ام تی ان مومو

آدرس های نمایندگی های ام تی ان مومو در کابل

کابل

موقعیتشماره موموولایتاسم
سرک نساجی کارته نو764076176کابلحمید الله
کمپنی افغان مارکت منرل دوم764121906کابلمحمد ذکریا
دروازه لاهوری روبروی لیسه دقیق بلخی764232049کابلشمس الدین
دهبوری  روبروی چکشن برق764328078کابلمحمد ادریس
الوخیل سرک ارزان قیمت نزدیک اکادمی کرکت764403522کابلمیر آغا
چهاراهی دوم ارزان قیمت روبروی رستورانت افغان صرافی سادات764416600کابلامید الرحمن هاشمی
بازار پلچرخی مارکیت حاجی زمان گل764417650کابلمحمد ایوب
بازار چهار آسیاب جوار سرک ولسوالی764434400کابلجاوید خان
سرک میدان کوچه فرعی هواشناسی764589904کابلسید جلال
سرک میدان گولایی هواشناسی کوچه سمنتی764619545کابلشعیب الله
بلاک های میدان هوایی مقابل بلاک 10764668299کابلسجاد
پغمان روبروی مکتب قشنگ764707023کابلرفیع الله
چهاراهی دوم ارزان قیمت روبروی افغان رستورانت764878790کابلجاوید
سر تپه کارته نو منزل تحتانی تاج کارته نو764924245کابلبهرمل
سرک میدان گولایی هواشناسی765102711کابلنظر محمد
سرک بالا قلعه زمان خان چهاراهی فاضل آباد765135198کابلعبید الله
بلاک های هیوادوال خوراکه فروشی باز محمد765144621کابلباز محمد
مکروریان سوم پهلوی مکتب عبدالهادی داوی765177290کابلمحمد شفیع
کاروان مال منزل اول صرافی احسان الله765233777کابلجواد
ولسوالی قره باغ رسته صرافی ها765267959کابلحکمت الله
بازار افشار پهلوی مسجد افشار765362420کابلمحمد انور
خوراکه فروشی خیرخواه سر تپه کارته نو765605112کابلخیرالله
بگرامی قریه شینه نزدیک مسجد حنظله765760188کابلعبدالبصیر
خوراکه فروشی نظیر احمد بلاک چهارم ارزان قیمت765947936کابلنظیر احمد
شهرک خراسان کوچه فاضل آباد765978443کابلمیرویس
چهاراهی سنگ تراشی شور بازار766093830کابلعبدالمعز
کوته سنگی کوچه تلویرون نورین766330105کابلفضل الرحیم
خوراکه فروشی جاوید روبروی تانک تیل احمد یار ارزان قیمت766400217کابلجاوید یوسفی
ولسوالی قره باغ مقابل مکتب وکیل شهید766404676کابلاحسان الله
کاروان مال منزل اول موبایل فروشی احمد ذاکر766788200کابلاحمد ذاکر
بازار پلچرخی روبروی مارکیت حاجی شفیق767076976کابلنصرت الله
سرک بالای قلعه زمان خان  دراز کوچه767262283کابلحشمت
خوراکه فروشی جمشید بلاک اول ارزان قیمت767286474کابلجمشید
حصه دوم قلعه حشمت خان767292488کابلالف دین
خوراکه فروشی رفیع الله سرک محابس ارزان قیمت767353547کابلرفیع الله
کمپنی مارکت حاجی نیاز محمد منزل دوم دوکان نمبر ۱767505269کابلنور آغا محمدی
پارک صنعتی کارته نو کریدت فروشی سیف الله767596794کابلسیف الله
جمال مینه تپه سلام روبروی شرکت یخ767689554کابلولید احمد
ارزان قیمت گمرک کارت فروشی محمدالله767701920کابلمحمدالله
سرک دوم کارته نو عقب مسجد محمد مصطفی767711140کابلخالد
سرک دوم شاه شهید روبروی شفاخانه نینو767743893کابلعبدالحمید
خوشحال خان چهاراهی سپین کلی767751952کابلعلی خان
چهار آسیاب مارکیت تاج میر دکان 21767760499کابلراز محمد
سرک اول شاه شهید نزدیک شفاخانه افغان جاپان767886263کابلمحمد فرید
خواجه رواش نزدیک مکتب خواجه رواش767898609کابلسلطان محمد
سرک بالای قلعه زمان خان ایستگاه سابقه کاستر ها767904408کابلعبدالقایم
سرک میدان کوچه فرعی هواشناسی770032002کابلسید بلال
چهاراهی دوم ارزان قیمت نزدیک خوست منگل تاور770056874کابلعزیز الرحمن
سرک بالای قلعه زمان خان  دراز کوچه770155131کابلعبدالحمید
سرک دوم کارته نو صرافی حنان770157202کابلعبدالحنان
مکروریان اول مارکیت اتفاق مقابل بلاک 54770245971کابلاحمد جان حقیار
پغمان کاریزک مقابل مسجد کاریزک770286541کابلنور ضیا
کمپنی دیوان بیگی خوراکه فروشی مهدی770405323کابلسید مهدی
چهاراهی بت خاک ارزان قیمت کوچه شمشاد770415824کابلاحمد رشاد
خواجه بغرا کهنه نزدیک مسجد حضرت الیاس770443421کابلرحمت الله
ارزان قیمت منزل دوم سپین زر مارکیت770484831کابلعمران
حصه دوم قلعه حشمت خان770626713کابلریاض
