ام تی نی مومو

د ام ټي ان مومو د څانګو پتې

بلخ

د اړیکو شمېرېد پلورنځي ډولپتېد استازي نومولایت
775481534د غذایي موادو پلورنځیتر سجادیه کارتې لاندېآیت اللهبلخ
775268885د موبایلونو پلورنځیعزیزي بانک ته مخامخ، د مخابراتو کوڅهعبدالقیامبلخ
778865562د غذایي موادو پلورنځید سخي ښارګوټي کمپعبداللهبلخ
770710510د موبایلونو پلورنځید نساجیو کارته، لومړۍ کوڅهاحمدبلخ
764164745د غذایي موادو پلورنځید سجادي ښارګوټی، لومړۍ کوڅهاحمدبلخ
772168321د موبایلونو پلورنځید شولگرې ولسوالي، د بازار مینځاحمد بشیربلخ
778540130د غذایي موادو پلورنځید سولې کارته، لومړۍاحمد فرهادبلخ
771069562Connect Storeد غوربندي راستهاحمد فرزادبلخ
777128481د موبایلونو پلورنځیبازار خلم/ د خلم بازاراحمد جوادبلخ
778536843د غذایي موادو پلورنځید ښار په شاوخوا کېاحمد ضیا‌ءبلخ
770233097د غذایي موادو پلورنځید یلمراب بندر سړکعلي محمدبلخ
765964206د موبایلونو پلورنځید خلم ولسوالي، بازار بالااسداللهبلخ
764070319Connect Storeد مزار بیزنس سنټر ځمکتلهفخرالدینبلخ
765952275د غذایي موادو پلورنځیکارته شفاخانه، د پولیسو مرکز ته څیرمهفریدونبلخ
774226934DCSPد شولګرې ولسوالي، د برنج فروشیو سرای ته څیرمهفیروزبلخ
771096045د موبایلونو پلورنځید وحدت کارتې اصلي سړکغلامبلخ
764236341د غذایي موادو پلورنځید قلعه غازي، لومړی سړکد قلعه غازي، لومړی سړکبلخ
775360792د غذایي موادو پلورنځید سید آباد کارتهغلام مصطفیبلخ
773492935د موبایلونو پلورنځید فقیر آباد کارتهغلام نبیبلخ
773038940د غذایي موادو پلورنځید مولانا کارتههمایونبلخ
772964648DCSPد حیرتان ښارګوټی، د صرافۍ راستهحمیداللهبلخ
778218669د غذایي موادو پلورنځید مزار ښار مرکز، آریا مارکېټحمیداللهبلخ
773206355عکاسي او کمپیوټر پلورنځیحیرتان، سرچاهحمیداللهبلخ
771440780د غذایي موادو پلورنځید برسرالدین مارکېټاسماعیلبلخ
774253835د غذایي موادو پلورنځید فقیر آباد کارته، د نخود پزۍ کوڅهجمشیدبلخ
774837227د غذایي موادو پلورنځید بابه یادگار کمربندجوادبلخ
767112473د موبایلونو پلورنځید کود برق څلور لارېجاویدبلخ
776629421د غذایي موادو پلورنځید خراسان کارتهجاویدبلخ
773675218د موبایلونو پلورنځید سیاګرد کارتهخان محمدبلخ
770151946د غذایي موادو پلورنځیکفایت مارکېټخواجه عزیزبلخ
779459991د غذایي موادو پلورنځیبلخ روغتون ته څیرمه، نور مارکېټکرام الدینبلخ
778157299د موبایلونو پلورنځیمکتب باخترمحبوب اللهبلخ
776441456د موبایلونو پلورنځید بلخ ولسوالي د چوک سرمیرویسبلخ
779504782د غذایي موادو پلورنځید یلمراب کارتهمیرزا محمدبلخ
774769344د موبایلونو پلورنځید الکوزي څلور لارېمیرزا نبیبلخ
773867835د غذایي موادو پلورنځید نور خدا کارتهمحمدبلخ
