گورزیوان سرچکان بندر بلچراغ
سرپل سانچارک سرک مخابرات بندر سرپل
سمنگان درۀ صوف پایین دره صوف پایین بازار دهی
بلخ مزارشریف نور مارکیت
بلخ دولت آباد بازار دولت آباد
بلخ شهرک حیرتان شهرک حیرتان
بلخ ولسوالی شولگره بازار شولگره
فاریاب ولسوالی شیرین تگاب بازار شیرین تگاب
کابل کابل احمد شاه بابا مینه چهار راهی ۲ طوطا خیل مارکیت
کابل سروبی بازار سروبی مقابل مرکز پولیس
کاپیسا نجراب نجراب بازار شیروانی
کاپیسا ده بابا علی ده بابا علی
پنجشیر انیاب بازار انیاب
پروان چاریکار چاریکار کوچه محبس سرک پروان
پروان سیاه گرد بازار سیاه گرد مارکیت حاجی کاتب
کابل پنجصد فامیلی پنجصد فامیلی مارکیت، چهار راهی پنجصد فامیلی
کابل کابل سینمای پامیر نزدیک شفاخانۀ ابن سینا
لوگر پل علم لوگر لودین مارکیت
کابل کابل دشت برچی ایستگاه سر پل ناحیه ۱۳
لوگر محمد آغه بازار محمد آغه پل قندهاری
بدخشان فیض آباد چوک جنرال نظیر محمد
بدخشان کیشم بندر تخار
بدخشان کیشم رستۀ شاروالی
کندز کندز پهلوی مسجد ارزبیگی
بغلان پلخمری سرافی
تخار تالقان جوار کابل بانک
بغلان بغلان جدید مقابل شیر مارکیت
کندز امام صاحب پهلوی مسجد ارزبیگی
بغلان خنجان بندر اندراب
تخار رستاق سر چوک
کابل کارته نو کارته نو سرک ۳ جوار عزیزی بانک
کابل چهار آسیاب بازار چهار آسیاب سادات آباد مارکیت
کابل سرک میدان هوایی سرک میدان هوایی قلعۀ خیاط
خوست لین دوا خانه ها افغان تاور
پکتیا گردیز لین سید کرم مقابل بالاحصار
خوست اسماعیل خیل مندوزی حاجی میرزا خان پلازا
پکتیا چمکنی خزانه دار پلازا
کندهار قندهار نوی سرک
زابل قلات بازار قلات
کندهار سپین بولدک بازار ویش
ارزگان ترین کوت ترین کوت
هلمند گرشک بازار گرشک نیر جیل
هلمند لشکرگاه چوک لغمان
کندهار مارکیت شاروالی جدید حضرت جی بابا مارکیت شاروالی جدید قندهار
کندهار عینو مینه عینو مینه ملی سوپر مارکیت قندهار
ننگرهار جلال آباد چوک تلاشی حاجی سعید پلازا
لغمان مهترلام بابا چوک داکتر عبدالله مارکیت انجنیر شاکر
ننگرهار مارکو مارکیت شاروالی هدۀ غنی خیل
لغمان چهار باغ چهار باغ، مدینه مارکیت
ننگرهار جلال آباد زون ۶ فامیلی
نیمروز زرنج مرکز بازار
بادغیس قلعه نو سرک میخ فروشان
هرات هرات جادۀ عیدگاه
هرات بندر اسلام قلعه ولسوالی کهسان
غور لعل و سرجنگل ولسوالی لعل – مرکز بازار
کنر اسعد آباد مارکیت شاروالی
ننگرهار هدۀ لغمان هدۀ لغمان سابقه سنگین تاور
ننگرهار خوگیانی سعید آغان مارکیت
ننگرهار خیوه ولسوالی خیوه سید شیرزاده مارکیت
کنر سوکی سوکی
هرات هرات جادۀ عیدگاه
هرات بندر اسلام قلعه ولسوالی کهسان
غور لعل و سرجنگل ولسوالی لعل – مرکز بازار
کنر اسعد آباد مارکیت شاروالی
ننگرهار هدۀ لغمان هدۀ لغمان سابقه سنگین تاور
ننگرهار خوگیانی سعید آغان مارکیت
ننگرهار خیوه ولسوالی خیوه سید شیرزاده مارکیت
کنر سوکی سوکی

موضوعات مرتبط