خواجه بغرا کهنه نزدیک مسجد حضرت الیاس770723354کابلفیض الله
چهاراهی دوم ارزان قیمت نزدیک عزیز بانک770946387کابلعبدالواسع
سرک بالا قلعه زمان خان نزدیک مسجد رسول اکرم770967040کابلمحمد تقی
جوار لیسه حبیبیه خوراکه فروشی قریشی771118343کابلمحمد آجان
عکاسی محمد شریف روبروی ولسوالی بگرامی771402114کابلمحمد شریف
سرک نو روبروی هوتل آقچه771509900کابللعل محمد
سرک دوم کارته نو نزذیک نمایندگی ام تی ان771515855کابلنوید
قریه چیکل مقابل قصابی771547797کابلعبدال شفیق
دوکان پنجم سرک نو کارته نو کابل پی اس یو771812872کابلغازی جان
بازار قره باغ مقابل گل فروشی ها771869623کابلمسعودالله
سرک عمومی قلعجه772038315کابلنقیب الله
گردنه ده خدایداد772068168کابلعبدالبصیر
سرک پلچرخی شینواری قلعه سرای حاجی بشیر772212009کابلعطاءالله
بلاک های میدان هوایی مقابل بلاک 10772324919کابلهیواد
قلعه زمان خان کوچه مکتب شهرک خراسان772349563کابلابراهیم
کمپنی چهاردی سنتر منزل اول دوکان نمبر ۱۵۳772358785کابلاحمد جاوید
کمپنی تمدن مارکت دوکان نمبر ۵772405193کابلمحمد حکیم
کوته سنگی  هوتل آریانا منزل اول دوکان ۱772420411کابلمیرویس
کوته سنگی  هوتل آریانا منزل اول دوکان ۷772485608کابلسرور پناهی
کمپنی مارکت حاجی شیر علم منزل دوم772491865کابلمحمد اشرف
بازار بینی حصار ایستگاه دواخانه772724830کابلقیس
قره باغ مارکیت شاروالی772748218کابلمحمد صابر
بازار استالف772799220کابلمحمد قیوم
سرک عمومی قلعجه772967211کابلذکی الله
بگرامی شهرک افغان خوراکه فروشی نیصار احمد773073436کابلنیثار احمد
مارکیت کارته نو قرطاسیه فروشی شیر احمد773113753کابلشیر محمد
بازار پلچرخی مارکیت شمشاد773341968کابلعبدالسبحان درویش
سرک دارلمان روبروی پوهنتون امریکایی افغان عکاسی مسیح773368568کابلالله محمد
بازار چهار آسیاب روبروی سرک ولسوالی773400442کابلمنور شاه
سرک دوم کارته نو نزذیک نمایندگی ام تی ان773424112کابلعبدالرحمن
سرک میدان گولایی هواشناسی میدانی قلعه ای میر عباس773551909کابلخواجه نجمان الدین
بگرامی قریه شینه نزدیک مسجد حنظله773569280کابلاحمدزی
ارزان قیمت سرک هشتم نمره های کرزی773690492کابلذکی الله
نساجی کوچه اول خوراکه فروشی احسان الل773726619کابلخواجه احسان الله
بازار چهار آسیاب773827541کابلمحمد موسی
سرک دوم کارته نو کاروان مال774061287کابلوحید الله
عقب لیسه حبیبیه فروشگاه البرکت774168875کابلحاجی اجمل
الوخیل سرک ارزان قیمت نزدیک اکادمی کرکت774208093کابلاحسان الله
بازار کلکان774241483کابلعبدالحکیم
بازار چهار آسیاب774298337کابلفهیم الله
چهاراهی شهید انگرها کوچه میدان سبز نزدیک مکتب نهال دانش774418162کابلاکرام الدین
بگرامی روبروی والسوالی عکاسی ارگ774433385کابلامیدالله
مکروریان چهارم عزیزی پلازا774437609کابلعبدالسمیع
چهار آسیاب مارکیت تاج میر دکان 12774666857کابلمحمد نثار
کمپنی تمدن مارکت منزل دوم774680690کابلمحب الله
بینی حصار آریوب مینه مقابل کلینیک سراپا774707008کابلرسول داد
سرک کابل گردیز چهارآسیاب منگل مینه774742654کابلحمید الله
مارکیت کارته نو774757373کابلعبدالولی
بازار پلچرخی مارکیت شمشاد774930574کابلنظر گل
خوشحال خان روبروی چکشن برق774937364کابلنواب
ارزان قیمت چهاراهی دوم سوپر مارکیت متون بابا نزدیک عزیزی بانک774961776کابلامان الله
سرک بالای قلعه زمان خان ایستگاه تندور سازی774984165کابلمحمد عیسی
سرک دوم شاه شهید خوراکه فروشی صمیم775002145کابلصمیم
قلعه حشمت خان ایستگاه775022180کابلعبید الله
بازار پلچرخی مارکیت حاجی شفیق775070715کابلمحمد جاوید
سرک بالا قلعه زمان خان چهاراهی فاضل آباد775148968کابلایام الدین
ارزان قیمت شهرک امنیت775157023کابلحمید اغا
سرک هواشناسی کوچه ده سبزی ها775223644کابلشهزاده
بازار استالف775228659کابلعبدالخالد
کوته سنگی آریانا کابل منزل اول775281010کابلمحمد اسلم
کمپنی خالقی مارکت دوکان اشرف میرزایی775408768کابلحذب الله
مکروریان چهارم عقب مارکیت شاهی775491555کابلعبدالرحمن
سرک جهل متره جاده775537050کابلنظیر