767460945د موبایلونو پلورنځید نور خدا کارتهمحمدبلخ
775298769د موبایلونو پلورنځید انصاري کارتهمحمد علیمبلخ
764805820DCSPنور ماه، بلخ روغتون ته څیرمهمحمد اشرفبلخ
771531379د موبایلونو پلورنځید مزار بیزنس سنټر ځمکتلهمحمد اشرفبلخ
773782066د غذایي موادو پلورنځید علی آباد ښارګوټیمحمد باقربلخ
776718810د غذایي موادو پلورنځید یما کارتهمحمد عسیبلخ
775970294DCSPطلا مارکېټ، روضې شریفې ته مخامخمحمد هاشمبلخ
773370882د موبایلونو پلورنځید علي چوپان کارتهمحمد حسینبلخ
773581186د موبایلونو پلورنځید دولت آباد ولسوالي، چوک ته څیرمهمحمد نسیمبلخ
766900610د غذایي موادو پلورنځیبلخ لنګر خانهمحمد ناصربلخ
771650668د غذایي موادو پلورنځید سولې کارته، لومړۍمحمد نظربلخ
771050192د غذایي موادو پلورنځید خلم ولسوالي د سید کلیمحمد شفیعبلخ
774426212د غذایي موادو پلورنځید خراسان کارتهمحمد شریفبلخ
776969942د غذایي موادو پلورنځید سید آباد سرکمحمد تقیبلخ
779865497Connect Storeد خلم ولسوالي، سرپلمحمد یاسینبلخ
773202836د غذایي موادو پلورنځید نساجۍ کارته یلمرابمحمداللهبلخ
776106341د غذایي موادو پلورنځید ولي عصر کارتهموسیبلخ
773457084د غذایي موادو پلورنځید خلم ولسوالي بازار پایاننجیب اللهبلخ
767720769د موبایلونو پلورنځیبلخ روغتون ته څیرمه، نور مارکېټنصیر احمدبلخ
778827361د موبایلونو پلورنځیکفایت مارکېټنوراللهبلخ
767112561Connect Storeد اریانا کارته، اصلي سړکقیام الدینبلخ
772342849د غذایي موادو پلورنځیبلخ روغتون ته مخامخ، د شهر آرا سړکرحمت اللهبلخ
765664173د موبایلونو پلورنځیکارته ام البلاد، سرک اول/ د ام البلاد کارته لومړی سړکسید حمیداللهبلخ
764567936د غذایي موادو پلورنځید علي چوپان کارته، چهار پایهسیف اللهبلخ
773726412د موبایلونو پلورنځید کفایت مارکېټ ځمکتلهسید امینبلخ
778511918موبایل فروشی/ د موبایلونو پلورنځید سرې میاشتې سړکسید باقربلخ
764673564د موبایلونو پلورنځید زراعت کارته، د بابه مزاري سړکسید مهدیبلخ
778884148د موبایلونو پلورنځیباختر مارکېټ ته نږدې، د شادیان دروازهسید مشرفبلخ
772519131د موبایلونو پلورنځید بخت میلمستون سړکشفیق اللهبلخ
776420094د موبایلونو پلورنځینور مارکېټشاه نظربلخ
775149031د غذایي موادو پلورنځید مولانا جلال الدین سړکشمس اللهبلخ
766268029DCSPد دولت آباد ولسوالۍ د چوک سرشیر علیبلخ
774133721د موبایلونو پلورنځید حیرتان ښار، سر چاهشیر محمدبلخ
779196678د موبایلونو پلورنځی مرکز، بلخ، ستاره مارکېټتیموربلخ
773626109د غذایي موادو پلورنځید پشتنی بانک ترشاهوصیل احمدبلخ
773076207د غذایي موادو پلورنځید شادیان دروازې سړکیار محمدبلخ
767133735DCSPد خلم ولسوالي، د چهار دریا سرذبیع اللهبلخ
772906728د موبایلونو پلورنځید دولت آباد ولسوالۍ د چوک سرذکر اللهبلخ