ام تی نی مومو

د ام ټي ان مومو د څانګو پتې

کابل

اړیکو شمېرېد پلورنځي ډولپتېد استازي نومولایت
778172756موبایل پلورنځیدشت برچي، د نقاشي څلور لارې تمځایعباسکابل
765681416د خوراکي توکو پلورنځید چهار قلعې د سړک بازار، شفا بوټیک ته څیرمهعبدالاحدکابل
771272097موبایل پلورنځیګولایي خواجه بغرا، ارګ هوټل ته څیرمهعبدالاحدکابل
778666494موبایل پلورنځیسرای شمالي، لومړۍ سړک، هوفیان مارکېټعبدالاحدکابل
772344526Connect Storeبانک ته مخامخ، دشت برچي AIBعبدالاحمدکابل
766971330د خوراکي توکو پلورنځیدوغ آبادعبدالعظیمکابل
777159760موبایل پلورنځیخیر آبادعبدالعزیزکابل
770803049عکاسي او کمپیوټر پلورنځیتهیه مسکن ثبت احوال نفوسعبدالامرانکابل
779468663موبایل پلورنځیمنډوي، د وزیر ګل سرایعبدالغفورکابل
765221694موبایل پلورنځید آریا ښارګوټیعبدالغفورکابل
773479726موبایل پلورنځیاستګاه نانوایيعبدالغفورکابل
776701406موبایل پلورنځیشپږمه ناحیه، درېیمه کوڅه، کاریزعبدالغفورکابل
779093786موبایل پلورنځید آریا ښارګوټی، دوهمه پروژهعبدالهاديکابل
773535686د خوراکي توکو پلورنځیبني حصارعبدالحکیمکابل
775228659د خوراکي توکو پلورنځید استالف بازارعبدالخالدکابل
765890565موبایل پلورنځید کابل لوګر سړکعبدالخالقکابل
777808989د خوراکي توکو پلورنځید تایمنیو دوهم سړکعبدالخالصکابل
772437035موبایل پلورنځید قلعه چي عمومي سړکعبدالقادرکابل
774976042د خوراکي توکو پلورنځیعزیزي سټار ته مخامخ، کلوله پشتهعبدالمجیدکابل
778877751موبایل پلورنځیپښتون مارکېټعبدالمجیدکابل
779278830موبایل پلورنځیده افغانانعبدالمحمدکابل
776189876موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سرک پایان، سپین جوماتعبدالنصیرکابل
767904408موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سرک بالا، فضل آباد څلورلارې ته څیرمهعبدالقایمکابل
772549247د خوراکي توکو پلورنځیدشت برچي، دشت شور، ۲۶ سړکعبدالرحیمکابل
779696562موبایل پلورنځیکمپني، تمدن مارکېټعبدالرحیمکابل
773424112موبایل پلورنځید کارته نو دوهم سړکعبدالرحمانکابل
767648362عکاسي او کمپیوټر پلورنځیدوغ آباد، قلعه رحیمعبدالرووفکابل
767604971د خوراکي توکو پلورنځیقلعه زمان خان، سمنت خانهعبدالسلامکابل
773004668صرافيګل مارکېټ، داخل باغعبدالسمیعکابل
776245002موبایل پلورنځید اپسوټر بلاکونو لاندېعبدالشعیبکابل
773341968موبایل پلورنځید پلچرخي بازارعبدالسبحانکابل
773646848موبایل پلورنځید شاه دو شمشیره سړکعبدالوهابکابل
772755923موبایل پلورنځیعبدالواحدکابل
774376250عکاسي او کمپیوټر پلورنځید شهزاده سرایعبدالوحیدکابل
774936127موبایل پلورنځیارزان قیمت، شینواري مارکېټ، لومړی پوړعبدالوکیلکابل
775854775د خوراکي توکو پلورنځیقلعه وکیل، د ۱۲ امام سړکعبدالوکیلکابل
767612268موبایل پلورنځید بهارستان لومړی سړکعبدالوليکابل
770946387صرافيارزان قیمت، عزیزي بانک ته څیرمهعبدالواسعکابل