سرک پایان قلعه زمان خان نزدیک شفاخانه الفوزان775540151کابلمحب الله
قلعه زمان خان کوچه مکتب شهرک خراسان جوار دواخانه ولی عصر775708253کابلاسدالله
بازار قره باغ مقابل صرافی775850540کابلاسلام الدین
بگرامی شهرک افغان خوراکه فروشی اسماعیل775880191کابلمحمد اسماعیل
ناحیه اول غنی زاده مارکیت منزل اول دوکان هفتم776026815کابلنصیب الله
ولسوالی قره باغ مقابل چوک776135417کابلایمل
کمپنی جوار چهاردی سنتر انصاف مارکت776196053کابلمحمد شفیع
سرک پوهنتون کابل عقب شفا خانه فرانسوی ها776258321کابلعبدالحی
قلعه زمان خان دراز کوچه776282536کابلعلی محمد
کوته سنگی فضلی مارکت منزل اول دوکان نمبر ۹۱776424942کابلمحمد علی
سرک قرغه ناحیه پنجم776464347کابلاسد الله
سرک پابان قلعه زمان خان روبروی شفاخانه الفوزان776489305کابلمحمد ريیس
پغمان کاریزک سرک کاریزک776624983کابلمحمد عالم
کمپنی چهاردی سنتر منزل اول دوکان نمبر۱۵۵776644040کابلمجاهد
کوچه پاسپورت جوار مسجد ازبک ها776666631کابلمیرا جان
خوراکه فروشی عبدالله روبری شفاخانه ادی776677899کابلعبدالله خان
اده میاخیل جوار ریاست ناحیه بیستم776721092کابلالیاس
پغمان بازار قعله حیدر خان776887200کابلرحیم الله
قریه توغبردی بازارک776899448کابلمحمد مختار
کمپنی مارکت عبیدالله قنداری منزل تحتانی دوکان نمبر ۸776912478کابلحبیب الرحمن
بازار پلچرخی مارکیت حاجی شفیق776953570کابلمحمود احمد
بازار پلچرخی مارکیت افسر خان776976758کابلسمیع الله
سرک عمومی قلعچه جوار تانک تیل گلبهار776986783کابلبصیرالله
قلعه زمان خان سرک بالا شهرک خراسان776998086کابلمحمد حسین
کمپنی تمدن مارکت منزل دوم777077130کابلنقیب الله
سرک اول شاه شهید نزذیک شفاخانه ادی777108201کابلولی محمد
چهار آسیاب سرک اول خیر آباد777159760کابلعبدالعزیز
چهاراهی انصاری شهر نو777180280کابلعلی داد
ناحیه اول جاده پل خشتی مارکت ملک نور دوکان نمبر ۱۹777201701کابلسید جان
مکروریان سوم پهلوی مکتب عبدالهادی داوی بلاک 136777213827کابلمطیع الله
کمپنی فاضل بیک دوکان امید777238451کابلذبیح الله
کمپنی جوار چهاردی سنتر منزل دوم777268485کابلمحمد نبی
کوته سنگی کوچه حلبی سازی777305105کابلشفیق الله
پغمان کاریزک روبری مسجد کاریزک777376491کابلمحمود ضیا
کوته سنگی شیرزوی سنتر منزل اول رحمانی مبایل777378000کابلحبیب الله
قلعه زمان خان  سرک بالا شهرک خراسان تعمیر لیسه خصوصی ترتیل777442212کابلعزت الله
مارکیت کارته نو777470720کابلمحمد الیاس
چهار آسیاب سرک اول خیر آباد777606142کابلعبدالغفار
بگرامی روبروی ولسوالی بگرامی777690586کابلگلاب الدین
سرک دوم ارزان قیمت عقب کاروان مال777713666کابلجان محمد
بازار چهار آسیاب777792193کابلنواب خان
کوچه پاسپورت جوار مسجد ازبک ها777824824کابلفضل الله
سرک پابان قلعه زمان خان سمنت خانه778158046کابلنذیر احمد
کمپنی افغان مارکت منزل دوم دوکان ۵۵778285020کابلعاشق الله
قلعچه کوچه مکتب778369477کابلرحمت الله
بازار پلچرخی نزدیک مدرسه ملاتره خیل778410986کابلبصیر
صرافی هنرخان چهاراهی بت خاک778540287کابلهنر خان
چهار آسیاب قریه میراخور778563626کابلعبدالله
کاروان مال منزل دوم لباس فروشی نورزی778589769کابلنورزی
سرک قرغه شهرک ملا عزت778763895کابلمحمد شریف
کوته سنگی مارکت دنیای مبایل منزل اول778827776کابلعلی محمد
قره باغ پیش روی مکتب وکیل شهید778876835کابلذکراالله
پغمان کاریزک روبری مسجد کاریزک778905834کابلکمال الدین
سرک پابان قلعه زمان خان سمنت خانه778918176کابلعبدالناصر
پارک های صنعتی کوچه 6 پهلوی شرکت الکوزی778922203کابلحیاءالدین
کوته سنگی هوتل آریانا کابل داخل خدمات مشتریان778966689کابلعبدالظهور
ارزان قیمت سپین زر مارکیت778979458کابلویس الدین
قلعه زمان خان سرک بالا کوچه شهیدان779010869کابلامیر حسین
خوراکه فروشی مطلب ولسوالی بگرامی779300074کابلعبدالمطلب
ایستگاه نانوایی کارته نو779317737کابلحقیق الله
مارکیت کارته نو موبایل فروشی حضرت ولی779351575کابلحضرت گل
