ام تی نی مومو

ننګرهار

د اړیکو شمېرېد پلورنځي ډولپتېد استازي نومولایت
775677002موبایل پلورنځیاوومه ویاله، د بدر روغتونایاضننګرهار
767518021صرافید مخابراتو چوک، دستګیر مارکېټعبدالعزیزننګرهار
779193582د خوراکي توکو پلورنځید خیوې ولسوالي، یاسیني باباعبدالفتاحننګرهار
775117251د خوراکي توکو پلورنځیکمپنونه، د ګل کریم مارکېټاحمد فوادننګرهار
776953178DCSPمارکوعبدالففورننګرهار
770010702د خوراکي توکو پلورنځیښاري مدیریتعبدالقدیرننګرهار
774810536موبایل پلورنځیمیاء اسلم پلازاعبدالرحمنننګرهار
778541816موبایل پلورنځید سره رود ولسوالۍ دوه سرکهعبدالرحمنننګرهار
767320853موبایل پلورنځید تلاشۍ چوک، د ننګرهار شاتو ترڅنګعبدالرشیدننګرهار
770029446د خوراکي توکو پلورنځیکچه ګړۍعبدالرشیدننګرهار
779701308د خوراکي توکو پلورنځیدوهم زونعبدالرزاقننګرهار
764688963عکاسي او کمپیوټر پلورنځیدرونټه، پارک ته مخامخعبدالشوکتننګرهار
779708104DCSPد تلاشۍ چوکعبدالوهابننګرهار
778083194د خوراکي توکو پلورنځیڅلوېښت میتره، تر جومات لاندېعبدالوهابننګرهار
777247368د خوراکي توکو پلورنځید دره نور ولسواليعبدالوکیلننګرهار
771729065د خوراکي توکو پلورنځید اکمالاتو بیس،د مېوې منډويعبداللهننګرهار
776814762د خوراکي توکو پلورنځیقلعه جانان خانعبداللهننګرهار
775812834د خوراکي توکو پلورنځیعبدالحق مینهعبداللهننګرهار
765945537موبایل پلورنځید مالوچو کوڅهعبداللهننګرهار
779625805موبایل پلورنځینغلو سراچهعبداللهننګرهار
765191027د سینګار توکو پلورنځید کامې ولسوالۍادام خانننګرهار
764915648صرافيد تلاشۍ چوک، د غلام دستګیر مارکېټافسر خانننګرهار
775368057مسافرتي شرکتCampona Barqi Motor Showeeاغا ګلننګرهار
767669619د خوراکي توکو پلورنځید میوې منډوياحمد جاویدننګرهار
773757701موبایل پلورنځید اکمالاتو د بیس بازارامان اللهننګرهار
771446377د خوراکي توکو پلورنځید نارنج باغ چوکامین رحمنننګرهار
774244283موبایل پلورنځیBarqi Motor Showeeامین اللهننګرهار
773128455د خوراکي توکو پلورنځیچپرهار اډه، د نجارانو کوڅهامین اللهننګرهار
770674744د خوراکي توکو پلورنځیقلعه جانان خانعاشق اللهننګرهار
770928574عکاسي او کمپیوټر پلورنځید خېوې بازارعطااللهننګرهار
772191101موبایل پلورنځیمارکو بازارعطاالرحمنننګرهار
776441297د خوراکي توکو پلورنځید مالوچو کوڅهعتیق الرحمنننګرهار
766238863موبایل پلورنځید ګل آغا جومات، خالص فامیلۍعزیز اللهننګرهار
771225294موبایل پلورنځید خالص بابا فامیلۍعزیز اللهننګرهار
765154441د خوراکي توکو پلورنځیثمرخیلباغچه ګلننګرهار
773172310موبایل پلورنځید کامې ولسواليبختیارننګرهار
764420912د خوراکي توکو پلورنځیکوز کنړبریالۍننګرهار
775301309عکاسي او کمپیوټر پلورنځیبهسودبشارت اللهننګرهار
767169047د خوراکي توکو پلورنځید ثمر خیلو پاټکبرهان الدینننګرهار
777248115د خوراکي توکو پلورنځینارنج باغدریان محمدننګرهار
764222827د خوراکي توکو پلورنځید سید خان سړکاعجاز احمدننګرهار
776256070د خوراکي توکو پلورنځیدره نورعنایت اللهننګرهار
767432127د خوراکي توکو پلورنځیدارالمعلمین ته مخامخعصمت اللهننګرهار