770625417موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سرک بالا، دهن نلعبداللهکابل
775447316موبایل پلورنځییونس قانوني سړک، وروستۍ کوڅهآغا محمدکابل
773597323موبایل پلورنځیاستګاه نانوایيعبدالحمیدکابل
772358785موبایل پلورنځیکمپنۍ، چهاردهي بزنس سنټرعبدالجاویدکابل
775936314موبایل پلورنځیکوټه سنګي، د فضلي مارکېټ لومړی پوړعبدالجاویدکابل
779230001موبایل پلورنځید خوست اډهعبدالمختارکابل
779240961موبایل پلورنځیبهارستان، پارک ته څیرمهعبدالنعیمکابل
767945882عکاسي او کمپیوټر پلورنځیقلعه کاشفاحمد شریفکابل
764286632موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سړک بالا، زیارت مردان غیباحمد ضیا‌ءکابل
776037291موبایل پلورنځید نادر پشتون واټ عمومي سړکاحمداللهکابل
776332620صرافيد چهلستون عمومي سړک، لوګر پلازا+C455ایمل جانکابل
770810563موبایل پلورنځید پلخشتي سړک، پښتون مارکېتعلي اکبرکابل
775781991د خوراکي توکو پلورنځیارزان قیمت د کرزي ښارګوټي سړکالله دوستکابل
772976028موبایل پلورنځیدشت برچي، عبدالرحمان مارکېټ ته مخامخامینکابل
767355410موبایل پلورنځید تایمنیو څلورلارې، لومړی سړکامرالدینکابل
771124965د خوراکي توکو پلورنځیبګرامي، د ولسوالۍ دفتر ته مخامخانیلکابل
779785078Connect Storeپلچرخي بازار، حاجي زمان ګل مارکېټارسلان خانکابل
765107485د خوراکي توکو پلورنځیارزان قیمتارسلاحکابل
776170755د خوراکي توکو پلورنځیارزان قیمتاسداللهکابل
774141144د خوراکي توکو پلورنځیقلعه فتح الله KSS ته څیرمهعتیق اللهکابل
772653754د خوراکي توکو پلورنځید ترافیکو څلورلارې، څلورم سړک، اسلامي بانک ته مخامخعتیق اللهکابل
775148968د خوراکي توکو پلورنځیقلعه زمان خان، فضل آبادآیام الدینکابل
774404215موبایل پلورنځیپلخشتي سړک، پښتون مارکېټعزیز احمدکابل
775760503موبایل پلورنځیقلعه حشمت خانعزیز رحمانکابل
772905583د خوراکي توکو پلورنځیقلعه زمان خان،سرک پایان، د هلکانو ښوونځي ته څیرمهعزیزاللهکابل
770056874موبایل پلورنځیارزان قیمتعزیز الرحمانکابل
774145685موبایل پلورنځید پل خشتي سړک، پاینده مارکېټبدل بیککابل
774726028موبایل پلورنځیتمدن کمپني مارکېټبهادر شاهکابل
778532781موبایل پلورنځیارزان قیمت، د شینواري مارکېټ ترڅنګبیدارکابل
777238848د خوراکي توکو پلورنځیچهلستون، علم الدین مارکېټبکتاشکابل
773890921د خوراکي توکو پلورنځید چهاراهی قمبر لومړی سړک، زیبا رستورانټ ته مخامخبریالیکابل
778410986موبایل پلورنځیپلچرخي، ملا ترخیل جومات ته څیرمهبصیرکابل
766226759Connect Storeقلعه زمان خان، سرک پایان، سمنټ خانې ته څیرمهبصیرکابل
776986783موبایل پلورنځید قلعه چي عمومي سړکبصیراللهکابل
772283886موبایل پلورنځینهمه ناحیه، یکه توتبشیر احمدکابل
772508075ذ خوراکي توکو پلورنځیارزان قیمت، پوسته خانې ته مخامخبرهان اللهکابل
772349563عکاسي او کمپیوټر پلورنځیده خدای داد، د خراسان شهرکابراهیمکابل
778528621عکاسي او کمپیوټر پلورنځید ۵۰۰ فامیلیو څلور لارې، خیرخانه، دوهم سړکاحسان اللهکابل
