ام تی ان مومو

آدرس های نمایندگی های ام تی ان مومو در بلخ

بلخ

موقعیتشماره موموولایتاسم
مزارشریف- بندر یلمرب جوار شیرخان مارکیت770233097بلخعلی محمد
مزارشریف- کارته وحدت نزدیک کلینیک ابن سینا771096045بلخغلام
مزارشریف- شهرک علی آباد773782066بلخمحمد باقر
مزارشریف- کارته یلمرب لب نهر779504782بلخمیرزا محمد
مزارشریف- سه سرکه کارته وحدت777370408بلخقمبر
مزارشریف- مارکیت ذعال برادران اتفاق776004545بلخنور محمد
مزارشریف-  بازار کمپ سخی764141462بلخسرور
مزارشریف- خالد ابن ولید چوک ساعت770012153بلخجاوید
مزارشریف- کارته علی چوپان چهارپایه775160009بلخعلی
مزارشریف- سرک ۱۷ کارته ابوطالب جوار مسجد ابوالفضل774895148بلخسید محمود
مزارشریف- چوک مخابرات نبش روضه شریف775316831بلخجلال الدین
مزارشریف- کج گذر ایستگاه اخیر ۴۰ متره765524007بلخمجاهدالدین
مزارشریف- کارته یلمبر سر کوچه شیخ حسن766003031بلخحسین
مزارشریف- کارته یلمبر لب نهر776209715بلخسید جعفر
بلخ- ولسوالی کلدار شهر بندری حیرتان777606029بلخاسدالله
مزارشریف- دشت شور کوچه دوم سیاگرد776683000بلخمحمد عالم آریانفر
مزارشریف- کارته سلطان بابه علی شیر جوار مکتب خصوصی مسیر دانش767178138بلخعبدالله
مزارشریف- مندوی  جوار صافی مارکیت776172478بلخمحمد رفیع
مزارشریف- کارته وحدت نزدیک نمایندگی ام تی ان776512600بلخسمیرا
مزارشریف- کارته تفحصات روبرو شورای ولایتی773855444بلخنثاراحمد
مزارشریف- کج گذر774362359بلخغلام حسین
مزارشریف- سجادیه نمبر سوم پایین نهر767191112بلخمحمد نسیم
مزارشریف- قوا کار نمبر دوم کوچه کلینیک سره میاشت770275644بلخحمید الله
مزارشریف- کارته علی چوپان چهارپایه765928383بلخمحمد حسین
مزارشریف- کارته آریانا روبرو هوتل آریانا777581892بلخعبدالبصیر
مزارشریف- خالد ابن ولید سوپرمارکیت کابل استار767966556بلخجواد محمد
مزارشریف- آخر پروژه اس روبرو پارک764040691بلخمحمد اکبر
مزارشریف- دروازه بلخ کوچه کبابی776205270بلخمحمد الله
مزارشریف- سه سرکه کارته وحدت778894349بلخنوروز
مزارشریف- کفایت مارکیت منزل پنجم شرکت کاشف توحید776182336بلخکاشف
مزارشریف- کفایت مارکیت منزل پنجم شرکت کاشف توحید764102720بلخجمال الدین
مزارشریف- دروازه بلخ مارکیت آٰریا- نمایندگی ام تی ان777481414بلخمصطفی
مزارشریف- جوار مکتب فاطمه بلخی765610245بلخسمیع الله
مزارشریف- کفایت مارکیت منزل پنجم شرکت کاشف توحید774218245بلخعمر
مزارشریف- کارته ولی عصر مسجد چهارده معصوم778090690بلخسید رضا
مزارشریف- شهرک نسیم مهدی روبرو دواخانه جاوید بصیر766057225بلخنورالله
مزارشریف- شهرک آزادی روبرو مسجد ابوبکر صدیق766145200بلخشاه محمد
مزارشریف- سجادیه نمبر دوم قسمت پنجم روبرو کودکستان آسیه بانو767614440بلخاحمد فواد
مزارشریف- سجادیه نمبر سوم نزدیک مدرسه اناثیه حسنیه770075172بلخمراد علی
