د معاملې حد، 20 معاملې په یوه ورځ کېتعرفهډیره اندازهلږ اندازه
دوه معاملې وړیا او 18نورې معاملې 0.2% لګښت لريوړیا501
دوه معاملې وړیا او 18نورې معاملې 0.2% لګښت لريوړیا10051
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%250101
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%500251
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%1,000501
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%5,0001,001
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%10,0005,001
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%25,00010,001
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%50,00025,001

د مومو حساب د فعالولو لپاره #222* ډایل کړئ او د نورو معلوماتو لپاره له 779 شمېرې سره اړیکه ټینګه کړئ.

څه ډول کولای شو؟

اپلېکېشن ډانلوډ کړئ MTN MoMo د

د MTN MoMo اپلېکېشن وروستۍ نسخه د iOS او Android سیستمونو لپاره د لاسرسي وړ ده

Download from Apple App Store    Download from Google Play store