سرک بی بی مهرو779429737کابلمحمد قاسم
چهار آسیاب سرک اول خیر آباد779595462کابلنعمت الله
چهاراهی دوم ارزان قیمت نزدیک مارکیت سپین زر779638076کابلایمل
بازار پلچرخی روبروی مارکیت حاجی شفیق779695517کابلوصیل
قریه سهاک روبروی لیسه ذکور شیوکی779699927کابلمحمد اکرم
خوراکه فروشی نصرت شهرک سید جمال الدین افغان ارزان قیمت779717172کابلنصرت الله
بازار پلچرخی مارکیت حاجی زمان گل779785078کابلارسلا خان
پغمان بازارک ارغندی779932190کابلمحمد اعظیم
قلعه فتو764009451کابلمحمد علی
قول آب چکان764170844کابلعلی احمد
جهار قلعه وزیر آباد764172315کابلعبد النوید
سرک اول پروژه تایمنی764381241کابلنظر محمد
افشار بالا کوه کوچه آخر764415858کابلمحمد رازق
سرک قصبه764671542کابلامین الله
پنجصد فامیلی764759474کابلفیض الله
بازار شکرده764832628کابلجمشید
گولایی جمهوریت765015506کابلعبدالوحید
وصل اباد765050342کابلخدا بخش
تایمنی سابقه کوچه ABC765057872کابلعبدالواسع
اخر سرک شتل765143016کابلسید اسم الله
سرک قرغه مقابل ایستگاه موترها765153270کابلعبدالجلیل
برجی سرم ۱۲ امام765542361کابلمحمد مصطفی
چهاراهی شهید انگرا765598288کابلحفیظ الله
تایمنی765745171کابلمصطفی
دوغ آباد765767159کابلمحمد رفیق
 جهارفلعه سرایی کنتینر765795308کابلمحمد ادریس
احمدی مارکیت سرخ دوم تایمنی766141566کابلمحمد خالد
برجی قلعه نو سرک کهنه766272715کابلمحمد انور نیازی
پوسته کچالو766432489کابلمجیب الرحمن
شهرنو766663568کابلعبد القاهر
چهارراهی قمبر کوچه اول766686138کابلهدایت الله
بهارستان سرک دوم ابتدای کوچه766747071کابلمحمد نبی
افشار مقابل نصیب رستورانت767042020کابلنیک محمد
تهیه مسکن نزدیک سره میاشت767044767کابلزبیع الله
چهاراهی برکی مقابل پوهنتون رنا767065176کابلخواجه احمد سیر
شهرنو انصاری767104130کابلمحمد نعمان
برجی ۱۲ امام روبرو مکتب عبدالرحیم767175951کابلمحمدنذیر
اخر سرک شتل767248488کابلعبدالوسیم
چهار قلعه وزیر آباد767455954کابلحیسن داد
برجی کوجه معرفت767519782کابلمحمد بشیر
شهرنو پهلوی رستورانت مستر کوک767530747کابلغلام مجدد
شهرنو چهر راهی انصاری767533103کابلمحمد حامد
افشار گذشته از پوهنتون تعلیم و تربیه767537782کابلاحمد پدرام
بهارستان سرک اول767612268کابلعبدالولی
دوغ آباد قلعه رحیم767648362کابلعبد الروف
برچی پل خشک767785037کابلحبیب الله
چهار قلعه چاردی روبروی سارنوالی767945882کابلاحمد شریف
سرای شهزاذه منزل دوم770000637کابلعزت الله
جوی شیر سرک آسمایی کوچه اول770025881کابلنثار احمد
برجی احمدیان مارکیت770027897کابلنورالله
سرک هفت قلعه فتح الله770038879کابلشاه ولی
برجی کوجه اسیابینی770188646کابلمحمد ایوب
بهارستان نزدیک پارک770270644کابلعبدالتواب
برجی سرک جهل متره770297859کابلعبدالواحد
بازار ده دانا نزدک مسجد حنظله770486831کابلمحمد کاظم
سر اسباب دارالمان770641282کابلخواجه حمید الله
برجی پل خشک770669458کابلمحمد اسحاق
 چهار قلعه چاردیکوچه بهادر خان770670038کابلسید منظر شاه
چهار قلعه سرایی چقراک770725956کابلغلام محمد
کوچه بهادر خان770796890کابلشیر الله
پشتون مارکیت سر پل خشتی770810563کابلعلی اکبر
دو جمپه خواجه بغرا770840300کابلمحمدالله
برجی استگاه دواخانه770935316کابلمحمد اصفر
چهاراهی گل سرخ روبروی شفاخانه فیصل770985531کابلسید احمد
سرک 17    315771044902کابلاحمد هلال
برجی چهار راهی مزاری771165225کابلعلی جان
عقب شهرک پروان سوم771218619کابلسید محمد ناصر
گولایی خواجه بغرا771272097کابلعبدال احد
مدینه بازار771542929کابلعبدالله
قلعه مرادبیک771590562کابلعبدالمصور
سرای شمالی771590722کابلعبدالمنان
جهار قلعه جاردی بادر خان771638181کابلاحسان الله
سرک بوستان کوتل خیرخانه771681694کابلخیر الله
چهاراهی کارته مامورین پهلوی چک پاینت771803008کابلروح الله
سرای شمالی772006200کابلعبدالشعیب
چهار قلعه وزیر اباد میدانی شیر اغا772218881کابلعلی حیسن
پل خشک گلایی دواخانه772243660کابلفضل احمد
