ام ټي ان آسان یوازې ستاسو لپاره

نوی سیمکارت ټولو کورنیو شبکو ته دقیقه د ۲.۹ افغانیو په بدل کې

د اړیکو له یوې بیې سره له ۲۵ افغانیو وړیا کرېډټو او ۱۰۰ ام بي وړیا انټرنټ سره

د ام ټي ان شمېرو ته هر لیکلی پیغام په ۱.۵ افغانۍ او هر ام بي انټرنټ په ۱ افغانۍ.

ام ټي ان آسان ته د خپل اوسني سیمکارت د بدلولو لپاره یوازې د ۱۵ افغانیو په بدل کې #774*  ډایل کړئ.

خدمتونه بیه
د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې 1.85 افغانۍ
نورو کورنیو شبکو ته اړیکې 2.20 افغانۍ

 

اړوند محصولات

Cash

د تعرفې پلانونه

د مخکې اداینې پلانCash

د تعرفې پلانونه

د وروسته اداینې پلان