778155249موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سرک بالا، زیارت مردان غیباحسان اللهکابل
775227433موبایل پلورنځیقابل بای بازاراختیار ملکابل
767136806موبایل پلورنځید قلعه موسی بازار، لومړی سړکالیاسکابل
776721092د خوراکي توکو پلورنځیچهار اسیاب، میاخیل اډهالیاسکابل
776135417موبایل پلورنځید قرباغ بازارایملکابل
778363893د خوراکي توکو پلورنځیکوټه سنګي، د دنیا مارکېټ دوهم پوړایملکابل
765811767عکاسي او کمپیوټر پلورنځیکمپنۍ، چهاردهي بزنس سنټر ته مخامخعنایت اللهکابل
775850540موبایل پلورنځیبازار قرباغاسلام الدینکابل
779759808د خوراکي توکو پلورنځیافغان ښارګوټیعصمت اللهکابل
767373137موبایل پلورنځیارزان قیمت د شینواري مارکېټ لومړۍ پوړفرهادکابل
764699024موبایل پلورنځیتخارستان مارکېټفوادکابل
773372754موبایل پلورنځید بهارستان اصلي سړکفایدکابل
773607246موبایل پلورنځیارزان قیمت، شینواري مارکېټ ته مخامخفضل خالقکابل
772243660موبایل پلورنځید پل سوخته څلور لارې، ګولایي دواخانهفضل احمدکابل
773691135عکاسي او کمپیوټر پلورنځیلومړی سړک، اپسوټر بلاکونو ته مخامخفضل الرحمانکابل
774663599موبایل پلورنځیکوته سنګي، د فضلي مارکېټ لومړی پوړفیروز خانکابل
777088440موبایل پلورنځید ګلدرې بازار، ګلدره، د علي جومات ته مخامخفیروزکابل
779893478د خوراکي توکو پلورنځید هوایي ډګر سړک، د ستاره ها د ودونو تالار ته څیرمهفولاد احمدکابل
771812872د خوراکي توکو پلورنځیسرک نوغازي جانکابل
776520084موبایل پلورنځیدشت برچي، د قصابۍ سړکغلام عباسکابل
775001660موبایل پلورنځیدشت برچي، نقاشغلام عباسکابل
779264758د خوراکي توکو پلورنځیارزان قیمت، د افغان رستورانټ شاتهغلام فاروقکابل
770725956موبایل پلورنځیچهار قلعه، سرای چقرک، سه راهۍ ته څیرمهغلام محمدکابل
767307603DCSPدشت برچيغلام رضاکابل
773635623موبایل پلورنځیارزان قیمت، د پوسته خانې دفتر ته مخامخحبیب اللهکابل
767785037موبایل پلورنځیدشت برچي، پل خشکحبیب اللهکابل
778284580د خوراکي توکو پلورنځیده خدای داد، د خراسان ښارګوټیحبیب اللهکابل
772264996موبایل پلورنځید پل سرخ څلور لارې، ښي لاستهحبیب اللهکابل
765598288موبایل پلورنځید شهید هنګرا څلور لارېحفیظ اللهکابل
766405721موبایل پلورنځید شاه شهید لومړی سړکحفیظ اللهکابل
775157023موبایل پلورنځیارزان قیمت، د امنیت ښارګوټیحمید آغاکابل
764288757موبایل پلورنځیشپږم سړک، نانوایۍ ته مخامخحمیدکابل
778234385موبایل پلورنځیکمپنۍ، امیري مارکېټحمید اللهکابل
778024140موبایل پلورنځیکوټه سنګي، فضلي مارکېټ لومړی پوړحمیداللهکابل
779984405موبایل پلورنځید کارته نو درېیم سړکهنظه اللهکابل
779317737موبایل پلورنځیکارته نو، استګاه نانوایيحقیق اللهکابل
772214564موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټحسیب اللهکابل
778960262موبایل پلورنځیبګراميحشمت اللهکابل
765795420صرافيسرای شمالي، مارکېټحشمت اللهکابل
