د ساتونکو په داوطلبۍ کې دګډون په موخه د معلوماتو وړاندې کولو اعلان