ام تی ان گروپ در کشور های تحت فعالیت خویش برای مبارزه با ویروس کرونا 250 میلیون پول افریقایی کمک میکند

ام تی ان گروپ در راستای مبارزه با ویروس کرونا، جزئیات کمک 250 میلیون پول افریقایی اعلام نمود. ام تی ان از جمله 21 کشوریکه در آن فعالیت های مخابراتی دارد هم در افریقای جنوبی که مرکز ام تی ان گروپ است و هم در سایر کشور ها که ام تی ان در آن خدمات مخابراتی عرضه مینماید، مسؤولیت خویش را در راستای همکاری مشترک در برابر تهدید ویروس کرونا ادا می نماید. ام تی ان در راستای مبارزه با ویروس کرونا پنج گام عمده را برداشته است؛ توجه جدی به کارمندان، مشتریان و گروه های آسیب پذیر، همچنان همکاری با صندوق کمکی دولت افریقای جنوبی و سهمگیری در سکتور صنعت.

ایمس بیسی جوناس رییس ام تی ان گروپ گفت: “اعتقاد ما بر این است که در این بحران فراگیر تمام نهاد ها مسؤولیت دارد و جهت بیرون رفت از این بحران باید مسؤولیت شانرا ادا نمایند. ام تی ان در این شرایط حساس در سرتاسر افریقا و شرق میانه خدمات مخابراتی عرضه می نماید و این یک امر مهم در راستای کمک با کارمندان، مشتریان و شرکای کاری ما میباشد.”

باور ما این است که صدقه از خانه آغاز میگردد، بناءً ام تی ان گروپ پلان دارد که 40 میلیون پول افریقایی را جهت همکاری با صندوق اضطراری کارمندان بین المللی خویش جمع آوری کند. این کمک ها با همکاری دایرکتران، مدیران ارشد و سایر کارمندان ام تی ان جمع آوری میگردد. رییس عمومی، رییس مالی و برخی از دایرکتران ام تی ان گروپ تعهد نمودند که 30 فیصد از معاشات و فیس های بورد سه ماه آیندۀ خویش را به صندوق کمک میکنند. بورد های اجراییوی ام تی ان گروپ و ام تی ان افریقای جنوبی نیز با صندوق کمک کردند. سایر کارمندان نیز میتوانند از معاشات خویش با صندوق همکاری نمایند.

علاوه بر این بیش از 150 میلیون پول افریقایی در بستۀ امید یلو برای مشترکین نیز هزینه خواهد شد. این بسته شامل پیام های کتبی رایگان، معاف نمودن فیس های بعضی از معاملات مومو (Mobile Money)، تخفیف در تماس های شبانه، عرضۀ خدمات رایگان صحی و اجتماعی، سایت های تعلیمی و اهدای امتیازات پرداخت برای مشترکین ما میباشد.

روب شوتر رییس عمومی ام تی ان گروپ گفت: “در حال حاضر استفاده از خدمات و تکنالوژی ما در امور مختلف نقش کلیدی دارد. ما بالای زندگی میلیون ها نفر تأثیر مثبت داریم و تمرکز اساسی ما بر فعال نگهداشتن شبکه است تا مشتریان ما بتوانند در این شرایط دشوار با دوستان خویش در ارتباط باشند.”

ام تی ان همچنان در حال راه اندازی فعالیت های بنیاد های خیریۀ ام تی ان در کشور های تحت فعالیت خویش است تا بتواند از این طریق با آسیب پذیر ترین اقشار جوامع کمک کند و تا حد امکان از انتشار ویروس کرونا جلوگیری صورت گیرد (لوازم طبی و خدمات تکنالوژیکی مورد نیاز وزارت های صحت و کارکنان صحی شامل بسته های کمکی میباشد)؛ همچنان با کمک حد اقل 50 میلیون پول افریقایی برای شاگردان مکاتب و پوهنتون ها زمینۀ دسترسی به مواد درسی شان که یک امر مهم است مساعد خواهد شد.

ام تی ان همگام با طلوع دموکراسی افریقای جنوبی ایجاد گردید و داشته های خویش را مدیون سرزمین خود میداند. ام تی ان گروپ همچان با صندوق کمکی دولت افریقای جنوبی 10 میلیون پول افریقایی همکاری می نماید. ام تی ان از دانش و زیربنای خویش به اشکال مختلف در راستای همکاری با افراد نیازمند استفاده خواهد کرد.

در مورد ام تی ان گروپ:

ام تی ان گروپ در سال 1994 به فعالیت آغاز نمود، منحیث یک شبکۀ پیشتاز مخابراتی با دید واضح مشترکین خود را در 21 کشور در افریقا و شرق میانه با جهان دیجیتلی وصل مینماید. باور ما این است که همه حق دارند از مزایای یک زندگی عصری مستفید شوند. ام تی ان در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک “MTN” ثبت گردیده. تمرکز عمدۀ ما با دنبال نمودن ستراتیژی BRIGHT روی بهتر سازی کیفیت انترنت و وسعت بخشیدن به تجارت دیجیتل میباشد.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

Nompilo Morafo on +27 (0) 83 212 4022 | Nompilo.morafo@mtn.com

Karen Byamugisha on +27 (0) 83 214 3685 | Karen.byamugisha@mtn.com

ما را دنبال نمایید:

www.twitter.com/MTNGroup

www.linkedin.com/company/mtn


Related News