د مخکې اداینې نوې بیې

 د رومینګ خدمتونو نوې بیې (مخکې اداینه) ​ ​

د رومېنګ زونونه ​ ​ :

نوي نومونه لومړی زون درېیم زون څلورم زون پنځم زون شپږم زون اووم زون اتم زون
اړیکه ام ټي ان زون پاکستان اسیا افریقا او منځنی ختیځ لویديځ نوره نړۍ سټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ) ۵۰ ۸۰ ۱۷۰ ۲۱۰ ۲۶۰ ۳۹۰ ۶۰۰
محلي (افغانۍ) ۱۸ ۶۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۳۶۰
نړیوال (افغانۍ) ۶۰ ۱۰۰ ۲۲۰ ۲۰۰ ۳۶۰ ۳۸۰ ۹۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ) ۲۰ ۳۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۱۵۰
MTC (AFA) ۳۵ ۵۵ ۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۳۷۰

د وروسته اداینې نوې بیې

د رومینګ خدمتونو نوې بیې (وروسته ادینه) ​

د رومېنګ زونونه ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

نوي نومونه لومړی زون درېیم زون څلورم زون پنځم زون شپږم زون اووم زون اتم زون
اړیکه ام ټي ان زون پاکستان اسیا افریقا او منځنی ختیځ لویديځ نوره نړۍ سټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ) ۵۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۹۰ ۲۶۰ ۳۳۵ ۷۸۰
محلي (افغانۍ) ۲۰ ۵۵ ۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۳۶۰
نړیوال (افغانۍ) ۶۰ ۱۲۰ ۲۲۰ ۲۰۰ ۲۸۰ ۳۴۰ ۱۰۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ) ۱۵ ۲۵ ۴۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰ ۱۱۰
MTC (AFA) ۳۰ ۵۵ ۸۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۰۰ ۲۸۰

اړوندې لیدنې