د ام ټي ان بکسې

انټرنټ بکسې

عمومي کتنه

ام ټي ان افغانستان په دې باور دی چې په نوې عصري نړۍ کې انټرنټ زمونږ په ژوند کې مهم رول لوبوي. له همدې امله تاسو د ام ټي ان له لورې د مخکې اداینې د انټرنټ له بکسو سره هر چېرې وصل کېدلی شئ. له خپلو اړتیاوو سره سم یوه مناسبه بکسه غوره کړئ او له انټرنټ کارولو، چټ، ډانلوډ، برېښنالیک استولو او ډېرو نورو ګټو څخه برخمن شئ. مونږ تاسو ته د انټرنټ ورځنۍ، اونیزې، میاشتنۍ او شپنۍ بکسې وړاندې کوو.

ډېر انټرنټ، ډېرې ګټې

د ام ټي ان انټرنټ بکسې یوازې ستاسو لپاره

زموږ په 8 جي بي او 30 جي بي نویو میاشتنیوانټرنټ  بکسو کې ګډون وکړئ.

اوس تاسو کولای شئ د انټرنټ بکسو د فعالولو لپاره له لاندې غوراویو څخه یو وټاکئ.

1.خپل کاره نوي کېدل

2. یو ځلي فعالول

د غیر فعالولو لپاره D د 344 شمېرې ته واستوئ.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د انټرنټ د اندازې او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
ورځنۍ 1200 ام بي 15 افغانۍ 1 ساعته 61#*344* 8#*344* 7#*344* هو
ورځنۍ 100 ام بي 15 افغانۍ 24 ساعته 12#*344* 8#*344* 7#*344* هو
اونیزه 500 ام بي 89 افغانۍ 7 ورځې 22#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 1 299 افغانۍ 30 ورځې 30#*344* 8#*344* 1 جی بی 7#*344* هو
میاشتنۍ 2 399 افغانۍ 30 ورځې 31#*344* 8#*344* 2 جی بی 7#*344* هو
میاشتنۍ 3 499 افغانۍ 30 ورځې 32#*344* 8#*344* 4 جي بي 7#*344* هو
میاشتنۍ 4 725 افغانۍ 30 ورځې 33#*344* 8#*344* 8 جی بی 7#*344* هو
میاشتنۍ 5 1399 افغانۍ 30 ورځې 34#*344* 8#*344* 15 جي بي 7#*344* هو
میاشتنۍ 6 2699افغانۍ 30 ورځې 36#*344* 8#*344* 30جي بي 7#*344* هو
شپنۍ 1 25 افغانۍ 1 شپه 41#*344* 8#*344* 1 جی بی 7#*344* هو
شپنۍ 2 175 افغانۍ 30 شپې 42#*344* 8#*344* 10 جی بی 7#*344* هو
ورځنۍ اجتماعي بکسه 50 ام بي 5 افغانۍ 24 ساعت 511#*344* 8#*344* 8#*344* هو
اونیزه اجتماعي بکسه 150ام بي 18 افغانۍ 7 ورځې 512#*344* 8#*344* 8#*344* هو
میاشتنۍ اجتماعي بکسه 460 ام بي 50 افغانۍ 30 ورځې 513#*344* 8#*344* 8#*344* هود ام ټي ان انټرنټ بکسې