د رومېنګ خدمتونه

د مخکې اداینې نوې بیې

 د رومینګ خدمتونو نوې بیې (مخکې اداینه) ​ ​

د رومېنګ زونونه ​ ​ :

نوي نومونه لومړی زون درېیم زون څلورم زون پنځم زون شپږم زون اووم زون اتم زون
اړیکه ام ټي ان زون پاکستان اسیا افریقا او منځنی ختیځ لویديځ نوره نړۍ سټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ) ۵۰ ۸۰ ۱۷۰ ۲۱۰ ۲۶۰ ۳۹۰ ۶۰۰
محلي (افغانۍ) ۱۸ ۶۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۳۶۰
نړیوال (افغانۍ) ۶۰ ۱۰۰ ۲۲۰ ۲۰۰ ۳۶۰ ۳۸۰ ۹۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ) ۲۰ ۳۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۱۵۰
MTC (AFA) ۳۵ ۵۵ ۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۳۷۰

د وروسته اداینې نوې بیې

د رومینګ خدمتونو نوې بیې (وروسته ادینه) ​

د رومېنګ زونونه ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

نوي نومونه لومړی زون درېیم زون څلورم زون پنځم زون شپږم زون اووم زون اتم زون
اړیکه ام ټي ان زون پاکستان اسیا افریقا او منځنی ختیځ لویديځ نوره نړۍ سټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ) ۵۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۹۰ ۲۶۰ ۳۳۵ ۷۸۰
محلي (افغانۍ) ۲۰ ۵۵ ۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۳۶۰
نړیوال (افغانۍ) ۶۰ ۱۲۰ ۲۲۰ ۲۰۰ ۲۸۰ ۳۴۰ ۱۰۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ) ۱۵ ۲۵ ۴۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰ ۱۱۰
MTC (AFA) ۳۰ ۵۵ ۸۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۰۰ ۲۸۰

نړیوالې اړیکې

له ام ټي ان سره اوس د نړیوالو اړیکو نیولو لپاره د لګښت په اړه اندېښنې ته اړتیا نشته. د ام ټي ان د نړیوالو اړیکو له بیو څخه مننه، تاسو کولی شئ چې له ۶۳ څخه زیاتو هېوادونو سره د اړیکو او لیکلو پیغامونو له ټیټو شوو بیو څخه خوند واخلئ.

اس ار اس

د ام ټي ان رومېنګ محلي لګښت

Seamless Roaming Phase I (په نښلېدلو کې له قطع کېدلو پرته د رومېنګ لومړی پړاو) د ام ټي ان د مخکې اداینې ګډون کوونکوته وړتیا ورکوي چې په ۶ هېوادونو کې د سفر پر مهال په ازادانه توګه پرته له جغرافیايي واټنونو د محلي حساب زیاتونې له لارې د اړیکو او پیغامونو د استولو او ترلاسه کولو لپاره د رومېنګ له عادي بیو څخه ګټه واخلي.

د رومېنګ د محلي حساب زیاتونې خدمت به ګډون کونکو ته وړتیا ورکړي چې د رومېنګ پر وخت هر هغه هېواد ته د سفر پر مهال چې ام ټي ان پکې فعالیت لري، خپل د مخکې اداینې حساب د حساب زیاتونې د محلي کرېډټ کارټونو له لارې زیات کړي.

هغه هېوادونه چې ام ټي ان پکې فعالیت کوي په دې ډول دي: (افغانستان، ایران، یمن، سوډان، قبرس او سوریه).