765256015موبایل پلورنځیده افغانان، زیر زمینيحسیب اللهکابل
776313788د خوراکي توکو پلورنځیمیر بچه کوټ مارکېټحسن زیکابل
777023892د خوراکي توکو پلورنځیارزان قیمتحیات اللهکابل
778922203د خوراکي توکو پلورنځیشپږم سړک، د الکوزي مارکېټحیاالدینکابل
779351575موبایل پلورنځیکارته نو مارکېټحضرت ګلکابل
779527943موبایل پلورنځیکارته نو، استګاه نانوایيحضرت وليکابل
778612713د خوراکي توکو پلورنځیسلیم کاروان، چراغ روغتون ته څیرمههدایت اللهکابل
772324919موبایل پلورنځید هوایي ډګر سړک، قلعه خیاط، د هوایي ډګر آپارتومانونههیوادکابل
767945864موبایل پلورنځیکارته نو مارکېټهدایت اللهکابل
775408768موبایل پلورنځید کمپنۍ بازار، عرب مارکېټ ته مخامخحزب اللهکابل
779142180موبایل پلورنځیده افغانان، اطلاعاتو او فرهنګ ته مخامخحسین عليکابل
771950356د خوراکي توکو پلورنځیدشت برچي، د نقاشۍ څلور لارېحسینکابل
778862290موبایل پلورنځید قلعه چي اصلي سړکجهانزیبکابل
766966579موبایل پلورنځیارزان قیمت، د ماموریت څلور لارېجان محمدکابل
766205051DCSPد کارته نو دوهم سړکجان محمدکابل
773644273موبایل پلورنځیبهارستان، پارک ته څیرمهجاویدکابل
764878790موبایل پلورنځیارزان قیمت، افغان مارکېټ ته مخامخجاویدکابل
765931980موبایل پلورنځید تایمنیو بازار، دوهم سړک، FMFB بانک ته څیرمهکاظمکابل
764701037Connect Storeکوټه سنګي، تخارستان مارکېټخادم حسینکابل
773661234موبایل پلورنځیقلعه فتح الله، د وزیر آباد د تیلو پمپخالدکابل
778934766موبایل پلورنځید هوا پیژندنې سړکخلیل اللهکابل
779412467موبایل پلورنځید قرباغ بازارخان آغاکابل
776896060موبایل پلورنځیشاه شهیدخان وزیرکابل
773340520د خوراکي توکو پلورنځیګردنه داش هاخدادادکابل
767065176د خوراکي توکو پلورنځیبرکي څلور لارې، ړنا پوهنتون ته مخامخخواجه احمد سبزکابل
770799903موبایل پلورنځید مزار هډې سړکخواجه متینکابل
779346112موبایل پلورنځیتایمني،دوهمه کوڅه، اصلي سړکلطف عليکابل
772553640موبایل پلورنځیدوغ آباد، وزیر آباد مارکېټمحمد غیاسکابل
764408352موبایل پلورنځیسه راهی چهار قلعه، سرای کانتینرمحرم عليکابل
776236360موبایل پلورنځید سروبي بازارمشعلکابل
767358349د خوراکي توکو پلورنځید ده دانا مرکزي بازار، DCSP ته څیرمهمسعودکابل
778144273موبایل پلورنځید درېیمو مکریانو اصلي بازارمسعودکابل
772749331موبایل پلورنځینوی ښار، انصاري واټمسعودکابل
771869623موبایل پلورنځید قره باغ بازر( د لاس رسي وړ نه ده)مسعود اللهکابل
778020769موبایل پلورنځیچهار قلعه وزیر آباد، د مهدي پلازا تر څنګمتینکابل
774769967DCSPارزان قیمت، طوتاخیل مارکېټ دوهم پوړمطیع اللهکابل
764252552connect Storeارزان قیمت، د داوود خان څلور لارېمیر آغاکابل
773853112موبایل پلورنځید کارته نو تمځایمصر خانکابل
776829977موبایل پلورنځیدشت برچي، پل خشکمیر حسینيکابل
779569669د خوراکي توکو پلورنځیقلعه ترینمحمد اجملکابل
764269229د خوراکي توکو پلورنځید قلعه حشمت خان لومړۍ برخهمحمد اکرمکابل