چهارراهی قوای مرکز772289436کابلتوفیق الله
سرک لب جر772335083کابلچراغ علی
دشت برجی نزدیک  ای ای بی بانک772344526کابلعبد ال احمد
چهارراهی قمبر گذشته از مسجد772380930کابلمحمد ولی
چهاراهی شهید772438749کابلعرفان خالقی
برجی قلعه نو772486694کابلحسین داد
برجی احمدیان مارکیت772549247کابلعبدالرحیم
حصه دوم کارته پروان772569609کابلسید محمد یاسر
پروزه جدید خیرخانه772644729کابلشکیب
اخر سرک پروزه جدید خیرخانه772699030کابلمحمد اشرف
برجی جهار راهی حاجی نوروز772713342کابلعبدالغور
شهره نو مقابل شرکت اتصالات772749331کابلمسعود
ده افغانان سر زیر زمینی773014692کابلمحمد داوود
چهاراهی کارته پروان نارسیده به مسجد773075909کابلعبدالرقیب
سرک میدان هوایی رو بروی وزرات داخله773137677کابلعبد المجید
چهاراهی پنجصد فامیلی773272341کابلغلام فاروق
برجی تانگ تیل773284101کابلعرفان
جهار قلعه وزیر آباد773317126کابلپرویز
سرک دو پروژه تامینی773367690کابلمحمد ایمل
دوغ اباد773404106کابلخواجه احسان الله
برجی ۱۲ امام دشت بیست هزاره773409715کابلظاهر
ده افغانان سر زیر زمینی773515042کابلخدا داد
سرک سرای خواجه773617119کابلمیر حمید
سرک نو چهل ستون773621816کابلولی محمد
چهار قلعه سرایی چقراک773636437کابلنورالدین
سرک تشناب های پنجصد فامیلی773668814کابلمحمد عثمان
سرک چهار قلعه فتع الله773680413کابلویس الدین
سرای شمالی773691135کابلفضل الرحمن
بازار لیسه مریم773747484کابلمحمد برات
سرک چهل متره کامیاب کوتل خیر خانه773803594کابلامر الله
برچی تانگ تیل773874314کابلمحمد همایون
چهارراهی قمبر  پهلوی بلاک ها773890921کابلبریالی
چهار قلعه سرک مسجد امام زمان رو برو هوتل ستاره شهر774140526کابلزمان الدین
جهار راهی مزاری774158043کابلناصر
قلعه فتح الله سرک صحت افغان774159900کابلعبدالمتین
بازار پروزه جدید خیرخانه774171786کابلفردین
عقب باغ چهلستون774211474کابلمصطفی
دانه باغ پهلوی عنابه سنتر774268402کابلمحمد نظیر
کوچکین774309037کابلبرهان الدین
ده سبز ده یحیی774373852کابلمیر سلیمان
شهرنو رو به روی شرکت ام تی ان774400046کابلاحمد نور
سرک هشت 315774591011کابلهدایت الله
بروان سوم مارکیت حاجی جمن774627594کابلنورالله
سرک1  315774634640کابلشاه مقصود
برجی نزدیک پیوند مارکیت774642974کابلمحمد حسن
سرک اول افشار کوچه سوم774741868کابلسید هادی
قلعه فتح الله سرک هشت774881351کابلعلی مرتضی
برجی قلعه صابر774911207کابلمحمد حسین
کلوله پشته مقابل ستاره عزیزی774976042کابلعبدلمجید
دشت برجی سرک قصابی775001660کابلغلام عباس
برچی سرک ۲۰ متره775358890کابلمحمد ظاهر
دانه باغ پهلوی مارکیت ترکاری فروشا ها775577450کابلعبداصابر
کلوله پشته کوچه دوم775583301کابلمحمد شریف
سرک 1 کوتل خیرخانه775628027کابلفاروق کوهستانی
سرک دوم پراون سوم775787000کابلفخرالدین
برجی قلعه نو کوجه ولی عصر775850009کابلکریم
بین جهاراهی ترافیک و گل سرخ775905090کابلعتیق الله
روبروی حوزه 15775923865کابلمحمد جواد
عقب تخنیکم775959279کابلعاقل خان
برچی پل خشک776069757کابلعطا الله
شهرنو انصاری776108609کابلمحمد اکبر
قلعه فتح الله سرک هشت776217018کابلحشمت الله
چهار قلعه وزیر آباد سرک مسجد امام زمان776263604کابلرضا
سرای شمالی776272111کابلمحمد امید
برجی مهتاب قلعه776275845کابلمحمد تقی
شهرک حاجی نبی776371535کابلغلام علی
برجی نقاش776414644کابلجعفر
چهارراهی قمبر  رو به روی مسجد776707970کابلمحب الله
اخر سرک پوسته کچالو776753044کابلذاکر
سرک 6 315776864014کابلعبدالحقیق
برجی پل خشک776905223کابلمحمد
گلدره777053480کابلعطا محمد
شهر نو دفتر مرکزی ام تی ان777123444کابلاحمد یما
تایمنی سابقه سرک ۱۲777231293کابلشفیق الله
برجی نقاش777257778کابلعبد الله
شهرک خواجه رواش قصبه777431015کابلاحمد نبی
چهاراهی گل سرخ کوجه تاجور سلطانه777432043کابلنصیر رحمان
۱۲ امام777520888کابلمحمد راسول
برجی ۱۲ امان قلعه صابر777594695کابلمهیمن رحیمی
قوای مرکز کوچه بازار مجاهدین777599360کابلعبدالحی