773696592د خوراکي توکو پلورنځیبابریان، د برق برجعصمت اللهننګرهار
765935159موبایل پلورنځیتبلیغي جوماتفریدننګرهار
775896462موبایل پلورنځیچکنوري بازارفریداللهننګرهار
774092259د خوراکي توکو پلورنځید غنمو منډويفاروق/ محمد عارفننګرهار
774220726عکاسي او کمپیوټر پلورنځیته مخامخ، د خالص بابا فامیلۍفضل باريننګرهار
778994295موبایل پلورنځید دامان آخري تمځایفضل قیومننګرهار
764602617د خوراکي توکو پلورنځید بهسودو دامانفضل الرحمنننګرهار
774477917موبایل پلورنځید خالص بابا فامیلۍفضل امینننګرهار
774138947موبایل پلورنځید مارکو بازارغفور احمدننګرهار
767658620موبایل پلورنځیبریکوټګل زار احمدننګرهار
774748326عکاسي او کمپیوټر پلورنځید پوهنتون روغتونحبیب اللهننګرهار
770832754د خوراکي توکو پلورنځید مشکو سړکحفیظ اللهننګرهار
778385618صرافيغلام دستګیر مارکېټحجرت اللهننګرهار
775304135عکاسي او کمپیوټر پلورنځید تلاشۍ چوکحجرت اللهننګرهار
764120538موبایل پلورنځید عربانو ګولایيحکمت اللهننګرهار
774751976عکاسي او کمپیوټر پلورنځیدرېیمه ناحیه، دارالمعلمینحمید اللهننګرهار
778594006موبایل پلورنځید مشکو دوهم سړکحمید اللهننګرهار
767756379موبایل پلورنځید تالاشۍ چوک، تر ځمکتلې لاندېحامدننګرهار
765260513موبایل پلورنځید سره رود ولسوالۍ دوه سرکه، رنګ روډحمید اللهننګرهار
778877192د خوراکي توکو پلورنځید خوراکي توکو پلورنځیحشمت اللهننګرهار
766059522موبایل پلورنځیکوز کنړحشمت اللهننګرهار
764683092موبایل پلورنځید لغمان اډه، د ترافیکو د غرفې تر څنګحشمت اللهننګرهار
773248664DCSPد خېوې ولسوالۍ بازارهدایت اللهننګرهار
774058680د خوراکي توکو پلورنځید مرستون څلور لارېهجرت اللهننګرهار
770897194موبایل پلورنځیبهسوداحسان اللهننګرهار
779058906د خوراکي توکو پلورنځیکمپنونه،د جنرال سید آغا کوڅهاحسان اللهننګرهار
771668752د خوراکي توکو پلورنځید سره رود ولسوالي، شاه نصیر آغااحسان اللهننګرهار
771684356د خوراکي توکو پلورنځیقصبه، د انجینیر غفار د یخ فابریکهعماد اللهننګرهار
775124237د خوراکي توکو پلورنځیمجبور سړک، د بشري حقوقو ریاستعمران اللهننګرهار
767233813د خوراکي توکو پلورنځیبارګینو، هوایي ډګر ته څیرمهعرفان اللهننګرهار
777186629موبایل پلورنځید قصبې لومړی زونجهان ګیرننګرهار
776936992موبایل پلورنځید کامې پلجهادننګرهار
777247684د خوراکي توکو پلورنځیKoz کنړجان آغاننګرهار
764967949موبایل پلورنځید صدیق مومند مارکېټکیهانننګرهار
779527933عکاسي او کمپیوټر پلورنځیتالاشۍ چوک، د ځمکتلې مارکېټکامرانننګرهار
767209541موبایل پلورنځیدو سرکه، مجیب مارکېټخیبرننګرهار
765167338موبایل پلورنځیمارکو بازار، شینواريخان آغاننګرهار
771827999موبایل پلورنځیبارګینو، د میوې منډويخان محمدننګرهار
765948801موبایل پلورنځید غلام دستګیر مارکېټخدای نظرننګرهار
774268829موبایل پلورنځیخیبر مارکېټخیال محمدننګرهار
764743404د خوراکي توکو پلورنځید آخندزاده اډه، مسلمیار مارکېټلیاقتننګرهار
770110654د خوراکي توکو پلورنځینارنج باغلیاقت اللهننګرهار
