بنسټ

تاریخچه

د ام ټي ان خیریه بنسټ د ام ټي ان د خیریه کارونو د تر سره کولو لپاره د ارتباطي پل حیثیت لري.

د ام ټي ان  خیریه بنسټ د ټولنې له وګړو سره د بلاعوضه مرستو په تر سره کولو تمرکز کوي( په خپله ټولنه کې په معنا لرونکي ډول د ژوند د سطحې لوړول)