خدمتونه

د کرېډټو د لیږد خدمت

Me2U د کرېډټو د لېږد خدمت دی چې په مرسته یې کولای شئ د یوه موبایل له حساب څخه بل موبایل ته کرېډټ ولېږدوئ.

تاسو کولای شئ په یوه ځل لږ تر لږه 10 افغانۍ او ډېر تر ډېر 100 افغانۍ کرېډټ واستوئ

د هر ځل لېږد په بدل کې 2 افغانۍ فیس ګرځول کېږي

ځانګړتیاوې او کارول

د لیکلي پیغام له لارې  کرېډټو لېږدول: په پیغام پاڼه کې TR، فاصله، د کرېډټو اندازه، فاصله، له صفر پرته د ټلیفون شمېره ولیکئ او 776 شمېرې ته یې واستوئ، لکه. TR 50 772221344 ولیکئ او 776 ته یې واستوئ

د USSD کوډ له لارې د کرېډټو استول: *776*2*اندازه*د ټلیفون شمېره#