776424942موبایل پلورنځیکوټه سنګي، فضلي مارکېټ لومړی پوړمحمد عليکابل
766297093موبایل پلورنځیمیر بچه کوټمحمد علیمکابل
776489305موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سرک پایان، الفوزان روغتون ته مخامخمحمد امینکابل
764738454Connect Storeدشت برچي، پل خشکمحمد امینکابل
771976529موبایل پلورنځیکارته نو، دوهم سړکمحمد انورکابل
770935316موبایل پلورنځیدشت برچي، د تیلو ټانګمحمد اصغرکابل
767180523موبایل پلورنځیارزان قیمت، د افغان رستورانټ شا تهمحمد آصفکابل
764417650موبایل پلورنځیپلچرخي بازار، د حاجي زمان ګل مارکېټمحمد ایوبکابل
772494742موبایل پلورنځید نوي ښار دوهم سړکمحمد اعظمکابل
779406283موبایل پلورنځید چهار قلعه وزیر آباد لومړی سړکمحمد عزیزکابل
775679360موبایل پلورنځیچهار قلعه ، برج برق ته څیرمهمحمد داوودکابل
776050604موبایل پلورنځیکوټه سنګي، فضلي مارکېټمحمد داوودکابل
770261025موبایل پلورنځید قلعه فتح الله، پنځم سړکمحمد الهامکابل
764384267صرافيارزان قیمت، افغان رسټورانټ ته مخامخمحمد عیسیکابل
779228671Connect Storeدشت برچي، علي مراد ته مخامخمحمد عیسیکابل
774984165موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سرک بالا، نو آبادمحمد عیسیکابل
773262510موبایل پلورنځیکارته نو، درېیم سړک ته مخامخمحمد فاروقکابل
766892274موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټمحمد فاروقکابل
765770665د خوراکي توکو پلورنځیکوټه سنګيمحمد فاروقکابل
772405193موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټمحمد حکیمکابل
777771708موبایل پلورنځید شکر درې عمومي سړکمحمد هارونکابل
772757748موبایل پلورنځید دارالامان څلور لارېمحمد هاشمکابل
774642974موبایل پلورنځیدشت برچي، میوند مارکېټ ته مخامخمحمد حسینکابل
778026551د خوراکي توکو پلورنځیدشت برچي، پل خشکمحمد حسینکابل
776519043موبایل پلورنځینقاش وطن روغتونمحمد حسینکابل
774638534موبایل پلورنځیارزان قیمت، د شینواري مارکېټ لومړی پوړمحمد ابراهیمکابل
770756609موبایل پلورنځیهیواد والمحمد ابراهیمکابل
770669458موبایل پلورنځیدشت برچي، د رسالت سړکمحمد اسحقکابل
775070715موبایل پلورنځید پلچرخي بازار، حاجي زمان ګل مارکېټمحمد جاویدکابل
777740633د خوراکي توکو پلورنځید شکر درې عمومي سړکمحمد جاویدکابل
770486831Connect StoreConnect Storeمحمد کاظمکابل
765352109عکاسي او کمپیوټر پلورنځیخیرخانه، نوې پروژه، دوهم مارکېټمحمد خالدکابل
778276251د خوراکي توکو پلورنځیکلوله پشتهمحمد لطیفکابل
775556826موبایل پلورنځیکمپني سنټرمحمد مقدسکابل
772676291موبایل پلورنځید تایمنیو دوهم سړکمحمد نبيکابل
766747071موبایل پلورنځید تایمنیو درېیم سړکمحمد نبيکابل
776474835Connect Storeدشت برچي، د قصابۍ سړک، پل خشکمحمد نسیمکابل
765710085Connect Storeدشت برچي، پل خشکمحمد نسیمکابل
774666857Connect StoreConnect Storeمحمد نصیرکابل
