مومو

مرسته

په اړیکه کې اوسئ

ام ټي ان مومو

هغه پیسې چې تاسو ګټه ترې اخیستلای شئ