عمومي کتنه:

د ام ټي ان د ستورو کورنۍ غړي شئ او ستوري شئ! د ام ټي ان د وروسته اداینې په ستورو بکسو ګډون وکړئ او د ستورو له ټولنې سره یو ځای شئ، VIP چلند، د مرستې لپاره له ځانګړې شمېرې او د خدمتونو له میز څخه ګټه واخلئ. له دې ټولو ګټو څخه د لږ میاشتني فیس په بدل کې چې د کرېډټ کارت له لارې یې ادا کولای شئ خوند واخلئ.

ستوری ۱

میاشتنی فیس د ام ټي ان شمېرو ته وړیا دقیقې د ام ټي ان شمېرو ته وړیا لیکلي پیغامونه وړیا انټرنټ
افغانۍ ۳۵۰ ۳۰۰۰ دقیقې ۱۵۰ لیکلي پیغامونه ۲ جي بي

د اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ څخه د ګټې اخیستنې تعرفې

د ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې نورو کورنیو شبکو ته غږیزې اړیکې د ام ټي ان شمېرو ته لیکلي پیغامونه نورو کورنیو شبکو ته لیکلي پیغامونه  

له بکسې پرته د انټرنټ څخه ګټه اخیستل

هره دقیقه ۱.۵ افغانۍ هر دقیقه ۲.۲۰ افغانۍ هر لیکلی پیغام په ۱.۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام په ۲ افغانۍ هر ام بي په ۰.۱۰ افغانۍ

ستوری ۲

د وړاندیز ځانګړنې

میاشتنی فیس د ام ټي ان شمېرو ته وړیا دقیقې د ام ټي ان شمېرو ته وړیا لیکلي پیغامونه وړیا انټرنټ
۵۵۰ افغانۍ ۴۰۰۰ دقیقې ۲۰۰ لیکلي پیغامونه ۳ جي بي

د اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ څخه د ګټې اخیستنې تعرفې

د ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې نورو کورنیو شبکو ته غږیزې اړیکې د ام ټي ان شمېرو ته لیکلي پیغامونه نورو کورنیو شبکو ته لیکلي پیغامونه  

له بکسې پرته د انټرنټ څخه ګټه اخیستل

هره دقیقه ۱ افغانۍ هره دقیقه ۲.۲۰ افغانۍ هر لیکلی پیغام ۱ افغانۍ هر لیکلی پيغام ۲ افغانۍ هر ام بي ۰.۱۰ افغانۍ

ستوری ۳

د وړاندیز ځانګړنې

میاشتنی فیس د ام ټي ان شمېرو ته وړیا دقیقې د ام ټي ان شمېرو ته وړیا لیکلي پیغامونه وړیا انټرنټ
۷۵۰ افغانۍ ۵۰۰۰ دقیقې ۳۰۰ لیکلي پیغامونه ۵ جي بي

د اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ څخه د ګټې اخیستنې تعرفې

د ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې نورو کورنیو شبکو ته غږیزې اړیکې د ام ټي ان شمېرو ته لیکلي پیغامونه نورو کورنیو شبکو ته لیکلي پیغامونه  

له بکسې پرته د انټرنټ څخه ګټه اخیستل

هره دقیقه ۱ افغانۍ هر دقیقه ۲ افغانۍ هر لیکلی پیغام ۰.۷۵ افغانۍ هر لیکلی پیغام ۲ افغانۍ هر ام بي ۰.۱۰ افغانۍ

اړوند محصولات

Cash

د تعرفې پلانونه

د مخکې اداینې پلانCash

د تعرفې پلانونه

د وروسته اداینې پلان