775361163موبایل پلورنځیاستګاه نانوایيمحمد نعیمکابل
773605813موبایل پلورنځیقلعه فتح الله، نهم سړکمحمد عمرکابل
774420872موبایل پلورنځیکمپنۍ، عرب مارکېټ ته مخامخمحمد قسیمکابل
779429737د خوراکي توکو پلورنځید هوايي ډګر سړک، سرک نو، د بي بي مهرو عالي لېسې ته څیرمهمحمد قسیمکابل
777322244د خوراکي توکو پلورنځیده دانامحمد قسیمکابل
775874605موبایل پلورنځیارزان قیمتمحمد ربیعکابل
774747495DCSPشکر درهمحمد ربیعکابل
767037433موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سرک بالا، دهن نلمحمد رفیقکابل
772632916موبایل پلورنځید لیسه مریم سړکمحمد رحیمکابل
771005490موبایل پلورنځیکوټه سنګي، فضلي مارکېټمحمد صابرکابل
767151880عکاسي او کمپیوټر پلورنځیارزان قیمت، د سلیم کاروان سړکمحمد سهیمکابل
765198898عکاسي او کمپیوټر پلورنځیبهارستان، فارقي مارکېټمحمد سلیمکابل
774805203د خوراکي توکو پلورنځید خوراکي توکو پلورنځیمحمد سلیمکابل
776196053موبایل پلورنځیکمپنۍ، چهاردهي بزنس سنټر ته مخامخمحمد شفیعکابل
778172229موبایل پلورنځید ۵۰۰ فامیلیو سړکمحمد شفیقکابل
776926816موبایل پلورنځید شاه شهید لومړی سړکمحمد شاپورکابل
778449832موبایل پلورنځید ۵۰۰ فامیلیو سړکمحمد تمیمکابل
775648273موبایل پلورنځیارزان قیمتمحمد طارقکابل
766958829موبایل پلورنځیکارته نو، استګاه نانوایيمحمد عثمانکابل
772308018عکاسي او کمپیوټر پلورنځید هوایي ډګر سړکمحمد وليکابل
771862124Connect Storeد ۵۰۰ فامیلیو سړکمحمد وارثکابل
776951770موبایل پلورنځیده افغانان، سر زیر زمینيمحمد یاسینکابل
774665210د خوراکي توکو پلورنځیکارته مامورینمحمد یاسینکابل
767015984موبایل پلورنځید منډوي سړکمحمد یونسکابل
778547206د خوراکي توکو پلورنځید ګل سرخ څلور لارې، د قلب آسیا سنوکر کلپ ته څیرمهمحمد زمانکابل
776757599صرافيارزان قیمت، افغان رسټورانټ ته مخامخمحمداللهکابل
774129498موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټمجاهداللهکابل
775288606د خوراکي توکو پلورنځید پروان سه سړکمبارزکابل
772900836موبایل پلورنځید کمپنۍ سړکمجاهدکابل
773207887موبایل پلورنځید ۵۰۰ فامیلیو سړکمجتبیکابل
774838354موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټمجتبیکابل
779068357موبایل پلورنځیبرچي، قلعه نومصطفیکابل
779663778موبایل پلورنځیدشت برچي، د تیلو ټانګ، احمدیان مارکېټمصطفیکابل
775837717Connect Storeکمپنۍ، اتفاق مارکېټنادر شاهکابل
774475787موبایل پلورنځیبي بي مهرونفیس الرحمنکابل
770982770موبایل پلورنځید لیسه مریم سړکنجیب اللهکابل
773789926Connect Storeد قلعه چي اصلي سړکنقیب اللهکابل
770025881موبایل پلورنځیجوی شیر، اسمایي واټنصیر احمدکابل
765783831موبایل پلورنځیکمپنۍ، د تمدن مارکېټ دوهم پوړنصیر احمدکابل
767807481موبایل پلورنځیخیرخانه، د خشت هوختیف سړک، کرسټال سلمانۍ ته مخامخنصیبکابل
778803089عکاسي او کمپیوټر پلورنځیاستالف بایدهنصرت اللهکابل
