ام تی ان افغانستان ۵۰۰ بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان مهیا نمود

ام تی ان افغانستان زیر چتر بنیاد ام تی ان به ۵۰۰ تن جوان افغان اعم از زن و مرد در رشته های مختلف  فرصت های تحصیلی رایگان را مهیا نموده، هدف از این ابتکار کمک با جوانانی است که میخواهند در رشته های مختلف تحصیلات خویش را ادامه دهند اما نسبت به مشکلات اقتصادی و عاید کم فامیلی نمیتوانند به مصارف شخصی به تحصیلات شان ادامه دهند.

این برنامه در هماهنگی کامل با معینیت محترم امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف و شعبات ساحوی آن در سرتاسر شهر کابل راه اندازی گردیده که از این طریق نهاد های متذکره ۱۵۰۰ متعلم را جهت امتحان شمولیت از ساحات مختلف شهر کابل معرفی نموده اند، امتحان شمولیت به تاریخ ۲۸ اکتوبر سال ۲۰۱۶ با حضور مسوولین انستیتیوت شاهین و ام تی ان افغانستان به گونۀ شفاف و مسلکی برگزار گردید.

در نتیجه از میان ۱۵۰۰ تن متعلم ۵۰۰ تن آنها موفق شدند تا فرصت فراگیری آموزش رایگان یکساله در رشته های تکنالوژی معلوماتی (DIT)، دیپلوم در زبان انگلیسی (DEL) و دیپلوم در ادارۀ تجارت (DBA) را بدست آورند.

این پروگرام تعلیمی در انستیتیوت شاهین توسط استادان مجرب و مسلکی پیش برده میشود، شاهین یکی از انستیتیوت های معتبر است که در ناحیۀ‌ هشتم شهر کابل موقعیت دارد و دارای اسناد معتبر از وزارت معارف و ادارۀ آیسا میباشد.

محترم حسن جابر رییس عمومی ام تی ان افغانستان و محترم هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی ام تی ان در مراسم افتتاح این پروگرام گفت: «ام تی ان افغانستان در این شرایط حساس ارزش و اهمیت تعلیم و پیشرفت جوانان را درک نموده و همین دلیل است که برای آنها فرصت های آموزش رایگان و با کیفیت را مهیا مینماید، وی در ادامه افزود: مهیا نمودن زمینه تعلیم به یک شخص در حقیقت توانمند سازی یک فامیل حتی یک جامعه است و ام تی ان همواره تلاش های خسته گی ناپذیر خویش را در راستای فراهم سازی زمینه تعلیم برای جوانان افغان ادامه خواهد داد».

نمایندۀ وزارت معارف در سخنان خویش گفت: خرسند استم که در همچو برنامه که تمرکز بر تعلیم و رشد جوانان دارد اشتراک می نمایم، طوریکه شما میدانید تعلیم در راستای رشد و توانمند سازی جوانان فکتور کلیدی و اساسی میباشد و سرمایه گذاری بالای جوانان تنها کمک با این افراد یا با فامیل های آنها نه بلکه در حقیقت کمک با رشد و ترقی تمام کشور میباشد، من از این اقدام ام تی ان سپاسگذارم و از سایر شرکت های خصوصی نیز تقاضا دارم که راه ام تی ان را تعقیب نمایند و در رشد و توانمند سازی جوانان سهیم شوند.

این بار نخست نیست که ام تی ان افغانستان چنین پروگرام تعلیمی را راه اندازی مینماید، بلکه قبل از این نیز برای ۲۹۰ تن از متعلمین واجد شرایط اعم از مرد و زن فرصت های تعلیمی رایگان را در انستیتیوت متذکره مهیا ساخته که نتیجۀ آن موثر و مفید بود.

قابل یاد آوری میباشد که بنیاد ام تی ان زیر چتر شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان ایجاد گردیده که در بخش های گوناگون جهت پیشرفت و ترقی جامعه فعالیت مینماید و از طریق مهیا نمودن فرصت های آموزشی رایگان، ایجاد کمپیوتر لب های مجهز برای متعلمین بی سرپرست و معلمین مکاتب، ترمیم و رنگ آمیزی مکاتب و پوهنتون ها، تهیۀ صنوف و مواد درسی رایگان برای متعلمین مکاتب، و دایر نمودن سیمینار های آموزشی رایگان کمپیوتر در شهر کابل در راستای پیشرفت جامعه نقش بارز را ایفا نموده. در کنار این، کمک با افراد نیازمند بخشی از فعالیت های خیریۀ ام تی ان بوده که از جمله کمک مواد اولیه غذایی و غیر غذایی با عودت کنندگان، اهدای خون به بیماران کانگو و تلسیمیا، کمک لباس های زمستانی، کمپل و دیگر مواد ضروری به خانواده های بیجا شدۀ داخلی قابل یاد آوری هستند. همچنان ام تی ان در ترمیم و رنگ آمیزی مساجد نیز از طریق کمپاین ۲۱ روزه مواظبت یلو که به تاریخ اول جون همه ساله در ۲۱ کشور جهان برای ۲۱ روز به راه انداخته میشود سهم میگیرد.


Related News