مزارشریف- شهرک آزادی روبرو مسجد بی بی رویا776876558بلخحفیظ الله
مزارشریف- دشت شور جوار میدان فوتسال البرز771655083بلخفروزان رسولی
مزارشریف- کفایت مارکیت منزل سوم اتاق نمبر 8774050506بلخمحمد ظاهر
مزارشریف-چوک نور775443330بلخغلام علی
مزارشریف- چوک نور777251351بلخغلام نبی
مزارشریف- کمپ سخی روبرو مسجد امام زمان773599060بلخعبدالحمید
مزارشریف-کفایت مارکیت منزل اول777006030بلخمحمد محسن
ولسوالی شورتپه- توقی قریه شیخ777278077بلخغلام الله
ولسوالی کدار – سرچاه شهرک بندری حیرتان774133721بلخشیرمحمد
مزارشریف- کمربند بابه یادگار – جوی هاجر گذر عرب778628423بلخفتح الله
مزارشریف- شهرک قالین باف ها766040866بلخعبدالحکیم
مزارشریف- چوک قلعه غازی جوار موترشویی مدرن779325180بلخخواجه محمد عظیم
ولسوالی مارمل- بازار مارمل777600017بلخرحمت الله
مزارشریف- کارته آریانا جوار پارک آریانا766073789بلخمنیر احمد
مزارشریف- گذر شورتاکذار سرک خالد آرزو770158537بلخرامین
مزاشریف- برج فرهنگ منزل چهارم771449001بلخاحمد راشد
مزارشریف- شهرک علی آباد کوچه ترانس772400818بلخفاضله
مزارشریف- چوک حاجی جمعه روبرو مکتب خصوصی روشنفکران773535440بلخحسین
مزارشریف- روبرو مستوفیت شرکت توریستی بلخ باستان777250600بلخمحمد الدین
مزارشریف- دروازه بلخ آریا مارکیت764164745بلخاحمد
ولسوالی شورتپه- بازار کهنه توقی772600026بلخمحمد زمان
مزارشریف- مارکیت مدیر قیوم رسته ماهی فروشی773184315بلخذکرالله
ولسوالی شورتپه- بازار جدید توقی779557342بلخحمید الله
مزارشریف- روبرو بلاک های شمس774479890بلخنورالله
مزارشریف-  کارته تفحصات جوار دانشگاه خصوصی سادات776907221بلخعبدالکریم
ولسوالی شورتپه – بازار دالی777911007بلخعبدالله
ولسوالی بلخ بندر کلفت775522042بلخجواد احمد
ولسوالی بلخ بندر آقچه778194615بلخنیک محمد
ولسوالی بلخ سر چوک775693763بلخمحب الله
بندر تاشقرغان قرارگاه جمعه سک771412080بلخعبدالخلیل
جاده شادیان جوار دفتر یونما771111374بلخمحمد یوسف
سرک شفاخانه ملکی جوار کوچه کلالی774008711بلخحیات الله
جاده مسعود مقابل پشتنی بانک775268885بلخعبدالقیوم
مارکیت نور اکرام مبایل779459991بلخاکرام الدین
سرک سرمیاشت جوار حمام مزار778511918بلخسید باقر
سرک سیاه گرد کوچه 13767460945بلخمحمد
سرک سیاه گرد مقابل مکتب دانشسرای بلخ773675218بلخخان محمد
کارته سید آباد مقابل تکیه خانه مهدیه775360792بلخغلام مصطفی
کارته صلح کوچه دوم771650668بلخمحمد نظر
کارته نور خدا بلاک 5 کوچه 19773867835بلخمحمد
کارته نور خدا بلاک 5-4 کوچه چهارم767037470بلخمحمد جلال
کارته سید آباد مقابل مسجد زینبیه کوچه نهم776969942بلخمحمد تقی
سرک 3 دوکان مقبل شفاخانه نور778254408بلخمحمد نبی
کارته مندوی مقابل مسجد خالد ابن ولید770618564بلخمحسن