771792242موبایل پلورنځید علاوالدین سه راهي مرکزي بازارنویدکابل
770831249موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټنویداللهکابل
764381241د خوراکي توکو پلورنځید تایمنیو لومړۍ سړکنظر محمدکابل
778158046د خوراکي توکو پلورنځیقلعه زمان خان، سمنت خانهنذیر احمدکابل
779341381موبایل پلورنځیموبایل پلورنځینعمت اللهکابل
778558858موبایل پلورنځیده خدای داد، د منار برج سړکنعمت اللهکابل
767078213موبایل پلورنځیکوټه سنګينصیر احمدکابل
772321508عکاسي او کمپیوټر پلورنځیکوټه سنګي، د دنیا مارکېټ لومړی پوړنصیر احمدکابل
770988466DCSPکارته نونیاز محمدکابل
771959478د خوراکي توکو پلورنځید ګولایي خواجه بغرا لومړی سړکنیک محمدکابل
764128101د خوراکي توکو پلورنځید تایمنیو دوهم سړکنور آغاکابل
767505269موبایل پلورنځیکمپنۍ بازار، چهاردهي بزنس سنټر ته مخامخنور آغا نورکابل
772450144Connect Storeد وکیل عزیز کوڅهنور محمدکابل
772006706موبایل پلورنځیپلچرخينور محمدکابل
773272341موبایل پلورنځیموبایل پلورنځیعبیداللهکابل
777213827موبایل پلورنځیکوټه سنګيعبیداللهکابل
776885908موبایل پلورنځیمنډوي، میلاد مارکېټعبیداللهکابل
778197087موبایل پلورنځیقلعه زمان خان، سمنت خانهعبیداللهکابل
765510351موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټعبیداللهکابل
776731548موبایل پلورنځیارزان قیمت، د توتاخیل مارکېټ لومړی پوړامیدکابل
774060010موبایل پلورنځیکوټه سنګي، ډیوه مارکېټامیدکابل
774433385موبایل پلورنځیبګراميامیداللهکابل
778114565موبایل پلورنځیبت خاکپرویزکابل
765898156موبایل پلورنځیخیرخانې کوتل، د مارشال سړکپرویزکابل
773763128موبایل پلورنځید قمبر څلور لارې، ننګرهار موبایلپښتون یارکابل
778142789موبایل پلورنځیدوغ آباد، د دوغ آباد بازارپوپلکابل
772724830عکاسي او کمپیوټر پلورنځیاتمه ناحیه، بني حصارقیسکابل
773792638موبایل پلورنځیارزان قیمت، شینواري مارکېټ ته مخامخقریب اللهکابل
771729907موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټرفیع اللهکابل
775647906موبایل پلورنځیکوټه سنګي، فضلي د اوړو مارکېټرحیم دادکابل
779540989موبایل پلورنځیده افغانان، هوایي پله ته مخامخرحیم دادکابل
771206701موبایل پلورنځیارزان قیمت، شینواري مارکېټ ته مخامخرحمت اللهکابل
778369477عکاسي او کمپیوټر پلورنځید قلعه چي د مکتب سړکرحمت اللهکابل
778236502موبایل پلورنځید شهید هنګرا څلور لارې بازاررامینکابل
775925359موبایل پلورنځیلیسه مریمراویدکابل
774820829موبایل پلورنځیده سبز، د عزیز هوتک ښارګوټی، پارک ته څیرمهرضاکابل
764668299موبایل پلورنځید هوایي ډګر سړک، د قلعه خیاط عمومي کوڅهسجادکابل
766013618موبایل پلورنځیمزار اډه، سلیمان خیل، ۱۷ کوڅهسخي محمدکابل
767306846موبایل پلورنځید چهل ستون مرکزي بازارسلیمکابل
776976758موبایل پلورنځید پلچرخي بازارسمیع اللهکابل
770409687موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټسمیع اللهکابل
