ام ټي ان مومو

څه ډول کولای شو؟

Personal

دام ټي ان مومودتعرفې

Personal

د پیرودونکو لپاره د ام ټي ان مومو د لاسرسي وړ خدمتونه

Personal

څه ډول کولای شو خپل د ام ټي ان مومو حساب معلوم کړو؟

Personal

په ام ټي ان مومو کې خپل ځان څه ډول راجستر کړو؟

Personal

خپل د برښنا بل څه ډول ادا کړو؟

Personal

څه ډول کولای شو هغه کس ته چې له ام ټي ان مومو څخه ګټه اخلي، پیسې واستوو؟

Personal

څه ډول کولای شو هغه کس ته چې له ام ټي ان مومو څخه ګټه نه اخلي، پیسې واستوو؟

Merchant

څه ډول کولای شو د پیرل شویو توکو پیسې د ام ټي ان مومو له لارې ادا کړو؟

Personal

د خپل مومو پین کوډ څه ډول بدل کړو؟

Personal

څه ډول کولای شو خپل د ام ټي ان مومو حساب د انتظار په حالت کې تاییدونې وګورو؟

Personal

څه ډول کولای شو خپل د ام ټي ان مومو حساب وروستۍ معامله وګورو؟

Personal

څه ډول کولای شو خپل د ام ټي ان مومو حساب ژبه بدله کړو؟

Personal

پنځوس سلنه کي وړیا ګټې د ام ټي ان مومو له لارې د کرېډټ او بکسو په پیرلو سره

Personal

بانکي خدمتونه

Personal

له خپل مومو حساب څخه پیسې څه ډول تر لاسه کړو؟

Agent

څه ډول کولای شو چې د مومو استازی شو؟

Merchant

څه ډول کولای شو چې پلورونکی شو؟

Personal

څه ډول کولای شو په خپل مومو حساب کې پیسې ډېرې کړو؟

Personal

څه ډول کولای شو د ام ټي ان مومو له لارې خپل ځان او نورو ته کرېډټ وپیرو؟

Corporate

Corporate

ام ټي ان مومو

هغه پیسې چې تاسو ګټه ترې اخیستلای شئ