ام تی ان ابتکار “ما با هم یکجا خوب هستیم” خویش را وسعت بخشید

جوهانسبورگ – ام تی ان گروپ از کنفرانس دوهم AfroChampions’ که در Kigali کشور روندا برای رشد دوامدار و صنعتی شدن افریقا راه اندازی میشود پشتیبانی میکند.

این کنفرانس که از 8 الی 11 اکتوبر بر راه انداخته شده بود هدف اساسی آن جلب همکاری ها و کمک ها جهت رشد دوامدا و صنعتی شدن افریقا میباشد.

Rob Shuter رییس عمومی ام تی ان گروپ در این کنفرانس در مورد همکاری مشترک گفت: از 25 سال بدینسو ام تی ان این فرصت را بدست آورده که در کشور های تحت فعالیت خویش بلند بردن سطح زندگی مردم را منحیث میراث دایمی خویش بجا بماند. ابتکار “ما با هم یکجا خوب هستیم” یک فرصت دیگر برای ام تی ان میباشد که در راستای پیشرفت اقتصادی افریقا نقش خود را ادا نماید.

آقای Rob Shuter در ادامۀ سخنان خویش گفت: “ام تی ان بالای ظرفیت های موجود در افریقا باور دارد، مردم این منطقه در تجارت و همکاری های مشترک تجربۀ خوب دارد. در آینده قارۀ افریقا از طریق تجارت آزاد و  کنفرانس های AfroChampions میتوانند در بخش انتقال اموال تغیرات مثبت را به وجود آورد که در نتیجه میتواند پیشرفت اقتصادی تسریع شود و سطح زندگی مردم بلند برود.

درباره ام تی ان گروپ

ام تی ان گروپ در سال ۱۹۹۴ منحیث شبکۀ مخابراتی پیشتاز در بازار با دید واضح آغاز به فعالیت کرد. دیدگاه ام تی ان این است که در سر تاسر ۲۱ کشور در افریقا و شرق میانه ۲۴۰ میلیون مشتری خویش را با جهان دیجیتل و عصری وصل سازد. باور ما این است که همه مستحق آن است که از مزایای زندگی عصری و متصل بهره مند شوند. ام تی ان گروپ در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک ام تی ان ثبت و راجستر گردیده. ما ستراتیژی BRIGHT خویش را با تمرکز بیشتر روی توسعه انترنت، بهبود کیفیت شبکه و تجارت دیجیتلی پیش میبریم.


Related News