ام تی نی مومو

د ام ټي ان مومو د څانګو پتې

خوست

د اړیکو شمېرېد پلورنځي ډولپتېد استازي نومولایت
776724988موبایل پلورنځیشارجه مارکېټ ته څیرمه، انصاري مارکېټعبدالرحمنخوست
779050526د خوراکي توکو پلورنځیشاولي پلازا ته مخامخعبدالصبورخوست
778761314فارمسيیعقوبي څلور لارې ته مخامخ زرمي مارکېټعبدالوارثخوست
765532915د خوراکي توکو پلورنځیاسماعیل خیل دلپوري بازارعبدالله شاهخوست
766100600موبایل پلورنځیمتون جومات ته څیرمه، د عزیز منګل مارکېټاحمدخوست
774890706د خوراکي توکو پلورنځیسامان پلازااجملخوست
773229115د خوراکي توکو پلورنځیباریک پلازا، د نوې درملتون لینعلي خانخوست
773473647د خوراکي توکو پلورنځیببرک خان پارکعلیم جانخوست
765118173موبایل پلورنځیسپین جومات ته څیرمه، میدینه مارکېټعارف اللهخوست
771593054د خوراکي توکو پلورنځیلعل ټاورعاشق اللهخوست
778405045د خوراکي توکو پلورنځید ۱۲۰۰ فامیلیو بازاربادشاه وليخوست
779602306موبایل پلورنځیعلي شیر بازاربخت نورخوست
776868150موبایل پلورنځیبابکرخیل پلازابخت اللهخوست
764822416موبایل پلورنځیمخابراتو ریاست ته مخامخ، سینو مارکېټبخت اللهخوست
766869501د خوراکي توکو پلورنځیببرک خان مارکېټداوود خانخوست
772130953موبایل پلورنځیچامي مارکېټ، سرګردان چوکفضل محمدخوست
778260666موبایل پلورنځیالجهاد مارکېټ، د افغانستان بانک ته مخامخغفور اللهخوست
779073328عکاسي او کمپیوټر پلورنځیکابل بانک ته څیرمه، میزلي مارکېټګل انارخوست
779159763د خوراکي توکو پلورنځیبهرام پلازا ته مخامخګل زارخوست
766137149موبایل پلورنځید صرفانو نوی مارکېټحامدخوست
776546416د خوراکي توکو پلورنځینیازی مارکېټ، سرګردان چوکحیات اللهخوست
775552628موبایل پلورنځیلکڼ بازار، لګڼ ښوونځي ته مخامخحضرت اللهخوست
775538011عکاسي او کمپیوټر پلورنځیدرګی بازار، تڼيحکمرانخوست
764424538موبایل پلورنځیخاور ولي مارکېټ، دوه منده بازارابراهیمخوست
779521432موبایل پلورنځیچامي مارکېټ ته مخامخ، عبدالصمد مارکېټاحسان اللهخوست
765591155موبایل پلورنځیدوه منده بازار، جومات ته څیرمهاحسان اللهخوست
779298108موبایل پلورنځید مدرسې بازار ، ایوب خیل عالي لېسې ته مخاخ،اسلام بادشاهخوست
772164448د خوراکي توکو پلورنځیدو سرکه بازارعزت اللهخوست
767829092د خوراکي توکو پلورنځیخوشحال پلازاجان محمدخوست
779858704موبایل پلورنځیشیر دل مارکېټ، شپین جومات ته مخامخجان محمدخوست
773591721موبایل پلورنځید منګلو اډه، مخابراتو ریاست ته مخامخکمالخوست
766667727د خوراکي توکو پلورنځیتیریزیو بازار، علي شیرکاظم جانخوست
772789821موبایل پلورنځید میوند بانک ترڅنګ، لعل سوپر مارکېټمیرویسخوست
765789152صرافيدو سرکه بازارمحبت اللهخوست
778912188د خوراکي توکو پلورنځیجلیل مارکېټ، د درملتون لینمحمد عارفخوست
766178218موبایل پلورنځیخادم محمد مارکېټمحمد ایازخوست
