څه ډول کولای شو چې د مومو استازی شو؟

د استازي کېدو لپاره څو ساده ګامه شتون لري

د ام ټي ان د خدمتونو تر ټولو نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ

استازي ته لاندې اسناد ور کړئ

  • پېژندپاڼه
  • د کاري جواز اصل
  • د سوداګرۍ د ثبت اسناد ور کړئ
  • شرایط او مقررات ومنئ(د مومو د استازي هوکړه لیک ډک کړئ)
  • انځور د پاسپورټ په اندازه