قلعه مرادبیک777616215کابلشاهد خان
قلعه نو777620888کابلاحمد جاوید
ده دانا777638634کابلمحمد وصیل
چهارراهی قمبر  پهلوی مکتب777656365کابلحضرت ولی
سرک شتل خیرخانه777711520کابلاجمل
انگرا چهاراهی شهید777822200کابلسید احمد
جهار قلعه777852453کابلغلام رضا
گولایی خواجه بغرا777867287کابلعبدالمطلب
سرک ممر قصبه777875704کابلخان شرین
سرک دوم پروژه تایمنی777959477کابلسید امین الله
شهرنو کوچه قصابی777975999کابلمیرویس
برجی سرک مهدی777978781کابلمحمد عل
گولایی جمهوریت778095350کابلاحمد فرید
چهاراهی پنجصد فامیلی778172229کابلمحمد شفیق
برجی نقاش778172756کابلعباس
سرک 5 315778192275کابلاحمد مختار
سرک دو پروژه تامینی778305655کابلعلی رضا
پوسته کچالو778413215کابلفردین
چهاراهی پنجصد فامیلی778449832کابلمحمد تمیم
برجی کوجه رسالت778462818کابلداوود
ده مراد خان778538341کابلضیا الدن
سرک نو چهل ستون778582226کابلمدثر
بین سرک ۶ و ۷ تایمنی سابقه778770097کابلاحمد صمیم
برجک کوچکین778820695کابلجان محمد
چندول سرک دوم نزدیک مسجد779098259کابلهدایت الله
بهارستان نزدیک پارک779240961کابلاحمد نعیم
برجی جهار راهی حاجی نوروز کوجه رسول اکرم779409051کابلشیر علی
سر کوتل خیرخانه779454506کابلاحمد خالد
شهرنو چهر راهی انصاری779543543کابلحبیب الله
برجی ریگریشن779631125کابلمحرم علی
بازار دوغ آباد779895479کابلمیرویس
برجی کوجه حمام779971525کابلمحرم علی
ناحیه هفدهم نارسیده به اده مزار776761400کابلمیربلال
ناحیه هفدهم ، جوار قصر لباس775785937کابلاحمد ولید
مقایل ناحیه هفدهم773434492کابلنوید قریشی
ناحیه هفدهم سرک بوستان777404333کابلمحمد هارون
چهارراهی شهید772629628کابلتمیم ملکزاده
افشار ، روبروی بازار افشار775496889کابلضیا الحق
چهار راهی کمپنی احمدیان مارکیت منزل ۲766470466کابلعبدالصبور
کمپنی، ایستگاه ملی بس دیوان بیگی777508252کابلنوراحمد
چهارراهی قمبر روبرو پوهنتون دعوت767388849کابلعبیدالله
توریالی سنتر بازار کمپنی777042450کابلاحمد هلال
کمپنی ، افغان مارکیت767619161کابلسید حمیدالله
چهادرهی سنتر، بازار کمپنی774992163کابلصفی الله
توریالی سنتر بازار کمپنی771153329کابلنورالله
الجهادمارکېت کمپنى765771654کابلعبدالخالق
افشار، داخل بازار افشار777789467کابلشهزاد حکیمی
کمپنی، افغان مارکیت771800779کابلرامش
چهارراهی قمبر کوچه فامیلی771444027کابلاحمد فروغ
بازار قلعچه  متصل شفاخانه جوهر765898860کابلعبدالحکیم
قلعه زمان خان سه راهی مکروریان کهنه764965865کابلخوشحال
ولسوالی بګرامي روبروی ولسوالی777714343کابلرضون الله
بګرامی حسین خیل  روبروی مکتب حسین خیل779734449کابلعمران
سرک نو کارته نو نزدیک مارکیت میوه766205051کابلجان محمد
چهاراهي هیوادوال766965459کابلعثمان غني
چوک،  متصل مرکز خدمات مشتریان ام تی ان774836296کابلزمری
چوک،  متصل مرکز خدمات مشتریان ام تی ان775299682کابلفیروز احمد
بازار چهار اسیاب نزدیک ولسوالی778754959کابلاحمد فواد
پل محمود خان بلاک های ګلبهار ټاور765951997کابلعبدالله
تیمورشاهی،  برکت مارکیت767407684کابلحفیظ الله
شاه شهید سرک دوم776640307کابلعبدالقادر
کارته نو ایستګاه نانوایی770609719کابلجمال خان
سرک بالای قلعه زمان خان772174698کابلوقاص
جاده میوند سرک چهل متره776060801کابلاحمد رشاد
مارکیت کارته نو777677659کابلاحمد الله
سرک پاین قلعه زمان خان دراز کوچه775110303کابلمحمد سمیر
سرک دوم کارته نو  نزدیک مرکز خدمات مشتریان ام تی ان766606500کابلسمیع الله کوچی
سرک سوم کارته نو متصل بانک اسلامی767025576کابلعمران عاطف
بازار چهار آسیاب نزدیک ولسوالی772030486کابلحمید الله اوریا خیل
سرک سوم کارته نو متصل بانک اسلامی777494003کابلسید رامین
کارته نو  دوصد فامیلی771060352کابلبلال
قلعچه پل سفید770950358کابلاحمد سمیر
سر تپه کارته نو770980347کابلاحسان الله همدرد
ولسوالی شکردره بازار شکردره774747495کابلمحمد ربیع
و لسوالی گلدره بازار ده نو773130464کابلحمید خان
بازار سرای خواجه روبروی  پارک770616141کابلفی الدین الله
