د مومو حساب فعال کړئ، د 6 میاشتو لپاره د مومو له لارې د کریډټو او بکسو په پیرلو سره %100 اضافي ګټې ترلاسه کړئ او د مومو پیرودونکو ته له لګښت پرته پیسې واستوئ.

د مومو له خدمتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د #222* شمېره ډایله کړئ یا د MoMo اپلېکېشن وکاروئ.

نوي پیرودونکي کولای شي د مومو حساب له فعالولو څخه 30 ورځې وروسته له دې وړاندیز څخه ګټه واخلي.

بیهد اضافي ګټو د اعتبار مودهټولیزه اندازهاضافي ګټېبکسې
499 افغانۍ7 ورځې8400 دقیقې4200 دقیقېمیاشتنۍ 4200 دقیقې
150 افغانۍ3 ورځې1700 دقیقې850 دقیقېاونیزې 850 دقیقې
150 افغانۍ3 ورځې840 دقیقې420 دقیقېاونیزې 420 دقیقې
25 افغانۍ1 ورځې170 دقیقې85 دقیقېورځنۍ 85 دقیقې
5 افغانۍ1 ورځې16 دقیقې8 دقیقېورځنۍ 8 دقیقې
220 افغانۍ7 ورځې4GB2GB2GB میاشتنۍ
330 افغانۍ7 ورځې6GB3GB3GB میاشتنۍ
440 افغانۍ7 ورځې8GB4GB4GB میاشتنۍ
899 افغانۍ7 ورځې30GB15GB15GB میاشتنۍ
1099 افغانۍ7 ورځې40GB20GB20GB میاشتنۍ
1499 افغانۍ7 ورځې60GB30GB30GB میاشتنۍ
89 افغانۍ3 ورځې1660MB830MB 830MB اونیزې
18 افغانۍ3 ورځې340MB170MB170MB اونیزې
15 افغانۍ1 ورځې280MB140MB140MB ورځنۍ
5 افغانۍ1 ورځې100MB50MB50MB ورځنۍ

څه ډول کولای شو؟

اپلېکېشن ډانلوډ کړئ MTN MoMo د

د MTN MoMo اپلېکېشن وروستۍ نسخه د iOS او Android سیستمونو لپاره د لاسرسي وړ ده

Download from Apple App Store    Download from Google Play store