ام ټي ان مومو

څه ډول کولای شو؟

Personal

په ام ټي ان مومو کې خپل ځان څه ډول راجستر کړو؟

Personal

خپل د برښنا بل څه ډول ادا کړو؟

Personal

د مومو راجستر شوي پیرودونکي ته پیسې څه ډول واستوو؟

Personal

د مومو ناراجستر شوي کارونکي ته پیسې څه ډول واستوو؟

Merchant

د پلورونکي اداینه څه ډول تر سره کړو؟

Personal

د خپل مومو پین کوډ څه ډول بدل کړو؟

Personal

خپلې د ځنډ په حالت کې تاییدونې څه ډول ووینو؟

Personal

د وروستۍ معاملې سټیټمنټ څه ډول ووینو؟

Personal

ژبه څه ډول بدله کړو؟

Personal

سل سلنه کي وړیا ګټې د ام ټي ان مومو له لارې د کرېډټ او بکسو په پیرلو سره

Personal

بانکي خدمتونه

Personal

له خپل مومو حساب څخه پیسې څه ډول تر لاسه کړو؟

Agent

څه ډول کولای شو چې د مومو استازی شو؟

Merchant

څه ډول کولای شو چې پلورونکی شو؟

Personal

څه ډول کولای شو په خپل مومو حساب کې پیسې ډېرې کړو؟

Personal

څه ډول کولای شو کرېډټ وپیرو؟

Corporate

Corporate

ام ټي ان مومو

هغه پیسې چې تاسو ګټه ترې اخیستلای شئ