772486378DCSPد خالص بابا فامیلۍ، آذان موټر پلورنځیمحبوب ګلننګرهار
776749891د خوراکي توکو پلورنځید خراسان پوهنتونمحیی الدینننګرهار
766973329د خوراکي توکو پلورنځید سپین غر کرېکټ اکاډمۍ ته څیرمهمرستیالننګرهار
779436806صرافيسپین غر ټاورمعشوقننګرهار
779274353د خوراکي توکو پلورنځید کمپونو زونمصباح اللهننګرهار
764114077د خوراکي توکو پلورنځید جلال آباد مرکزمحمد ګلننګرهار
764747516د خوراکي توکو پلورنځیاوومه ویاله، د کوچیانو جوماتمحمد ضمیرننګرهار
775264863د خوراکي توکو پلورنځیکابل اډهمحمدننګرهار
771896004د خوراکي توکو پلورنځیځنګل باغمحمد عارفننګرهار
776662308موبایل پلورنځید فیصل کاکړ مارکېټمحمد بشیرننګرهار
774768451عکاسي او کمپیوټر پلورنځید کامې ولسوالۍ بازارمحمد بلالننګرهار
779826295موبایل پلورنځیcampona Barqi Motor Showeeمحمد ارشادننګرهار
774880355موبایل پلورنځید درونټې بازارمحمد اسحقننګرهار
773859472موبایل پلورنځیمارکو بازارمحمد غالبننګرهار
765024217موبایل پلورنځید درونټې بازار، راشکو بابا ته مخامخمحمد هاشمننګرهار
771749750موبایل پلورنځید خالص بابا فامیلۍمحمد ابراهیمننګرهار
767477159موبایل پلورنځید تالاشۍ چوکمحمد جاویدننګرهار
775764699عکاسي او کمپیوټر پلورنځیچپرهار اډه، سیټي راګ د بدن ښکلا کلپمحمد خالدننګرهار
770165878DCSPد چپرهار اډهمحمد نسیمننګرهار
770081717موبایل پلورنځیقصبه، د چهار آسیاب جوماتمحمد نصیرننګرهار
765984350عکاسي او کمپیوټر پلورنځید بیس بازارمحمد رفیقننګرهار
765365462د خوراکي توکو پلورنځید خوراکي توکو پلورنځیمحمد صدیقننګرهار
779968853د خوراکي توکو پلورنځید ذبیح الله زمري سړکمحمد صدیقننګرهار
773542219موبایل پلورنځیزونمحمد سردارننګرهار
770687775محمد سردارقلعه جانان خانمحمد اللهننګرهار
776886836د خوراکي توکو پلورنځید قبایلو سړکمحسنننګرهار
776411947موبایل پلورنځیګمرک بازارمختیار خانننګرهار
774270486موبایل پلورنځید فیصل کاکړ مارکېټمحبتننګرهار
764222883د خوراکي توکو پلورنځید تالاشۍ چوکمجیب الرحمنننګرهار
767677907موبایل پلورنځید کامې ولسواليمختارننګرهار
779858308موبایل پلورنځید خالص بابا فامیلۍنبي جانننګرهار
773377047عکاسي او کمپیوټر پلورنځید عبدالحق مینهنجیب اللهننګرهار
765675664موبایل پلورنځید مرستون څلور لارېنجیب اللهننګرهار
765963457موبایل پلورنځید رنګریزانو سړک، خیبر مارکېټنجیب اللهننګرهار
766045144صرافيد مارکو بازارنقیب اللهننګرهار
774103180موبایل پلورنځید بیس بازارنصیر احمدننګرهار
771657751د خوراکي توکو پلورنځید بیس چوک، د نعمان بن ثابت جوماتنصرت اللهننګرهار
765573140موبایل پلورنځید اکمالاتي بیس بازارنعمت اللهننګرهار
779965450موبایل پلورنځید خالص بابا فامیلۍنعمت اللهننګرهار
773728772صرافيد غلام دستګیر مارکېټنصار احمدننګرهار
778617885د خوراکي توکو پلورنځید کلالانو کوڅهنیاز محمدننګرهار
778418666د خوراکي توکو پلورنځید نارنج باغ چوکنیک محمدننګرهار
767592097د خوراکي توکو پلورنځید میوې منډوينظیم اللهننګرهار
778615791د خوراکي توکو پلورنځید مشکو سړکعمر ګلننګرهار
