د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 5 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247*ډایل کړئ.
د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 8 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړئ.
لګښت:

بکسې بیه  دقیقې هره دقیقه لګښت
میاشتنۍ 1 200 افغانۍ 1100 0.18
میاشتنۍ 2 499 افغانۍ 4,200 0.12

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

  • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
  • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړئ.
  • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #64*789* ډایل کړئ
  • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #62*789* ډایل کړئ
  • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
  • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوې کیږي

اړوند محصولات

Cash

غږیزې بکسې

ایران هېواد ته د غږیزو اړیکو بکسېCash

غږیزې بکسې

یو ساعته بکسهCash

غږیزې بکسې

ورځنۍ بکسې