گذر یخدان قبله مسجد حاجی یوسف775848925بلخآغا محمد
دروازه شادیان سر چوک778599296بلخخال محمد
دروازه شادیان سر چوک774515252بلخامرالله
کارته نوشاد مقابل مسجد امام ابوحنیفه771420077بلخفیاض
کارته صلح مقابل مسجد خواجه عبدالله انصار771717575بلخبلال
کارته نور خدا بلاک 3 کوچه چهارم779136745بلخنجیب الله
کوچه کلالی مارکیت قالین فروشی حرمین773565353بلخدوران گلدی
مقابل بلخ برشنا767301402بلخمحمد عارف
دروازه بلخ مارکیت آریا777898883بلخهارون
دروازه بلخ مارکیت آریا765349034بلخمحمد رضا
سرک سرمیاشت کوچه مرغ فروشی772400101بلخسید منور
دروازه بلخ سوپر مارکیت مزار779632597بلخشاه محمد
کارته نور خدا بلاک 3 کوچه سوم779650313بلخاحمد فیروز
کارته نوبهار مقابل مسجد امام ابوحنیفه767371049بلخنورالله
بندر تاشقرغان داخل مارکیت ابراهیم گران779404881بلخاحمد صمیم
دشت شور کوجه 12777721712بلخجواد الله
دروازه بلخ دفتر مرکزی ام تی ان775323600بلخدیانا
کارته زراعت چوک قران شریف مقابل اتفاق پطرولیم779325900بلخعزیزالله
بندر تاشقرغان مقابل فقیری سوپر مارکیت773320873بلخذبیح الله
ناحیه نهم جوار پوهنتون مولانا773455313بلخغلام فاروق
بلخ باستان گذر 24 کوچه ششم دهمراد778254541بلخجواد
کفایت مارکیت774440142بلخعباس خان
دروازه بلخ پهلوی دفتر مرکزی ام تی ان777791861بلخشفیق الله
کارته امانی کوچه 11 بلاک سوم776926230بلخابوبکر
کفایت مارکیت773468882بلخعاطف الله
گذر اتفاق جوار مکتب بکتاش مقابل مسجد اتفاق773794050بلخاحمد فهیم
مارکیت نور منزل سوم صنایع دستی حسین زاده772318471بلخسکینه
کفایت مارکیت مقابل مارکیت برج فرهنگ774414474بلخنورالدین
کارته سیاه گرد کوچه 15777910001بلخمحمد
کارته نور خدا بلاک اول کوچه 16775559108بلخملکه
دروازه بلخ داخل مارکیت سادات767338900بلخناصر
ولسوالی دولت آباد بندر مزار773581186بلخمحمد نسیم
ولسوالی دولت آباد مارکیت حاجی کمال772906728بلخذکرالله
ولسوالی دولت آباد مارکیت حاجی کمال776458755بلخعبدالرسول
ولسوالی دولت آباد قریه فرخ آباد مقابل مسجد تخته کوپریک777063502بلخسید محمد نادر
ولسوالی دولت آباد سرچوک774186418بلخمحمد سلام
بازار کلدار767003586بلخنورالله
ولسوالی کشنده قریه آقکپرک سر بندر779173259بلخخیال محمد
ولسوالی شولگرده مقابل مندوی مال بازار779342499بلخمبارز
ولسوالی شولگره بازار بالا777128487بلخسید هاشم
ولسوالی شولگره مقابل مندوی مال بازار765542242بلخداود
ولسوالی شولگره بازار زنانه774099200بلختازه گل
 موقعیت ولسوالی بلخ بندر کلیفت773268289بلخبلال ناصری
موقعیت ولسوالی چاهیی مرکزی بازار778518769بلخعلی سینا نبی
موقعیت ولسوالی دولت آباد  مرکزی بازار772930254بلخصبغت الله سالور
موقعیت ولسوالی شورتیپه  بازاردالی772278427بلخجمعه تردی
موقعیت ولسوالی کلدار مرکزی بازار779619001بلخجمعه قلی
