د ام ټي ان مومو د تعرفې جدول

د ام ټي ان مومو د خدمتونو د تعرفو کچې په لاندې ډول دي

نغدو پیسو ته اړتیا نشته
یوازې له مومو سره یې ادا کړئ!

222#* په وړیا ډول ډایل کړئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره له 799 شمېرې سره اړیکه ونیسئ
په هر ځای کې له تاسو سره

له یوه شخص څخه بل شخص ته د پیسو استول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
1 50 1.2%
51 100 1.2%
101 250 1.2%
251 500 1.2%
501 1,000 1.2%
1,001 5,000 50
5,001 10,000 50 افغانۍ
10,001 25,000 50 افغانۍ
25,001 50,000 50 افغانۍ
د مومو حساب ته د پیسو ډیرول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
1 50 وړیا
51 100 وړیا
101 250 وړیا
251 500 وړیا
501 1,000 وړیا
1,001 5,000 وړیا
5,001 10,000 وړیا
10,001 25,000 وړیا
25,001 50,000 وړیا
50,001 300,000 وړیا
300,001 500,000 وړیا
له مومو حساب څخه د نغدو پیسو ترلاسه کول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
1 50 2.50%
51 100 2.50%
101 250 2.50%
251 500 2.50%
501 1,000 2.50%
1,001 5,000 2.50%
5,001 10,000 625 افغانۍ
10,001 25,000 625 افغانۍ
25,001 50,000 625 افغانۍ
50,001 300,000 625 افغانۍ
300,001 500,000 625 افغانۍ
 
د برښنا بل ادا کول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
هره اندازه هر اندازه وړیا
له بانکي حساب څخه مومو ته د پیسو لېږدول
تعرفه
وړیا
له مومو څخه بانکي حساب ته د پیسو لېږدول
تعرفه
0.01%
 
د ام ټي ان په بکسو کې ګډون
50% اضافي دقیقې او انټرنټ
د کرېډټو پیرل
50% اضافي کرېډټ
هغه شخص ته د پیسو لېږد چې
د ام ټي ان پیرودونکی نه دی
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
50 1,000 6 افغانۍ
1,001 5,000 11 افغانۍ
5,001 7,500 25 افغانۍ

څه ډول کولای شو؟

اپلېکېشن ډانلوډ کړئ MTN MoMo د

د MTN MoMo اپلېکېشن وروستۍ نسخه د iOS او Android سیستمونو لپاره د لاسرسي وړ ده

Download from Apple App Store    Download from Google Play store