ام تی ان گروپ در ساحل عاج برای ام تی ان رییس جدید را معرفی نمود

ام تی ان خرسند است که برای بخش ساحل عاج ام تی ان Djibril Ouattara را منحیث رییس عمومی معرفی نمود نامبرده به تاریخ اول نومبر سال 2019 کار خود را آغاز خواهد کرد. Freddy Tchala رییس اسبق این شبکه در ماه سپتمبر وظیفه را ترک خواهد کرد.

Djibril دارای 15 سال تجربۀ کاری در سکتور مخابرات و یک چهرۀ آزموده است. قبل از این او توانست منحیث رییس شبکۀ ام تی ان ستراتیژی این کمپنی را بطور درست عملی سازد. با تلاش های وی ام تی ان کانگو توانست با ایجاد تغیرات مثبت برای بار دوهم بطور مسلسل جایزۀ بهترین شبکه را بدست آورد. علاوه بر این، وی توانست در جریان دو سال 53 فیصد بازار را تحت پوشش خدمات مالی قرار دهد. Djibril در افریقا، امریکا و اروپا وظایف را انجام داده است. قبل از آن که با ام تی ان کار آغاز کند در ساحل عاج با Canal Plus و Atlantique Togo شبکۀ اتصالات منحیث رییس آن شبکه ایفای وظیفه نموده. نامبرده سند را در بخش MBA از پوهنتون MIT-Sloan ایالات متحده امریکا گرفته و سند انجنیری را از پوهنتون ENSIA-INSET ساحل عاج بدست آورده. مسوول فعلی معلومات و تخنیک ام تی ان کانگو الی آغاز کار رییس جدید منحیث سرپرست ام تی ان کانگو کار ها را پیش خواهد برد.

درباره ام تی ان گروپ

ام تی ان گروپ در سال ۱۹۹۴ منحیث شبکۀ مخابراتی پیشتاز در بازار با دید واضح آغاز به فعالیت کرد. دیدگاه ام تی ان این است که در سر تاسر ۲۱ کشور در افریقا و شرق میانه ۲۴۰ میلیون مشتری خویش را با جهان دیجیتل و عصری وصل سازد. باور ما این است که همه مستحق آن است که از مزایای زندگی عصری و متصل بهره مند شوند. ام تی ان گروپ در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک ام تی ان ثبت و راجستر گردیده. ما ستراتیژی BRIGHT خویش را با تمرکز بیشتر روی توسعه انترنت، بهبود کیفیت شبکه و تجارت دیجیتلی پیش میبریم.


Related News