وړاندیزونه

ډېرې خبرې وکړئ

عمومي لیدنه:

ام ټي ان پوهیږي چې له ملګرو او د کورنۍ له غړو سره په اړیکه کې پاتې کېدل څومره ارزښت لري. له همدې کبله موږ د ډېرې خبرې وکړئ وړاندیز وړاندې کړی دی. اوس د ام ټي ان د مخکې اداینې پیرودونکي کولای شئ له لومړی دقیقې وروسته دقیقه د  0.5 افغانۍ بې سارې بیې سره د اوږد مهال لپاره د غږیزو اړیکو له ټینګولو څخه خوند واخلي.

څه ډول کار کوي؟

د لومړۍ دقیقې لګښت ستاسو د پخواني پلان په بنسټ ګرځول کیږي، له دې پرته د نورو دقیقو اړیکو بیه 0.5  افغانۍ ده.

د ډېرې خبرې وکړئ په وړاندیز کې د ګډون کولو لپاره تش پیغام د 889 شمېرې ته واستوئ.

بیه:

له راجستر کولو وروسته به ستاسو له حساب څخه 2 افغانۍ ورځنی فیس وګرځول شي. ورځنی فیس هره ورځ ستاسو له اصلي حساب څخه ګرځول کیږي.

 

آیا کومه پوښتنه لرئ؟

د خپلې شمېرې د راجستر کولو لپاره تش پیغام 889 ته واستوئ.

په بریالیتوب سره له راجستر کولو وروسته به ستاسو له حساب څخه 2 افغانۍ وګرځول شي او ورځنۍ فیس به د راجستر کولو له وخت وروسته په هرو 24 ساعتونو کې ګرځول کیږي.

ګډون د لغوه کولو لپاره U په وړیا ډول د 889 شمېرې ته واستوئ.

د لومړۍ دقیقې لګښت ستاسو د تعرفې په اوسني پلان پورې تړاو لري.

ورځنی فیس د ګډون له وخت څخه 24 ساعته وروسته ستاسو له حساب څخه ګرځول کیږي.

اړونده وړاندیزونه