ام تی ان برای آیندۀ درخشان قاره به دوستی خود ادامه میدهد

تجلیل کار مشترک 25 ساله

جوهانسبورگ – ام تی ان ابتکار (ما با هم خوب هستیم) را آغاز نمود. هدف از این ابتکار ایجاد تغیر مثبت در زندگی مردم از طریق فراهم سازی زمینۀ دسترسی آسان به خدمات دیجیتلی در جوامع است که ما در آن خدمات مخابراتی را عرضه می نماییم. همچنان ایجاد ظرفیت برای داد و ستد مالی، قوی سازی و فعالسازی SMEs، ایجاد فرصت های کاری و به میان آوردن یک اجتماع پهن بنا از اهداف دیگر ما میباشند.

ام تی ان منحیث یک شبکۀ پیشتاز که در این قاره ریشه های ژرف دارد به مردم خاطر نشان ساخت که عرضه خدمات بهتر تجارتی در کنار این که فعالیت های کمپنی را بهبود میبخشد باعث به میان آمدن ابتکارات اجتماعی نیز میشود.

رییس عمومی ام تی ان گروپ درباره نقش ام تی ان در قارۀ افریقا گفت: برای مهار ظرفیت های موجود در افریقا و یقینی سازی مهارت های جوانان ما به چنین خدمات دیجیتلی نیاز داریم که با مهارت های دیجیتل مورد نیاز تطابق داشته باشد. این میتواند به سطح جهانی از آجندای توسعۀ جهانی و اولویت های ملی پشتیبانی کند، ام تی ان منحیث شرکت بزرگ سرمایه گذار روی زیربنا در افریقا میخواهد از طریق همکاری مشترک بلند بردن ظرفیت ها را تسریع نماید.

صنعت جهانی مخابرات در بدست آوردن اهداف طویل مدت نقش اساسی را ایفا می نماید اما در حال حاضر نیز ضرورت است که تقسیمات دیجیتل با هم وصل شوند و ام تی ان در این بخش آماده است مسوولیت خویش را ادا نماید. ام تی ان از 25 سال بدینسو در بخش پیشرفت اقتصادی و ترقی جامعه همکار خوب بوده است. ما در بخش زیربنا کار هایی را انجام دادیم که تیر کمر اقتصاد را تشکیل میدهد و در محلات دور دست مردم را با هم وصل نموده ایم.

ما خدمات خویش را در امر بهبود اقتصاد روز به روز وسعت میبخشیم و فراهم سازی فرصت های کاری و خدمات Mobile Money شامل آن میشود.

Shuter رییس عمومی ام تی ان گروپ کفت: در 25 سال گذشته ما شبکۀ انترنت سریع را ایجاد نمودیم که 560 میلیون نفر را با هم وصل ساخته، برای 5 میلیون نفر فرصت های کاری را فراهم کردیم و از طریق خدمت ام تی ان مومو در سرتاسر قاره برای 30 میلیون نفر زمینه معاملات مالی کم هزینه را فراهم ساختیم.

همچنان ام تی ان میخواهد با تقویۀ تکنالوژی موبایل برای آموزش های آنلاین زمینه مساعد نماید.

هدف ما این است که برای متعلمین زمینۀ آموزش را فراهم سازیم تا بتوانند از فرصت ها به گونۀ درست استفاده نمایند، سطح زندگی خویش را بلند ببرند و به آرزو های خویش برسند.

ترقی ام تی ان در ترقی افریقاست. معنای دوستی در بخش پیشرفت این است که در جوامع تحت فعالیت خویش جوانان را در بدست آوری فرصت های اقتصادی کمک کنیم. به این اساس تمرکز بیشتر ما روی کار هایی است که نشان دهد ما با هم میتوانیم به اهدافی نایل آییم که یک سیستم با ارزش را ایجاد نموده و افریقا را خودکفا سازیم.

درباره ام تی ان گروپ

ام تی ان گروپ در سال ۱۹۹۴ منحیث شبکۀ مخابراتی پیشتاز در بازار با دید واضح آغاز به فعالیت کرد. دیدگاه ام تی ان این است که در سر تاسر ۲۱ کشور در افریقا و شرق میانه ۲۴۰ میلیون مشتری خویش را با جهان دیجیتل و عصری وصل سازد. باور ما این است که همه مستحق آن است که از مزایای زندگی عصری و متصل بهره مند شوند. ام تی ان گروپ در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک ام تی ان ثبت و راجستر گردیده. ما ستراتیژی BRIGHT خویش را با تمرکز بیشتر روی توسعه انترنت، بهبود کیفیت شبکه و تجارت دیجیتلی پیش میبریم.


Related News