بکسې

بکسې د لیکلو پیغامونو بکسې

عمومي کتنه

ایا تاسو ډېر لیکلي پیغامونه استوئ؟ تاسو به زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسو سره د ام ټي ان نورو پېرودونکو ته د خپلې خوښې سره سم لیکلي پیغامونه واستوي. د خپلې خوښې بکسه غوره کړئ او زمونږ ورځنۍ، اونیزې یا میاشتینۍ بکسه کې ګډون وکړئ.

بکسې بیه د لیکلو پیغامونو شمېر د اعتبار موده د پیغامونو معلومول د لیکلي پیغام له لارې فعالول د لیکلي پیغام له لارې غیر فعالول
ورڅنی 15 افغانی 1000 یوه ورځ 92#*789* 1 د 676 شمېرې ته واستوئ 5 د 676 شمېرې ته واستوئ
کوچنۍ ورځنۍ 2 افغانی 150 یوه ورځ 4#*676* 6 د 676 شمېرې ته واستوئ 5 د 676 شمېرې ته واستوئ
اونیزه 35 افغانی 5000 7 ورځې 93#*789* 2 د676 شمېرې ته واستوئ 5 د 676 شمېرې ته واستوئ
میاشتنۍ 70 افغانی 10000 30 ورځې 94#*789* 3 د676  شمېرې ته واستوئ 5 د 676 شمېرې ته واستوئ

 

 

د ام ټي ان د لیکلو پیغامونو بکسې