ام تی نی مومو

د ام ټي ان مومو د څانګو پتې

کنړ

د اړیکو شمېرېد پلورنځي ډولپتېد استازي نومولایت
773542319موبایل پلورنځیپارک ته مخامخ، د تاسیساتو مارکېټعبدالملککنړ
774758226موبایل پلورنځیسوپر استقلال مارکېټعبدالرحمنکنړ
767429503د سینګار توکو پلورنځید اسعد آباد چوکعبدالواحدکنړ
765498289د خوراکي توکو پلورنځیکنډا ګل بازارعبداللهکنړ
767549491صرافيثقضاء مارکېټ ته مخامخاجملکنړ
773147346صرافياسعد آباد چوکامین اللهکنړ
776331761موبایل پلورنځینور ګل، کنړانور حسینکنړ
777247405د خوراکي توکو پلورنځیننګیالام کنډروانور اللهکنړ
767565357صرافيننګیالام بازارعطااللهکنړ
772133250موبایل پلورنځید افغانستان مارکېټعزت اللهکنړ
778068189د خوراکي توکو پلورنځینور ګل بازاربختیارکنړ
777247496د خوراکي توکو پلورنځیکنډا ګل بازاربشیر احمدکنړ
775482942د خوراکي توکو پلورنځیبره کنډهعنایت اللهکنړ
777247415موبایل پلورنځیکنډا ګل بازاراسماعیلکنړ
775960941د خوراکي توکو پلورنځیلوی مسجدفرهادکنړ
771963344د خوراکي توکو پلورنځینو آباد بازارفرمان اللهکنړ
777211593د خوراکي توکو پلورنځینو آباد بازارفرمان اللهکنړ
772420505عکاسي او کمپیوټر پلورنځینور ګل بازارغلام عیسیکنړ
773769914د سینګار توکو پلورنځیمخابرات مارکېټګل حبیبکنړ
772969359د سینګار توکو پلورنځیاسعد آباد، عزیزي بانک ته څیرمهحبیب ګلکنړ
776449561موبایل پلورنځیعزیزي بانک ته څیرمهحبیب اللهکنړ
772513736د سینګار توکو پلورنځیافغانستان بانک ته څیرمهحفیظکنړ
777070757د خوراکي توکو پلورنځیمرکز، اسعد آبادحمیداللهکنړ
777211432د خوراکي توکو پلورنځیسرکاڼوهارونکنړ
779446517د خوراکي توکو پلورنځیلوی مسجدحضرت اللهکنړ
777247487موبایل پلورنځیڅوکۍ بازارهدایت اللهکنړ
779440887عکاسي او کمپیوټر پلورنځیپارک ته مخامخ، د تاسیساتو مارکېټابراهیمکنړ
772248681موبایل پلورنځینرنګ لمټکاکرام الدینکنړ
764825280د سینګار توکو پلورنځیکرله بازاراسماعیلکنړ
772781936د سینګار توکو پلورنځید ښاروالۍ مارکېټاسماعیلکنړ
767452696موبایل پلورنځیچپه درهجمالکنړ
765499152عکاسي او کمپیوټر پلورنځییارمحمد مارکېټ، اسعد آباد چوکجاویدکنړ
774735715موبایل پلورنځید وټه پورې بازارخیبرکنړ
778226244موبایل پلورنځید مخابراتو مارکېټخیر الرحمنکنړ
771653638موبایل پلورنځیچپه درهخالدکنړ
772853860موبایل پلورنځید ښاروالۍ مارکېټکفایت اللهکنړ
777247364د خوراکي توکو پلورنځیننګیالام کنډرومحمد یار ګلکنړ
777211259د سینګار توکو پلورنځید ښاروالۍ مارکېټمحمد ظاهرکنړ
766434926د سینګار توکو پلورنځید ښاروالۍ مارکېټمحب اللهکنړ
770932364موبایل پلورنځید ښاروالۍ مارکېټمجیب الرحمنکنړ
770105056موبایل پلورنځیلمټک بازارمحب اللهکنړ
777247411موبایل پلورنځیڅوکۍ بازارمجیب الرحمنکنړ
778626220د خوراکي توکو پلورنځیاسعد آبادموسی خانکنړ
765442450د خوراکي توکو پلورنځینو آباد بازارنجیب اللهکنړ
776489122موبایل پلورنځیخاص کنړنصرت اللهکنړ
779751327موبایل پلورنځیعبدالحق مارکېټ، اسعد آبادعبیداللهکنړ
773349950موبایل پلورنځیملکزی مارکېټعبیداللهکنړ
767566920د سینګار توکو پلورنځید سرکاڼو بازارصابر اللهکنړ
770768909موبایل پلورنځیکرله بازارسلمانکنړ
777211084د خوراکي توکو پلورنځیشارلو بازارسرتورکنړ
770707197DCSPد څوکۍ بازارسید نظیفکنړ
775334149موبایل پلورنځیاسعد آباد چوکسید اللهکنړ
777210897د خوراکي توکو پلورنځینارنج بازارصدیق اللهکنړ
765001655د خوراکي توکو پلورنځیکرله بازارشفیق اللهکنړ
775871923د خوراکي توکو پلورنځیکنړ، مرورهشفیع اللهکنړ
779218719د خوراکي توکو پلورنځیکرله بازارشاهداللهکنړ
767823694DCSPد ښاروالۍ مارکېټشاکراللهکنړ
765945562د خوراکي توکو پلورنځید عزیزي بانک ترشاهشمس الحقکنړ
779168150موبایل پلورنځینو آباد بازارشوکتکنړ
776534123موبایل پلورنځیبر نرنګ بازارشعیبکنړ
775419615موبایل پلورنځید روغتون سړکشعیبکنړ
767782499موبایل پلورنځید اسعد آباد د عامې روغتیا ریاستسکندرکنړ
767042787عکاسي او کمپیوټر پلورنځید ښاروالۍ مارکېټطاهرکنړ
764326024د خوراکي توکو پلورنځیننګیالام بازرتوحیداللهکنړ
764769117صرافيننګیالام بازرتوحیداللهکنړ
777247409د خوراکي توکو پلورنځیننګیالام بازریاسین شاهکنړ
779806872فارمسيننګیالام بازرذاهداللهکنړ
777211758عکاسي او کمپیوټر پلورنځید خاص کنړ بازارضیاء الحقکنړ
774990589عکاسي او کمپیوټر پلورنځید ښاروالۍ مارکېټضیاء الحقکنړ