موقعیت ولسوالی کشیندی بازار آق کوبروک771138317بلخرفیع الله رحیمی
موقعیت ولسوالی مارمل مرکزی بازار777128492بلخعبادالله یعقوبی
موقعیت شهر مزارشریف کارته آریانا مقابل پارک773537048بلخمایل کاوهش
موقعیت شهر مزارشریف دروازه بلخ  جواری دفتر مرکزی ام تی ان778908900بلخنجیب امان نوری
موقعیت شهر مزارشریف گذار قرغان مقابل سرک عمومی776357132بلخاحمد ولید جباری
موقعیت شهر مزارشریف سرک شش دشت شور مقابل سرک عمومی773855478بلخاحمد شاه افغان
موقعیت شهر مزارشریف کارته فقیرآباد مقابل لب سرک چهل متره778510910بلخعباس نجفی
موقعیت شهر مزارشریف کارته علی چوپان چارپایه772580674بلخسید جلیل هاشمی
موقعیت شهرمزارشریف شهرک علی آباد مرکزی بازار764412688بلخاحمد رضایی
موقعیت  شهرمزارشریف مارکیت ولی سنتر منزل دوم بولورشاپ771284119بلخاحمد جان براتی
موقعیت شهر مزارشریف کمربند بابه یاد گار772126903بلخفردین کریمی
موقعیت شهر مزارشریف کارته ایشانی مقابل مسجد حضرت بلال778131175بلخمحمد نذیر
موقعیت ولسوالی شولگره  بازار پایان765734672بلخجمال الدبن رحمانی
موقعیت ولسوالی زاری مرکزی بازار767705285بلخامرالله فیضی
موقعیت ولسوالی شورتیپه  بازار شوراریق775468911بلخغلام سخی یولداش
موقعیت ولسوالی شورتیپه قریه توقی  جمعه بازرا764975682بلخسخی نظرنظری
وقعیت شهرمزارشریف مقابل شفاخانه ملکی777626060بلخمراد افضلی
وقعیت شهرمزارشریف مقابل شفاخانه ملکی770797007بلخمیر اخلاقی
وقعیت شهرمزارشریف مقابل شفاخانه ملکی773705172بلخحسن شریفی
موقعیت شهرمزارشریف دروازه شادیان سر بازار باختر771904004بلخعبدالمالک کلکانی
موقعیت شهرمزارشریف کارته وحدت778841845بلخخلیل مسافر
موقعیت شهرمزارشریف دروازه بلخ جوار رستورانت بلخ باستان773202836بلخنقیب الله فکرت
موقعیت شهرمزارشریف چهاراهی کفایت کوچه بابه مزاری764673564بلخسید مهدی مهدوی
موقعیت شهرمزارشریف ولسوالی چهاربولک سرچوک777058702بلخیار خان نیک زاد
موقعیت شهرمزارشریف ولسوالی دهدادی پل بابو779868685بلخعبیدالله عجبی
موقعیت شهرمزارشریف کارته سید آباد استاد گاه آخر764389988بلخظریف سلطانی
موقعیت شهرمزارشریف پروژه خالد چوکی ساعت772133494بلخخواجه حامد حمیدی
موقعیت شهرمزارشریف کارته نوشاد اول عقب مسجد سفید772898258بلخولید یعقوبی
موقعیت شهرمزارشریف دروازه بلخ جوار رستورانت بلخ باستان765413354بلخحسین شریفی
موقعیت شهرمزارشریف دروازه شادیان سر بازار باختر774814798بلخرحمت الله
موقعیت ولسوالی شولگره  بازار بالا774226934بلخفیروز تلاش
موقعیت ولسوالی دولت آباد مرکزی بازار771992627بلخنصیب الله فارابی
موقعیت شهرک بندری حیرتان مرکزی بازار772964648بلخحمیدالله فروتن
موقعیت شهرمزارشریف دروازه بلخ جوار رستورانت بلخ باستان764805820بلخاشرف رجبی
موقعیت ولسوالی بلخ قریه سمرقند جان777990441بلخدوست محمد سهاک
