بکسې

د لیکلو پیغامونو بکسې

عمومي کتنه

ایا تاسو ډېر لیکلي پیغامونه استوئ؟ تاسو به زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسو سره د ام ټي ان نورو پېرودونکو ته د خپلې خوښې سره سم لیکلي پیغامونه واستوي. د خپلې خوښې بکسه غوره کړئ او زمونږ ورځنۍ، اونیزې یا میاشتینۍ بکسه کې ګډون وکړئ.

د لیکلي پیغام له لارې غیر فعالولد لیکلي پیغام له لارې فعالولد پیغامونو معلومولد اعتبار مودهد لیکلو پیغامونو شمېربیهبکسه
5د676 شمېرې ته واستوئ1د676 شمېرې ته واستوئ92#*789*یوه ورځ1000افغانی 15ورځنۍ
5د676 شمېرې ته واستوئ6د676 شمېرې ته واستوئ4#*676*یوه ورځ1502افغانیکوچنۍ ورځنۍ
5د676 شمېرې ته واستوئ2د676 شمېرې ته واستوئ93#*789*7ورځې 500035افغانیاونیزه
5د676 شمېرې ته واستوئ3د676 شمېرې ته واستوئ94#*789*30ورځې 1000070 افغانیمیاشتنۍد ام ټي ان د لیکلو پیغامونو بکسې