بکسې

غږیزې بکسې

عمومي کتنه

مونږ پوهېږو چې له کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې کېدل تاسو لپاره ډېر مهم دي. له همدې امله مونږ درته د غږیزو اړیکو بکسې وړاندې کوو. یوه بیه ورکړئ او په مناسب لګښت له خپلو نږدې ملګرو سره د وصل کېدلو لپاره دقیقې ترلاسه کړئ. له خپلې خوښې سره سم له ورځنۍ، اونیزې او میاشتنۍ بکسې څخه یوه بکسه غوره کړئ.

ډېرې خبرې وکړئ، لږې پیسې ورکړئ!
د ام ټي ان له نویو ټیټو شوو بیو سره ټولو کورنیو شبکو ته زنګ ووهئ او ډېرې خبرې وکړئ.

خدمتونه بیه
د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې 1.85 افغانۍ
نورو کورنیو شبکو ته اړیکې 2.20 افغانۍ

لګښت د 30 ثانیو پربنسټ ګرځول کيږي.

طریقه:

د ګډون لپاره #247* ډایل کړئ او غږیزې لارښوونې وڅارئ.

د لاندې غږیزو بکسو د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړئ د 2 او وروسته له 6 سره ځواب ورکړئ.

بکسې  بیه   دقیقې  فعالول هره دقیقه لګښت
یو ساعته 10 افغانۍ 50 6 د 247 شمېرې ته واستوئ 0.2
 ورځنۍ 1 5 افغانۍ 8 7 د 247 شمېرې ته واستوئ 0.63
 ورځنۍ 2 25 افغانۍ 85 2 د 247 شمېرې ته واستوئ 0.29
اونیزه 100 افغانۍ 420 4 د 247 شمېرې ته واستوئ 0.25
14 ورځنۍ 150 افغانۍ 850 9 د 247 شمېرې ته واستوئ 0.18
میاشتنۍ 200 افغانۍ 1100 5 د 247 شمېرې ته واستوئ 0.18
میاشتنۍ 499 افغانۍ 4,200 8 د 247 شمېرې ته واستوئ 0.12

د ام ټي ان غږیزې بکسې