موقعیت شهرمزارشریف جواری مارکیت تجارت مزار بلوروشاپ منزل دوم775880352بلخسید احمد شایق
موقعیت شهرمزارشریف کارته وحدت سرک اول765090785بلخحامد نوری
موقعیت شهرمزارشریف کارته آریانا جواری هوتل آریانا766005444بلخعبدالسلام رحیمی
موقعیت شهرمزارشریف مقابل شفاخانه ملکی774360001بلخفرشته نایل
موقعیت شهرمزارشریف دروازه بلخ جوار رستورانت بلخ باستان777131620بلخحمید افضلی
موقعیت شهرمزارشریف شهرک رهایشی کود برق770636565بلخرامین شیرزاد
موقعیت شهرمزارشریف مقابل شفاخانه ملکی766007222بلخقیس رسولی
موقعیت شهرمزارشریف رسته غوربندی کوچه سرمیاشت770270270بلخاحمد فرزاد موحد
موقعیت شهرمزارشریف کارته نورخدا سرک  اول کوچه ششم771436737بلخرضا احمدی
موقعیت شهرمزارشریف کارته صلح جواری معاینه خانه داکتر قمرالدین766005550بلخعزیزالله
موقعیت شهرمزارشریف شهرک کمپی سخی778007493بلخعلی خان یوسفی
موقعیت ولسوالی بلخ سرک عمومی770657003بلخمحمد اعظم احمدزی
موقعیت شهرمزارشریف دروازه بلخ جوار رستورانت بلخ باستان766313035بلخمحمد حکیم امیری
موقعیت شهرمزارشریف مقابل شفاخانه ملکی776799708بلخبهروز ظفری
موقعیت شهرمزارشریف کارته فقیرآباد چوکی هاشمی770004408بلخمحمد حکیم علی
موقعیت شهرمزارشریف دروازه بلخ جوار رستورانت بلخ باستان772777627بلخآمینه اخلاقی
موقعیت شهرمزارشریف سرک عمومی نوآباد774888614بلخعبدالرحمان عمری
موقعیت شهرمزارشریف دروازه بلخ جوار رستورانت بلخ باستان773097321بلخنصرت الله محبوب
موقعیت شهرمزارشریف سرک عمومی علی چوپان773725899بلخعبدالوحد وحیدی
موقعیت شهرک بندری حیرتان سرچاه764221096بلخاسدالله نصرت
موقعیت شهر مزارشریف بلاک های شش نور خدا774527774بلخادریس قاری زاده
موقعیت شهر مزارشریف چوکی محب778811513بلخحسین سهرابی
موقعیت شهر مزارشریف کارته نوشاد پایان771234597بلخفردین حبیبی
مزارشریف- دروازه بلخ مارکیت آٰریا- نمایندگی ام تی ان772221184بلخاحمد قیس
مزارشریف- دروازه بلخ مارکیت آٰریا- نمایندگی ام تی ان772221708بلخسید شراف
مزارشریف- دروازه بلخ مارکیت آٰریا- نمایندگی ام تی ان772221895بلخشیما
مزارشریف- دروازه بلخ مارکیت آٰریا- نمایندگی ام تی ان778767686بلخحسیب الله
مزارشریف- دروازه بلخ مارکیت آٰریا- نمایندگی ام تی ان777009495بلخمنصور احمد
موقعیت شهر مزارشریف کارته ایشانی مقابل مسجد حضرت بلال775900046بلخحشمت الله آسی
ولسوالی زاری بین بازار779872223بلخباز محمد
ولسوالی چهار بولک سرچوک765081613بلخروح الله
مارکیت نور محمدی مبایل765553005بلخمختار احمد
رسته 3 دوکان نجفی زاده مبایل774566677بلخجواد
ولسوالی چمتال بازار بالا774569029بلخشجاع الدین
مزارشریف- کفایت مارکیت منزل سوم اتاق نمبر 8773577740بلخعبدالمنان
ولسوالی کلدار قریه بوزاریغ770202832بلخحمید الله