قره باغ، مارکیت درګی775968487کابلسیف الله
 بازار قلعه مراد بیگ شکردره773600202کابلعبدالحمید
بازار ولسوالی میر بچه کوت روبروی پارک774326194کابلحمید رضا
بازار ولسوالی کلکان داخل بازار767607417کابلحشمت الله
بازار قره باغ نزدیک چهاراهی777579747کابلمحمد اشرف
ولسوالی فرزه بازار فرزه770000837کابلمحمد جواد
بازارچهار قلعه وزیر اباد770933590کابلطه
شهرک آریا متصل مسجد جامع777200710کابلنوید نورزی
بی بی مهرو سرک میدان هوایی772534680کابلابراهیم
سرای کانتینرها چهار قلعه وزیر آباد767233031کابلعبدالقادر امیرزاده
چهار قلعه وزیر آباد ایستگاه برج برق770656006کابلعبدالرحیم
روبروی هده پلچرخی771919541کابلوثیق الله عمرزی
بازار عزیزی هوتک ده سبز777192583کابلمحمد فرید صمیمي
بازار یکه توت765436328کابلمسیح الله
بازار سرک الله گل مجاهد766354337کابلرفیع الله
سرک نهم قلعه فتح الله776885997کابلمحمد هارون
سرک میدان هوای قلعه وکیل775228031کابلخواجه مسیح الله
بازار سرک الله گل مجاهد771200693کابلهارون
سرک کابل جلال آباد، هده تورخم779552486کابلاسدالله
بازار اصلی سروبی778746093کابلذبیح الله
بازار اصلی سروبی770836760کابلشیرباز سهاک
ده سبز قلعه ده یحیی774242698کابلضیاالرحمن
سرک هواشناسی میدان هوای775702001کابلنصیر احمد
سرک نو دیسپیچری گمرک772700084کابلاحمد بلال
مارکیت پلچرخی765963020کابلبخت الله
بازار پلچرخی766022230کابلمغفورالله
مارکیت مکرویان 3764891211کابلمحمد رفیع احمدي
پغمان بازار چندالبائی767545501کابلسیدامام حنیف
بهارستان پهلوی فروشگاه الخبیر774147696کابلمحمد داود
پروان دو  متصل ایمل برگر777093777کابلعبدال احد
چهلستون سرک نو سرک تخنیکم772737030کابلمحمد آصف
بازار دوغ آباد773431832کابلعبیدالله
کوتی سنگی نظیف مارکیت765770665کابلمحمد فاروق
بازار کوتی سنگی، طبقه دوم هوتل آریانا کابل774177016کابلعبدالقهار
ده دانا نزدیک پهلوی حوزه هفتم امنیتی771212652کابلفردوس
بازار گل باغ775104384کابلشهریار سالارزی
چلستون آقاعلی شمس765886363کابلربیع الله ایوبی
چهار راه پل سرخ پهلوی گل فروشی770487011کابلمحمد شعیب
دهن باغ چلستون پهلوی مسجد گنبدی779137244کابلعبدالوکیل
کوچه سر کاریز772577275کابلمحمد حنیف
پل سرخ سرک شورا766453095کابلاحمد رشاد
کوتی سنگی، لبیک مارکیت778967132کابلاحسان
کوتی سنگی، ایستگاه تونس ها766051055کابلصلاح الدین
مندوی، بازار تجارتی دایمرداد779233700کابلمحمد یاسر
شوربازار عقب مکتب خصوصی وجدان766672370کابلمنیر
کوتی سنگی، بازار لبیک مارکیت772667272کابلمحمد فیصل
سینما پامیر کوچه تکیه خانه778669511کابلفیاض احمد
بازار کوتی سنگی نظیف مارکیت767260412کابلمحمد عمر
دهمزنگ ، کوچه ریاست ترافیک771414160کابلعمران
جنگلک روبروی محکمه764560007کابلعبدالقهار
چلستون بازار جنگلک765809589کابلسید عبید
بازار کوتی سنگی نظیف مارکیت773272980کابلنظیف الله
دشت برچی ,قلعه نو (مرادی سنتر)773296186کابلشیرشاه
 دشت برچی, چهاراهی مزاری767063460کابلاسد الله
دشت برچی, قلعه نو775170547کابلمحمد کاظم سادات
دشت برچی(ایستگاه شفاخانه)772964084کابلمحمد فضل
دشت برچی ,مهتاب قلعه777112266کابلهارون
دشت برچی ,نزدیک به کوچه رسالت776089161کابلمطیع الله
دشت برچی, ربرو مسلاح مزاری777929269کابلمجتبی شیرزاد
دشت برچی, قلعه نو771124822کابلمحمد شبیر
دشت برچی,عقب دانشگاه کاتب774511174کابلعباس
دشت برچی,قلعه قاضی778878855کابلغلام رضا
دشت برچی, شهرک 12 امام765055590کابلمحمد زمان
 دشت برچی, ریگریشن772373073کابلرمضان علی
دشت برچی, نزدیک به چهاراهی حاجی نوروز766000449کابلمحمد اسماعیل
دشت برچی ,روبرو شفاخانه امیری غرب775551175کابلمحمد علی
چهارقلعه ,چهاردهی کوچه بهادر خان776077115کابلزبید الله فاروقی
دشت برچی, روبرو انچی تانک تیل766022777کابلضیاالحق
دشت برچی, شهرک مهدیه765727057کابلمرتضی
دشت برچی, روبرو 20 متره765063005کابلمحمد امید
دشت برچی, سرک 12 امام770933837کابلخواجه صدام
