بسته ها

بسته های پیام کتبی

مرور کلی

آیا شما پیام های کتبی زیاد ارسال می کنید؟ پس با بسته های پیام های کتبی ما می توانید به هر قدری که خواسته باشید به سایر مشتریان ام تی ان پیام ارسال کنید و از آن لذت ببرید. بستۀ دلخواه تان را انتخاب کنید و در یکی از بسته های روزانه، هفته وار و یا ماهانۀ ما اشتراک نمایید.

 بسته نرخ اندازه پیام های کتبی مدت اعتبار معلوم نمودن پیام ها فعال نمودن از طریق پیام های کتبی غیر فعال نمودن از طریق پیام های کتبی
روزانه 15 افغانی 1000 بک روز 92#*789* 1 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید 5 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید
روزانه کوچک 2 افغانی 150 یک روز 92#*789* 6 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید 5 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید
هفته وار 35 افغانی 5000 7 روز 92#*789* 2 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید 5 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید
ماهوار 70 افغانی 10000 30 روز 92#*789* 3 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید 5 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید

بسته های پیام ام تی ان