771631157موبایل پلورنځید غلام دستګیر مارکېټپاچاه خانننګرهار
776571891عکاسي او کمپیوټر پلورنځیاوومه ویاله، زړه اډهرحیم اللهننګرهار
775822530د خوراکي توکو پلورنځیمجبور آباد، څلورم زونرحیم اللهننګرهار
765416607موبایل پلورنځیقلعه خیاليرحیم اللهننګرهار
764795011د خوراکي توکو پلورنځید بابریانو پارک ته څیرمهرحمت اللهننګرهار
771097666د سینګار توکو پلورنځید خالص بابا فامیلۍراشداللهننګرهار
773089366موبایل پلورنځید بهسودو ولسواليرضوان اللهننګرهار
766285013عکاسي او کمپیوټر پلورنځید تالاشۍ چوک، د برښنا ریاست ته مخامخروښان اللهننګرهار
778961622د خوراکي توکو پلورنځیکوز کنړروښانننګرهار
766110641موبایل پلورنځید خیوې بازارصدام حسینننګرهار
770475442موبایل پلورنځید کامې ولسواليصداقتننګرهار
774372738د خوراکي توکو پلورنځید سره رود ولسوالي، سلطان پورسعیداللهننګرهار
779606820د سینګار توکو پلورنځید درمسال سړکشفیع اللهننګرهار
775270111د خوراکي توکو پلورنځید اکمالاتي بیس سړکسمیع اللهننګرهار
775884605د سینګار توکو پلورنځید غلام محمود څلور لارېسمیع اللهننګرهار
765126051موبایل پلورنځید کامې ولسوالۍ بازارسمیع اللهننګرهار
767915031کوز کنړ ولسوالي، د سید جمال الدین ښوونځیکوز کنړ ولسوالي، د سید جمال الدین ښوونځیسمیع اللهننګرهار
765167547د خوراکي توکو پلورنځیکوز کنړ، یاسین باباشفیع اللهننګرهار
776048983موبایل پلورنځیالفت مینهشاهد اللهننګرهار
779304570د خوراکي توکو پلورنځیعبدالحق مینهسمیع اللهننګرهار
776523461عکاسي او کمپیوټر پلورنځید کامې ولسوالي، د اخوند قلعهسراج الحقننګرهار
774036098موبایل پلورنځید سره رود ولسوالۍ دو سرکهسید احمدننګرهار
772276880موبایل پلورنځیدستګیر مارکېټسید رحیمننګرهار
764964133موبایل پلورنځیمارکو بازارسید رحمنننګرهار
778348988د خوراکي توکو پلورنځیروښان مینهسلیمانننګرهار
777247697موبایل پلورنځید کامې ولسواليشفیع اللهننګرهار
776221694د خوراکي توکو پلورنځیڅلوېښت میترهشاه خالدننګرهار
778563429موبایل پلورنځید غرفو بازارشاکر خانننګرهار
767902304موبایل پلورنځید تلاشۍ چوک، میوند بانک ته مخامخشریفننګرهار
776100857د خوراکي توکو پلورنځیدرونټه، د بي بي مریم بازارشریف اللهننګرهار
766881324د سینګار توکو پلورنځید کوز کنړ ولسواليشیر آغاننګرهار
767493319د خوراکي توکو پلورنځیروښان مینه، د د خالد راډیو سټیشنسلیمانننګرهار
777247631موبایل پلورنځید کامې ولسواليتوصیرننګرهار
772958348موبایل پلورنځید کامې پلعثمانننګرهار
765229315د خوراکي توکو پلورنځید خوراکي توکو پلورنځیویس الدینننګرهار
765835918موبایل پلورنځیاکمالاتي بیس، حاجي ستار مارکېټذبیح اللهننګرهار
772620630موبایل پلورنځیمیااسلم پلازاذبیح اللهننګرهار
767037616د خوراکي توکو پلورنځیقصبه، د قومندان نصیر کورذبیح اللهننګرهار
778980834د خوراکي توکو پلورنځیانګور باغ، د الکوزي شرکتانګور باغ، د الکوزي شرکتننګرهار
767152473موبایل پلورنځیدوګو کمپزیار خانننګرهار
773378988د خوراکي توکو پلورنځید تالاشۍ چوکذبیح اللهننګرهار
775316109موبایل پلورنځیدرېیمه برخهزبیرننګرهار