ارزان قیمت چهار راهی چهار راهی دوم افغان مارکیت764006767کابلمحمد خالد
ارزان قیمت چهار راهی چهار راهی دوم افغان مارکیت764411109کابلذکی الله
ارزان قیمت چهار راهی بتخاک زم زم تاور764444142کابلسبحان الله
ارزان قیمت چهار راهی محبس اسپین زر پلازا764647744کابلمنصور خان
ارزان قیمت چهار راهی بتخاک پهلوی زم زم تاور766005054کابلصفی الله
ارزان قیمت چهار راهی چهار راهی دوم افغان مارکیت766440250کابلصبغت الله
ارزان قیمت چهار راهی محبس عقب خوست منگل تاور767613670کابلجواد
ارزان قیمت چهار راهی محبس پهلوی خوست منگل تاور767669053کابلمحمد
ارزان قیمت چهار راهی بتخاک زم زم تاور770988466کابلنیاز محمد
ارزان قیمت گمرک سابقه771414448کابلعبدالحمید
ارزان قیمت سر پل773003438کابلعطاالرحمن
ارزان قیمت چهار راهی ماموریت مقابل تانک تیل احمد یار773403560کابلمسیح الله
ارزان قیمت چهار راهی چهار راهی دوم کورس پامیر774440008کابلامین الله
ارزان قیمت سلیم کاروان775123049کابلجاوید
ارزان قیمت چهار راهی چهار راهی دوم عقب عزیزی بانک سابقه776266042کابلعبدالوهاب
ارزان قیمت چهار راهی اول777111590کابلعمران
ارزان قیمت چهار راهی محبس اسپین زر پلازا777784633کابلسید نوید
ارزان قیمت چهار راهی محبس اسپین زر پلازا777798292کابلسجاد خادم
ارزان قیمت چهار راهی سرک گمرک سابقه778000365کابلشفیع الله
ارزان قیمت چهار راهی چهار راهی دوم توتا خیل مارکیت778033380کابلمحمد یاسین
ارزان قیمت چهار راهی بتخاک زم زم تاور779746216کابلحمیدالله
ده افغانان سرزیر زمینی767901781کابلحرمت الله
ده افغانان سرزیر زمینی777171733کابلعبدال عزیز
نزدیک گلبهار سنتر771071586کابللطف الله
ده افغانان سرزیر زمینی777691691کابلاقبال امیری
شهر نو نزدیک کابل بانک772510747کابلمحمود
تایمنی سابقه سرک دوازده779040407کابلمحمد سجاد
پارک تاور شهر نو منزل دو767757634کابلالهام خلوتی
پارک تاور شهر نو منزل دو771117011کابلفصل ملکزاده
پارک تاور شهر نو منزل دو771900242کابلمحمد شهیم
پارک تاور شهر نو منزل دو774045456کابلاحمد تمیم
پارک تاور شهر نو منزل دو767144773کابلسنبل ساداد
پارک تاور شهر نو منزل دو765146337کابلسونیا محمدی
پارک تاور شهر نو منزل دو779263646کابلسمیر
ده افغانان سرزیر زمینی776640049کابلمحمد فهیم
مدینه بازار ، زیر غزیزی بانک777529292کابلعرفان
نزدیک گلبهار سنتر777888083کابلتوریالی
نزدیک گلبهار سنتر767228067کابلاحمد الیاس
تیمنی سرک دو774510111کابلمحیب الله
تیمنی سرک سه زیر عزیز بانک765550298کابلمحمد اجمل
پارک تاور شهر نو منزل دو765151510کابلعبدال حادی
تیمنی سرک سه زیر عزیز بانک777030111کابلمطیع الله
سرای شمالی -کابل مارکیت764370730کابلامید
چهاراهی  مارکیت میوه764443464کابلجمیل الرحمن
 سرک حوزه 11766022600کابلحبیب الله
سرای شمالی روبروی شفاخانه آریانا ثابت766202402کابلاحمد مسیح
چهاراهی  مارکیت میوه767905965کابلیما
چهاراهی  قلعه نجاره767940497کابلشېرعلي
بلاک های څارندوی770482922کابلضیا الرحمن فضلي
چاراهی 500 فامیلی عقب هوتل روم770912864کابلمحمد ضمیر
 خیر خانه گولایی پارک772146813کابلفرید احمد
  پنجصد فامیلی نزدیک شفاخانه  فاروق نجرابی772503232کابلعبیدالله
سرک لیسه عالی مریم772727485کابلمحمد عرفان
چهاراهی 315 خیر خانه773004636کابلاحمد فواد
بازار قصبه سرک موتر فروشی773382840کابلشرا بیل
تایمنی نزدیک به چاراهی  گل سرخ775545074کابلمحمد زعیم
گلایی خواجه بغرا776341543کابلعبدالنصیر
شهرک خواجه رواش چهاراهی اول777121620کابلزاهد
گولایی پارک لیسه مریم777654950کابلوحید الله کبیری
سرای شمالی ، مارکیت هوفیانی777735745کابلعبیدالله
سرای شمالی -کابل مارکیت منزل دو778080817کابلحمیدالله
گولایی پارک778138811کابلکفایت الله
پروژه جدید سرک شتل778609988کابلمطیع الله
خشت هوختیف روبروی سوپرمارکیت رفا779820521کابلسورت میر
سرای چقرک چهارقلعه وزیر آباد776161924کابلمحمد عابد
گولایی حصه  اول نارسیده شفاخانه فیضی776457357کابلشریف الله عثماني