779100001موبایل پلورنځید مجاهد څلور لارې، د جرګو تالارمحمد نبيخوست
764675665موبایل پلورنځیسید رحمن مارکېټ، خول بیسات بازارمحمد نبي خانخوست
776890845موبایل پلورنځید قومندانۍ تر شاه، عبدالواحد مارکېټمحمد عمرخوست
779052618موبایل پلورنځیخال بیاست بازارمحمد رحیمخوست
770414742د خوراکي توکو پلورنځیروغتون ته څیرمهMSFمحمد ظاهرخوست
775717346موبایل پلورنځیدواسه مارکه بازارمحمدالدینخوست
773676653صرافيصفت ګل مارکېټ، نوی صرافانو مارکېټمحب اللهخوست
772583271موبایل پلورنځیسرګردان چوک، حمام مارکېټ ته مخامخنجیب اللهخوست
774295496د خوراکي توکو پلورنځیمټاخان بازارنصیب اللهخوست
765902686موبایل پلورنځیمټران تپهنصیر اللهخوست
776841640د خوراکي توکو پلورنځییعقوبي مارکېټ، یعقوبي جومات ته مخامخنور محمدخوست
776795518موبایل پلورنځیسپین جومات ته مخامخ، کابل بانک لینقسمت خانخوست
764933032موبایل پلورنځیحمام مارکېټ، سرګردان چوکقدرت اللهخوست
764448026موبایل پلورنځیاتفاق مارکېټرفیع اللهخوست
773871213د خوراکي توکو پلورنځیسرحدي مارکېټ، بارګینو لینریاضخوست
766079750موبایل پلورنځیحمام مارکېټ، سرګردان چوکصبیراللهخوست
771437472Connect Storeسپوږمۍ هوټلسیف اللهخوست
779307122موبایل پلورنځیوطن پلازا، صرافانو لینسیف الرحمنخوست
764755637د خوراکي توکو پلورنځیاسماعیل خیل دلپوري بازارسجادخوست
764809967موبایل پلورنځید صرافانو لومړنی مارکېټسمیع اللهخوست
776100576موبایل پلورنځید MSF لویدځه برخهسید امینخوست
764652670د خوراکي توکو پلورنځیمیخانیکي لېسې ته څیرمه، میخانیک جنرال لینسید میرخوست
767926790موبایل پلورنځید سپوږمۍ هوټل شاته، جاوید نیازی مارکېټسید محمدخوست
779465672موبایل پلورنځید منګلو اډه، د قومندانۍ شمالي برخهسید رحمنخوست
774166916د خوراکي توکو پلورنځیسرګردان چوکصدیق اللهخوست
779436848موبایل پلورنځیپامیر پوهنتون، ببرک خان مارکېټ ته مخامخشفیق اللهخوست
767814453موبایل پلورنځیوطن پلازا، صرافانو لینشفیق اللهخوست
779166729د خوراکي توکو پلورنځینیازی مارکېټ، سرګردان چوکشاهداللهخوست
766014645Connect Storeیعقوبي جومات ته مخامخ، حمام مارکېټشیر محمدخوست
772794546موبایل پلورنځیالفلاح عالي لېسې ته مخامخ، قدرت الله مارکېټشیرین خانخوست
773283058موبایل پلورنځیسپوږمۍ هوټل ته مخامخ، آریانا مارکېټسلطان محمدخوست
774364976صرافيسنګین پلازا، د صرافانو لینطیبخوست
767845965د خوراکي توکو پلورنځیکباړ سرای، بارګینو لینطارق احمدخوست
774172168موبایل پلورنځیظریف مارکېټ، دواخانه لینولي رحمنخوست
777164336فارمسيصحت پلازا، د نوي درملتون لینذبیح اللهخوست
775705040موبایل پلورنځیالجهاد مارکېټ، د قصابانو لینذاهد اللهخوست
775859113Connect Storeدوه منده بازار، د دو بنده جومات ترڅنګضمیر ګلخوست