776446158موبایل پلورنځیګولایي خواجه بغرا، ارګ هوټل ته څیرمهسمیع اللهکابل
775502129عکاسي او کمپیوټر پلورنځیقلعه زمان خان، سرک بالا، تندور سازيسمیع اللهکابل
770985531د خوراکي توکو پلورنځیکلوله پشته، فیصل روغتون ته څیرمهسید احمدکابل
767767253د خوراکي توکو پلورنځیشکر درهسید عليکابل
779822037موبایل پلورنځید لیسه مریم سړکسید حامدکابل
766123069موبایل پلورنځیتهیه مسکنسید حسیبکابل
764046576موبایل پلورنځیبهارستان، فارقي مارکېټسید محمودکابل
779480670موبایل پلورنځید تایمنیو دوهم سړک، د غلام علي تر پلورنځي لاندېسید محمودکابل
764954338د خوراکي توکو پلورنځیچنداولسید ذاکرکابل
765247797موبایل پلورنځیارزان قیمت، د امنیت ښارګوټیسیلابکابل
776644040موبایل پلورنځید دارالامان څلور لارېشفیق اللهکابل
770608707موبایل پلورنځیپلچرخي، ترخیل مدرسې ته څیرمهشاه اغاکابل
772347219موبایل پلورنځیقره باغشاه محمودکابل
774317709موبایل پلورنځیارزان قیمت، د شینواري مارکېټ لومړی پوړشاه پورکابل
775223644د خوراکي توکو پلورنځیقلعه وکیلشهزادهکابل
765168079د خوراکي توکو پلورنځیکمپنۍ، پنځمه ناحیهشمس اللهکابل
772644729د خوراکي توکو پلورنځیدوهم مارکېټ، نوې پروژه، شکیب موبایلشکیبکابل
775231277موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټشیر احمدکابل
773344040موبایل پلورنځیکوټه سنګي، تخارستانشیر محمدکابل
773113753Connect Storeکارته نو، مارکېټشیر محمدکابل
779270328موبایل پلورنځیمیوند واټ، عمومي سړکشیرین خانکابل
770796890موبایل پلورنځیکوچه بهادر خانشیراللهکابل
778480136موبایل پلورنځیپنځمه ناحیه، افشار، پل هوايي ته څیرمهشیر زادهکابل
775268331موبایل پلورنځیشکر دره، کابل، افغانستانشکر اللهکابل
777053369موبایل پلورنځید هواي ډګر سړکسومنکابل
777238532د خوراکي توکو پلورنځید چهل ستون مارکېټسیاوشکابل
764445370موبایل پلورنځید قمبر څلور لارې، هوایي پلطلاکابل
778620729د خوراکي توکو پلورنځید میر بچه کوټ بازارتوریالۍکابل
766965459DCSP کارته نوکارته نوکابل
778979458موبایل پلورنځیارزان قیمتویس الدینکابل
773680413موبایل پلورنځیقلعه فتح الله، د زرغونې ښوونځي ته څیرمه، څلورم سړکویس الدینکابل
772242956موبایل پلورنځیپروان روغتون ته مخامخوزیر آغاکابل
779241355موبایل پلورنځیسرای شمالي، جومات ته څیرمه مارکېټذبیحکابل
776995491موبایل پلورنځیکمپنۍ، اتفاق مارکېټذبیح اللهکابل
776142441موبایل پلورنځیa دشت برچي، قلعه نو ۱۳ ، د قلعه نو څلور لارې، چهل دختران، د سنګشانده سړکذبیح اللهکابل
770625067د خوراکي توکو پلورنځیسرک نوظفر خانکابل
774140526د خوراکي توکو پلورنځید شاه شهید څلور لارې لومړی سړکزمان الدینکابل
770766800موبایل پلورنځیکمپنۍ، تمدن مارکېټزمریکابل
778876835موبایل پلورنځید قره باغ بازارذکراللهکابل
778953742موبایل پلورنځیدشت برچي، د NYE دفتر ته مخامخذکریهکابل
770173428صرافيچهلستون، آغا علي شمس، د آغا علي شمس بازارزبیرکابل