بسته ها

بسته های صوتی

مرور کلی

ما میدانیم که در تماس بودن با فامیل و دوستان تان برای شما مهم است. به همین خاطر است که ما بسته های تماس و پیام های کتبی را پیشکش می کنیم. با پرداخت یک قیمت، پیام ها و دقایق تماس را بدست آرید و با عزیزان تان با پول کم تماس بگیرید. از بسته های روزانه، هفته وار و ماهانه مطابق نیاز تان انتخاب کنید.

بیشتر صحبت کنید، کمتر پرداخت نمایید!
با نرخ های کاهش یافته ام تی ان به تمام شبکه های داخلی زنگ بزنید و بیشتر صحبت نمایید.

خدمات نرخ
تماس به شماره های ام تی ان 1.85 افغانی
تماس به سایر شبکه های داخلی 2.20 افغانی

هزینه بر اساس 30 ثانیه وضع میگردد.

چطور کار میکند:

برای اشتراک در بسته های صوتی ام تی ان #247* را دایل نمایید و با 2 پاسخ دهید.

برای غیر فعال نمودن بسته های صوتی ذیل U را به 247 ارسال نمایید و یا #247* را دایل نمایید و با 2 و بعدآ با 6 پاسخ دهید.

بسته قمت  دقایق  فعال نمودن  هزینه فی دقیقه
یک ساعته 10 افغانی 50 6 را به 247 ارسال نمایید 0.2
روزانه 1 5 افعانی 8 7 را به 247 ارسال نمایید 0.63
روزانه 2 25 افغانی 85 2 را به 247 ارسال نمایید 0.29
هفته وار 100 افغانی 420 4 را به 247 ارسال نمایید 0.25
چهارده روزه 150 افغانی 850 9 را به 247 ارسال نمایید 0.18
ماهانه 200 افغانی 1100 5 را به 247 ارسال نمایید 0.18
ماهانه 499 افغانی 4200 8 را به 247 ارسال نمایید 0.12

بسته های صوتی ام تی ان