ام تی ان منحیث مورد پسند ترین برند افریقایی برگزیده شد

ام تی ان خرسند است که بر اساس پاسخ های مشتریان منحیث مورد پسند ترین کمپنی افریقایی اعلام میگردد، نتیجه نظر سنجی سال 2020 که در باره مورد پسند ترین کمپنی افریقایی بود به روز یکشنبه همگانی شد. ام تی ان همچنان در درجه بندی پسندیده ترین کمپنی ها در افریقا جایگاه نسخت را دارد.

این سروی که در 27 کشور که از 80 فیصد نفوس و تولید ناخالص داخلی نمایندگی میکند راه اندازی شده بود. ام تی ان گروپ حالا همچنان منحیث مورد پسند ترین برند رسانه یی قاره افریقا شناخته میشود. ام تی ان مومو که توسط آن به بیش از 35 میلیون نفوس افریقا زمینه دسترسی به خدمات مالی از طریق موبایل فراهم نموده نیز مورد پسند ترین برند مالی افریقایی میباشد. در کتگوری عرضه کننده های خدمات مخابراتی نیز در رده نخست قرار دارد.

Rob Shuter رییس عمومی ام تی ان گروپ گفت: “خرسند هستیم که از این روز منحیث روز قاره افریقا تجلیل میشود، آنها برای بهبود فعالیت های شبکه های دیجیتلی از کار های ما توصیف به عمل می آورند، آنها شاهد هستند که ما در حال ساخت شبکه دیجیتل هستیم، مشترکین خویش را توسط انترنت از یک جهان صدا به جهان انترنت موبایل، خدمات دیجیتل و خدمات مالی از طریق موبایل سوق میدهیم.

کسب جایگاه مورد پسند ترین برند افریقایی بخش ستراتیژی BRIGHT ما است.من میخواهم از مشترکین و جامعه خویش بابت این که بالای ما اعتماد نمودند تشکری کنم. این باعث ترغیب ما میگردد که در این زمینه بیشتر تلاش نماییم، زیرا همه مستحق آن است که از مزایای زندگی عصری و مرتبط مسفید شوند.

در مورد ام تی ان گروپ:

ام تی ان گروپ در سال 1994 به فعالیت آغاز نمود، منحیث یک شبکۀ پیشتاز مخابراتی با دید واضح مشترکین خود را در 21 کشور در افریقا و شرق میانه با جهان دیجیتلی وصل مینماید. باور ما این است که همه حق دارند از مزایای یک زندگی عصری مستفید شوند. ام تی ان در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک “MTN” ثبت گردیده. تمرکز عمدۀ ما با دنبال نمودن ستراتیژی BRIGHT روی بهتر سازی کیفیت انترنت و وسعت بخشیدن به تجارت دیجیتل میباشد.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

Nompilo Morafo on +27 (0) 83 212 4022 | Nompilo.morafo@mtn.com

Karen Byamugisha on +27 (0) 83 214 3685 | Karen.byamugisha@mtn.com

ما را دنبال نمایید:

www.twitter.com/MTNGroup

www.linkedin.com/company/mtn


Related News