تماس و پیام های صوتی

ام تی ان هدیه

ام تی ان” هدیه“ یعنی یک شخص به شخص دیگر هدیه داده میتواند

علاوه بر این مشترکین میتوانند به شماره های فامیل و دوستان خویش بسته های صوتی و انترنت خریداری نمایند.

با این خدمت مشترکین پیش پرداخت میتوانند بسته های موجود صوتی و انترنت ام تی ان برای دیگران بدون فیس خدمت خریداری نمایند. این خدمت برای مشترکین از طریق کود های مشترک 344 و 247 قابل دسترس است. دسترسی به این خدمت بسیار آسان است، مشترک باید مراحل مینو را تعقیب نماید.

ام تی ان هدیه ”انترنت “

نوع بسته قیمت ها

(افغانی)

اندازه کود فعالسازی ام تی ان هدیه
روزانه 15 100MB 12 *12*344*شماره موبایل#
هفته وار 89 500MB 22 *22*344* شماره موبایل#
ماهوار 299 1GB 30 *30*344* شماره موبایل#
399 2GB 31 *31*344* شماره موبایل#
499 4GB 32 *32*344*شماره موبایل#
725 8GB 33 *33*344* شماره موبایل#
1,399 15GB 34 *34*344* شماره موبایل#
2,699 30GB 36 *36*344* شماره موبایل#
کامبو 1- 725 6.8GB + 500MB فیسبوک + 150 دقایق به ام تی ان/پیام کتبی 35 *35*344*شماره موبایل#
کامبو 2-

ماهانه

350 1GB + 350 اافغانی به تمام شبکه ها 91 *91*344* شماره موبایل#
کامبو 3-

ماهانه

600 2.5GB + 600 افغانی به تمام شبکه ها 92 *92*344* شماره موبایل#
کامبو 4

ماهانه

850 4.5GB + 850 به تمام شبکه ها 93 *93*344* شماره موبایل#
شبانه – یک شب 25 1GB 41 *41*344* شماره موبایل#
شبانه ماهوار 175 10GB 42 *42*344* شماره موبایل#
اجتماعی روزانه 5 50MB 511 *511*344* شماره موبایل#
اجتماعی هفته وار 18 150MB 512 *512*344* شماره موبایل#
اجتماعی ماهوار 50 460MB 513 *513*344* شماره موبایل#
یک ساعته 15 1200MB 61 *61*344* شماره موبایل#

ام تی ان هدیه” صوتی به شماره های ام تی ان“

نوع بسته قیمت ها (افغانی) دقایق کود فعالسازی ام تی ان هدیه
یک ساعته 10 50 6 *6*247*شماره موبایل#
روزانه 5 8 7 *7*247* شماره موبایل#
25 85 2 *2*247* شماره موبایل#
هفته وار 100 420 4 *4*247* شماره موبایل#
دو هفته یی 150 850 9 *9*247* شماره موبایل#
ماهوار 200 1100 5 *5*247* شماره موبایل#
499 4200 8 *8*247* شماره موبایل#

موضوعات مرتبط